Medical PhysicsСпециализация: "Медицинска физика"

        В тази интердисциплинарна специализация вземат участие хабилитирани преподаватели и асистенти от различни катедри на Физическия и Биологичния факултети на Университета, а така също висококвалифицирани специалисти с международно признание от Медицинския университет и Българска академия на науките. За обучението отговаря ст.н.с.дбн Върбан Савов( служ.тел.(++003592) 8161838 , корпус В етаж 2, кабинет №28).
        Студентите се обучават в бакалавърска и магистърска професионални квалификации. Учебният план дава знания и умения за основните дисциплини на физиката, а така също и по специализацията: основи на анатомията и физиологията на човека, химия, биохимия, биофизика, радиационна биофизика и лъчезащита, радиоелектронни методи в медицината, оптични и оптикоелектронни методи в клиничната медицина, приложение на лазерите и акустиката, рентгенова и радионуклидна диагностика. В учебната програма е отделено внимание на специализиращи курсове, профилиращи отделни направления на специализацията: увод в клиничната дисциплина, клинична дозиметрия, биологично действие на физични фактори и защита от тях, практическа метрология на нейонизиращите и ядрени лъчения, медицински електронни уреди, терапевтично приложение на лазери, оптометрия и очна оптика, биомембрани и биосензори, биомеханика, компютърни методи за обработка на образи и информацията в медицината. Част от практичните занятия се провеждат в клинични бази на Медициския университет, Научният институт по онкология, Центърът по хигиена, Университетска болница "Царица Йоана", Институтите по биофизика и механика и биомеханика на БАН. Тези студенти се запознават със съвременни приложения на ядрено-магнитния резонанс, рентгенология, лазерните технологии, гама-сканираща томография, акустични методи, електронно-парамагнитен резонанс, газова и газово-течна хроматография с високо налягане, спектроскопия, нанотехнологии и широк спектър от съвременни физични методи, които се прилагат в медицинската практика както за диагностика,така и за терапия. Специално внимание се отделя на автоматизацията и компютърната обработка на информацията от данните, които се получават при отделните изследвания.
        Обучението в бакалавърска професионална квалификация завършва със защита на дипломна теза, а за магистърска степен - с дипломна работа.Завършилите тази специализация получават висока практическа подготовка и се реализират като специалисти в изследователската и приложна сфера на медицината. Те са специалисти, които имат не само фундаментални знания в областа на това ново интердисциплинарно направление на новото хилядолетие, а така също и определени сръчности и умения при прилагането на високите технологии в медицинската практика. След завършването си те могат като специалисти с висше образование да се реализират в различни изследователски и клинични медицински учреждения, в лаборатории и институти, които разработват и прилагат нови съвременни методи и технологии в диагностиката и терапията в медицината. Това са търсени кадри за клиничната дозиметрия и лъчезащита, медицинската радиология, екологията, медицинското уредостроене, приложната медицинска биофизика и всички съвременни направления на медицината. Част от завършилите студенти магистърска степен имат възможност да продължат своето образование в следваща образователна степен като "докторанти" по специалноста си.
        Физическият факултет може да обучава специалисти със завършено висше образование за следдипломна квалификация, а така също и по индивидуален план.Приемат се за обучение чуждестранни студенти и докторанти.
        За допълнителна информация: 1126 София, бул."Джеймз Баучър" №5, Физически факултет на Софийския университет " Св. Кл. Охридски ", д-р В.Савов, E.mail: SAVOVVM@PHYS.UNI-SOFIA.BG