ФИЗИКА

 

За специалности: БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ и БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

 

I.                   Въпроси и задачи към курса, които трябва да представите в писмен вид на 30 август 2011 година. Отговорите на въпросите (те са набрани с курсив), трябва да съдържат определения на величините и формули, даващи основните закономерности. Те се придружават от пълно решение на задачите, които следват след всеки въпрос.       

                                                                     

 

МЕХАНИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

 

1. Предмет и методи на физиката. Измерване и измерителни единици. Неточности при измерванията. Праволинейно движение. Път, преместване, скорост и ускорение. Движение с постоянно ускорение. Криволинейно движение. Нормално и тангенциално движение. Движение по окръжност.

2. Принципи на механиката. Сила, маса, импулс. Видове сили. Работа и енергия. Мощност.

3. Консервативни и неконсервативни сили. Закони за запазване на енергията и импулса. Въртеливо движение на твърдо тяло. Инерчен момент. Момент на импулса. Закон за запазване момента на импулса.

4. Еластични свойства на твърдите тела. Закон на Хук. Механика на флуиди. Налягане. Движение на идеален флуид - стационарно течение, уравнение на  непрекъснатост, закон на Бернули. Ламинарно и турбулентно течение.

5. Уравнение на хармоничен осцилатор - отклонение, фаза, кръгова честота, амплитуда. Пружинно, математично и физично махало. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи и принудени трептения.

6. Механични вълни. Напречни и надлъжни вълни. Скорост на вълните. Пренасяне на енергия от вълните. Сеизмични вълни. Звук. Характеристики на звука. Стоящи вълни.

 

ТОПЛИННА ФИЗИКА

 

7. Температура и топлина. Термометри. Топлинни капацитети.  Механизми за пренасяне на топлина. Фазови преходи. Молекулно-кинетична теория за идеален газ.

8. Вътрешна енергия, работа и топлина. Първи принцип на термодинамиката. Кръгов процес. Топлинни машини. Втори принцип на термодинамиката.

 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГЕНИЗЪМ

 

9.       Електричен заряд и електрично поле. Закон на Кулон и теорема на Гаус. Електричен потенциал. Проводници и диелектрици в електрично поле. Кондензатори. Енергия на електрично поле.

10.   Електричен ток. Закон на Ом. Закон на Джаул-Ленц. Електродвижещо напрежение. Правила на Кирхоф. Ток в различни среди.

11.   Магнитно поле. Източници на магнитно поле. Движение на заредени частици в магнитно поле. Закон на Ампер. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей. Енергия на магнитното поле. Уравнения на Максуел.

12.   Променливи токове. Активни и реактивни съпротивления. Мощност при променлив ток.

13.   Електромагнитни вълни. Поляризация. Интензитет. Спектър на електромагнитните вълни. Разсейване и поглъщане на ЕМ лъчение.

14.   Геометрична оптика. Оптични прибори.

15.   Вълнова оптика. Интерференция и дифракция на светлината.

 

СЪВРЕМЕННА ФИЗИКА

 

16.   Специална теория на относителността. Лоренцови трансформации. Връзка между маса и енергия.

17.   Квантови ефекти на светлината. Формула на Планк. Фотони. Вълнови свойства на микрочастиците. Вълна на дьо-Бройл. Модел на Бор.

18.   Строеж на атомното ядро. Закон за радиоактивно разпадане. Алфа, бета и гама разпадане. Биологични действие на радиоактивно лъчение.

 

 

Основна литература:

1.         М. Максимов, Основи на физиката, Част 1 и Част 2, Булвест 2000, София, 2000-2001

2.         J. Cutnell, K. Johnson, Physics, 7th edition, Wiley, 2007

 

Допълнителна литература:

3.         P. Davidovits, Physics in Biology and Medicine, 3rd ed., Elsivier, 2008

4.         J.B.Marion, General Physics with Bioscience Essays, Wiley, 1979

5.          Cl. Smith, Environmental Physics, Routledge, 2001