Професор Иван-Асен Николов Петков (1915-2005)
Проф. Петков е един от основателите на геофизиката в България. Има разработки в почти всички области на тази наука: гравиметрия, сеизмопроучване, сеизмология, гео-термия, геомагнетизъм, геотектоника, геоморфология, сеизмично инженерство, геоелектричество и геолитология. Предизвикателството на изследователите в геонауките е едно и също: индиректни наблюдения, уникални събития, ограничени експерименти и голяма доза интуиция. Голяма част от знанията за строежа на земната кора на територията на България се дължат на пионерските изследвания на проф. Петков. Той завършва специалностите "Физика" и "Математика" на Софийския университет през 1938 г. Започва научната си кариера през 1941 г. в Държавния Географски Институт към Министерството на Войната, а през 1946 г. преминава в Дирекцията за геоложки проучвания. Чете първите лекции по гравиметрия и сеизмометрия през 1953 - 1954 г. в Софийския университет, а през 1957 започва и първия курс по обща геофизика. През 1961 г. е хабилитиран за доцент в СУ, където основава секция "Геофизика" към катедра "Метеорология и геофизика". Същата година е хабилитиран по съвместителство и за старши научен сътрудник в Геологическия институт на БАН, където основава секция "Геофизика" - първото в страната научноизследователско звено по приложна геофизика. През 1968 г. е хабилитиран за професор в СУ. През годините прави и ръководи първите в България геомагнитни и гравиметрични изследвания, първите сеизмопроучвателни работи, за пръв път измерва абсолютната стойност на силата на тежестта, прави редица теоретични разработки относно разпространението на сеизмичните вълни в нехомогенни среди, първи определя дълбочината на границата на Мохоровичич по гравиметрични данни и прилага метода на дълбокото сеизмично сондиране за изследване на структурата на земната кора. Изучава сеизмичността на страната във връзка с антисеизмичното строителство и сеизмичното микрорайониране. Съавтор е на първите гравиметрични, геомагнитни, тектонски, геотермични и прогнозни сеизмични карти за България. Автор е на учебници, монографии и многобройни научни публикации.
Проф. Петков живее и работи през времена на монархия, социализъм и капитализъм (демокрация), но това не го отклонява от науката и не променя характера му. Остава умерен, спокоен и фин човек, неподдаващ се на злободневието и следващ целите си в геофизичните изследвания.