Избираеми курсове - летен семестър

Процедурата по записването на избираеми и факултативни курсове може да намерите в подсекцията “Студентска администрация”.

Избираемите курсове от списъка се отнасят за БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.

Списъкът с избираемите и факултативните курсове съдържа информация какво представлява курсът, от кой преподавател се води, какъв е хорариумът и кой семестър може да бъде записан.

Буквените обозначения “Л”, “С”, “П” съответстват на какъв вид часове се полагат на всеки от предметите (“Л” за лекции, “С” за семинарни упражнения “П” за практикуми).

Избираемите курсове притежават ECTS кредити, които се пресмятат към необходимите кредити, посочени в учебния план на дадената специалност. Чисто факултативните курсове също притежават кредити, но те са отбелязани в таблицата с “ФАК.”, защото техните кредити не се пресмятат към необходимия брой кредити и така се избягва излишно объркване. В допълнение е важно да се знае, че всеки студент има право да запише всеки избираем курс като “факултативен”.

Катедри

ФКММ – Физика на кондензираната материя и микроелектроника
ОФ – Обща физика
АФ – Атомна физика
МОФ – Методика на обучението по физика
РФЕ – Радиофизика и електроника
ТФ – Теоретична физика
ОС – Оптика и спектроскопия
Астр. – Астрономия
КЕ – Квантова електроника
МГ
– Метеорология и геофизика

Препоръчваме на студентите, които се интересуват от даден курс, който не е посочен за тяхната специалност, да се свържат с преподавателя за допълнително обсъждане на възможността за записване.

Последни редакции: 21.02.2022 г.

При проблеми с търсачката, презаредете страницата (F5).

ИМЕ НА КУРСАСПЕЦ. СЕМ, ECTS КРЕДИТИХОРАРИУМ Л+С+ППРЕПОДАВАТЕЛ, КАТЕДРА, E-MAILАНОТАЦИЯ
Памети и съхранение на данниКИ432+0+1доц. д-р В. Тончев, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bg Курсът „Памети и съхранение на данни” е изборен за бакалавърската програма “Компютърно инженерство”. В него се разглеждат: (1) компютърните памети и (2) методите и технологиите за съхранение на данни. Паметите стоят в основата на съвременните цифрови технологии: персонални компютри, таблети, смартфони, сървъри и др. Разбирането на дейността на различните видове памети и технологиите, които стоят зад тях е от съществена важност за много приложения. От друга страна, в много области от науката, технологиите, бизнеса, администрацията се налага събиране, обработка и анализ на (понякога много големи количества) информация. Съхранението и организацията на тази информация е от фундаментално значение за много човешки дейности и е свързано с множество технологични и организационни предизвикателства. В рамките на курса студентите се запознават различните типове памети – техните организация и характеристики, както и с физичните принципи и техологиите, стоящи зад тяхната реализация. В курса се дискутират технологията, ограниченията и предизвикателствата при различните среди и системи за съхранение на данни. Студентите се запознават също с принципите на работа на компютърните системи за съхранение на данни.
Експериментални методи във физиката на твърдото тяловсички6645+0+30доц. д-р Гичка Цуцуманова, доц. д-р Кирил Кирилов, ФКММ, ggt@phys.uni-sofia.bg kirilowk@phys.uni-sofia.bgКурсът разглежда основни експериментални методи, за изследване и характеризиране на твърдотелни материали. Микроскопски методи – оптична микроскопия и разновидности, електронна микроскопия и разновидности, и базирани на тях методи като EDXS, WDXS. Оптични спектрални методи – UV/VIS/IR спектроскопия, раманова спектроскопия, фото- и катодо луминесценция, поляриметрия и елипсометрия. Mетоди за определяне на електрични характеристики – специфично съпротивление, концентрация и подвижност на токоносители и др. Методи за изследване структурата на материалите.
Лабораторен практикум РадиоелектроникаККТФ640+0+45гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bgЛабораторният практикум по "Радиоелектроника" е самостоятелен курс за специалност ККТФ. Курсът се провежда на базата на 10 готови електронни макета, а темите по които студентите получават практически умения и знания са следните: Постоянни и променливи токове, Диоди, Транзистори, Токоизправители и стабилизатори на напрежение, Операционни усилватели, Генератори и смесители, Антенни устройства. Курсът е подходящ за студенти, които искат да придобият знания в областта на базовата слаботокова схемотехника и електроника и основните използвани в нея уреди. Тези знания ще им бъдат полезни при поставянето и анализирането на многобройни физични експерименти.
Обща АстрофизикаВСИЧКИ663+2+1доц. д-р Тодор Велчев, Астр., eirene@phys.uni-sofia.bgКурсът Обща астрофизика има за цел е да запознае задълбочено и последователно студентите с физическите основи и методология на астрофизиката, както и с моделирането на физическите процеси, характерни за различни космически обекти и среди. Полезен е и за студенти от други специалности, желаещи да повишат общата си култура с познаване на приложението на важни физични теории в космически условия. В хода на курса се въвеждат специфичните астрофизически конвенции и величини и се коментират в астрофизичен контекст отчасти познати на студентите концепции като моделите на идеален и изроден газ, понятията за статистическо и локално термодинамично равновесие, пренасяне на лъчението, чернотелно излъчване. Представена е наблюдателната методология на съвременната астрофизика.
Звездна АстрофизикаАМГ663+2+0доц. д-р Антония Вълчева, Астр., valcheva@phys.uni-sofia.bg Курсът Звездна астрофизика има за цел е да направи един широкообхватен преглед на физиката на звездите - техния вътрешен строеж, атмосфери, еволюция и взаимодействие с междузвездната среда. Уводните теми са посветени на фундаменталните параметри на звездите, които могат да се оценят от наблюдения, и на условията в звездните недра. След това последователно са представени генерирането на енергия в звездите, нейното пренасяне към повърхността им и процесите в звездните атмосфери. Запознаването с физиката на Слънцето служи като своеобразно онагледяване на темите от първата част на курса. Във втората част се разглеждат въпроси на образуването и еволюцията на звездите: от условията в междузвездната среда до крайните стадии на техния живот.
Основи на наблюдателната астрономияАМГ652+2+0доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bg „Основи на наблюдателната астрономия“ е първия от серията специализирани курсове по наблюдателна астрономия за специалност АМГ, които имат за цел да подготвят напълно студентите в тънкостите на наблюдателната астрономия. Настоящият курс дава основната база от необходими знания за излъчването от астрономическите обекти, наблюдателните ограничения, видовете наблюдателни системи и вида и съдържанието на получените данни. Нещо повече — предвидено е решаването на редица важни типични и интересни наблюдателни задачи, като за целта ще се използват астрономически изображения от НАО Рожен и някои чуждестранни обсерватории, общодостъпни архивни данни и свободен софтуер.
Програмиране на PythonКИ61+2+0гл.ас.д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg -
Приложение на теория на групите в КМККТФ,Ф, всички644+0+0Цанко Иванов, Тф, tzanko@phys.uni-sofia.bgКурсът излага основите на приложенията на точкови и някои непрекъснати групи в квантовата механика и някои задачи от теория на твърдото тяло. Излагат се също и основите на описанието на кристални решетки, както и на пространствените групи.
Функционален анализККТФ,Ф, всички643+0+0Цветан Вецов, ТФ, vetsov@phys.uni-sofia.bgДисциплината „Функционален анализ“ стой в основата на всички съвременни постижения на квантовата физиката. Основните тематични направления са свързани с метрични пространства; Хилбертови пространства; линейни функционали; линейни оператори; обобщени редове на Фурие; операционно смятане; вариационен анализ; спектрално разложение и спектрални теореми; основни класове интегрални уравнения и приложения.
Увод в общата теория на относителносттаККТФ,Ф, всички643+0+0Калин Стайков, ТФ, kstaykov@phys.uni-sofia.bgЦелта на този изборен курс е да даде съвременен и систематичен увод в Общата теория на относителността (ОТО). Въвеждат се и се разглеждат основни понятия. Систематично се разглеждат уравненията на Айнщайн и тяхната редукция при наличие на Килингови симетрии. Извеждат се основните решения на уравненията на Айнщайн и се разглеждат основните астрофизични и космологични приложения на ОТО
Молекулна биофизикавсички8645+0+30доц. д-р К. Стоичкова, ФКММ, katys@phys.uni-sofia.bghttp://fkm.phys.uni-sofia.bg/izborni/Molecular_BIOPHYSICS_Annot_KVSt_BG.docx
Технологии в микроелектроникатавсички85.560+0+15проф. дфн Евгения Вълчева, ФКММ, epv@phys.uni-sofia.bghttp://fkm.phys.uni-sofia.bg/izborni/Tehnologii_v_ME.docx
Извънгалактична астрономияАМГ842+1+0доц. д-р Антония Вълчева, Астр., valcheva@phys.uni-sofia.bg Курсът е предназначен за студенти, интересуващи се от основните характеристики и свойства на галактиките, които се срещат във Вселената. Той запознава студентите в детайли с елиптичните, спиралните, неправилните галактики и АГЯ. Разглеждат са техните звездни населения, междузвездна среда, спектрални особености, структура, звездна динамика, галактични форми и т.н., като е обърнато съществено внимание на наблюдателните резултати.
Увод в радиоастрономиятаАМГ863+0+3доц. д-р Росица Митева, Астр., rmiteva@nao-rozhen.orgРадиоастрономията използва уникални техники за наблюдение, които все още са единствените, чрез които могат да се изследват множество феномени във Вселената. Настоящият курс има за цел да запознае студентите с основите на радиоастрономията. Първата част на този курс разглежда методите на работа на радиотелескопите – от единичните апертури до големите интерферометрични мрежи, както и методите за радионаблюдения и техния анализ. Третират се и основните процеси на излъчване и разпространение на радиовълни. Втората част на курса прави обзор на радиоизточниците във Вселената (звезди, планети, Нашата галактика, междузвездната среда, пулсари, радиогалактики и квазари, и микровълновото фоново излъчване) и техните радионаблюдения. Резултатите се разглеждат и в контекста на интердисциплинарното изследване на тези обекти в целия електромагнитен спектър.
Практика АстрономияАМГ850+0+4доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bg Практиката по Астрономия за бакалаврите от специалност АМГ се провежда главно в НАО Рожен за срок от поне една седмица. Обучението обхваща всички практически аспекти на наблюдателната астрономия — изготвяне на план за наблюдения, работа с телескоп (различни системи — Шмид, Касегрен, Куде, Нютон и др.), специализиран софтуер за получаване на наблюдателни данни от CCD камера, първоначална обработка, фотометрия и астрометрия, както и първи стъпки в спектралните наблюдения. В рамките на практиката студентите извършват, по групи и самостоятелно, цялостна наблюдателна задача — от дефинирането й до получаването на данни под формата на фигури и таблици, годни за публикация.
Увод в теорията на елементарните частициВСИЧКИ833+0+0проф. дфзн Леандър Литов, АФ, litov@phys.uni-sofia.bgКурсът е естествено продължение на курса по “Увод във Физика на Елементарните Частици”, слушан от студентите в рамките на бакалавърската програма. Целта му е да даде задълбочено описание на основните типове взаимодействия на елементарните частици в рамките на квантовата теория на полето. Разглеждат се различните типове симетрии на фундаменталните взаимодействия. Излага се описанието на взаимодействията с помощта на локални (калибровъчни) групи на симетрия. Излагат се основите на Квантовата Хромодинамика, описваща силните взаимодействия на кварките, основните следствия и нерешени проблеми. Обширен материал е посветен на единното описание на електромагнитните и слабите взаимодействия в рамките на модела на Глешоу-Вайнберг-Салам. Обсъждат се резултатите от прецизната експериментална проверка на неговите предсказания. Очертават се основните проблеми и направления на развитие на Физиката на Елементарните Частици.
Метрология на нейонизиращите лъченияВСИЧКИ852+0+2проф. М. Израел, АФ, michelisrael@abv.bgКурсът подготвя студентите по проблемите на измерването и хигиенната оценка на различни нейонизиращи лъчения: електрически и магнитни полета, радиочестотни и микровълнови лъчения, оптични полихроматични и лазерни лъчения. Студентите се запознават с методите за измерване, дозиметрия, както и с методите за оценка риска от въздействието на нейонизиращите лъчения върху човека в производствени условия и в населените места. Основна част в курса са хигиенните нормативи за нейонизиращи лъчения, физическите и биологични параметри, които трябва да бъдат определяни при оценката на въздействие им върху човека и околната среда. В курса студентите се запознават със съществуващата апаратура за хигиенен контрол, с методите за калибрирането им.
Физика на елементарните частициВСИЧКИ822+0+0проф. дфзн Леандър Литов, АФ, litov@phys.uni-sofia.bg-
"Ядрени симетрии"ВСИЧКИ853+0+2доц. д-р Калин Гладнишки, АФ, kag@phys.uni-sofia.bghttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove/2013_03_08_2_yadreni_simetrii_vsichki_k_gladnishki.doc/view
Ядрена астрофизикаВСИЧКИ84.53+1+0доц. д-р Стефан Лалковски, АФ+ЯТЕ, s.lalkovski@phys.uni-sofia.bghttp://nsg.phys.uni-sofia.bg/courses/
Интегруеми модели във физикатаККТФ,Ф, всички833+0+0Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса "Интегруеми модели във физиката" са разгледани някои ключови модели, основани на нелинейни уравнения в частни производни и описващи динамика на солитони, като уравненията на Кортевег-де Фриз, sin-Гордон, нелинейното уравнение на Шрьодингер и уравнението Кадомцев-Петвиашвили. В края на курса се разглеждат интегрируеми модели, които възникват в калибровъчните теории, гравитацията и съвременната струнна теория.
Квантова теория на полетоФ, всички874+2+0Цветан Вецов, ТФ, vetsov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Квантова теория на полето и континуални интеграли“ е основен бакалавърски курс. В него се разглежда квантуване на полета с различен спин; процеси на разсейване в квантовата електродинамика; метод на континуалните интеграли за бозонни и фермионни системи; статистически суми и ефективни действия; калибровъчни теории с неабелеви групи на симетрия. Курсът изисква предварителни познания от реалния, комплексния, функционалния и тензорния анализ; теория на групите и диференциалните уравнения.
Увод във физиката на черните дупкиККТФ,Ф, всички843+0+0Галин Гюлчев, ТФ, gyulchev@phys.uni-sofia.bgЦелта на този изборен курс е да даде съвременен и систематичен увод във физиката на черните дупки. Изучават се основите на общата теория на остносителността и се въвеждат основни понятия за пространство-времето, необходими за изучаването на черните дупки. Извеждат се основните решения на уравненията на Айнщайн описващи черни дупки. Разглеждат се основни физически ефекти в присъствие на черни дупки и термодинамика на черни дупки.
Увод в теория на струнитеККТФ,Ф, всички843+0+0Радослав Рашков, ТФ, rash@phys.uni-sofia.bgИзборният курс “Увод в теория на струните” има за цел въвеждане в съвременните концепции за същността и обединението на фундаменталните взаимодействия. Разглеждат се основни физически и математически конструкции позволяващи както навлизане в областта така и придобиване на начални технически умения необходими за по-нататъшна самостоятелна работа. Това включва обощението на концепцията за точкова частица с нетривиална пространствена размерност, неговата физическа и математическа обосновка, двумерни и многомерни симетрии на теорията а също така връзка с фундаменталните взаимодействия.
Увод в теория на суперструнитеККТФ,Ф, всички833+0+0Радослав Рашков, ТФ, rash@phys.uni-sofia.bgИзборният курс “Увод в теория на суперструните” преставлява суперсиметрично разширение на курса “Увод в теория на струните”. За целта част от курса е посветен на дефиниция и основни свойстава на суперсиметрията. Останалата част от курса разглежда т. нар. суперструна на Невьо-Шварц-Рамон, включително спектъра и свойствата и. Разглежданията включват представяния на т.нар. Супер-алгебра на Вирасоро.
Двумерни комформни моделиККТФ,Ф, всички833+0+0Радослав Рашков, ТФ, rash@phys.uni-sofia.bgИзборният курс “Двумерни конформни модели” предлага увод в теории важни както за основни статистически модели, така и като основен компонент за квантуване на (супер)струнната теория. Предмет курса са квантово-полеви теории върху мировия лист на струната. Включени елементи от теория на представянията на безкрайно-мерни алгебри на Ли (алгебра на Вирасоро и алгебри на Кац-Муди и техните суперсиметрични разширения) а също така и начални сведения от теория на Римановите повърхнини необходими за изграждане на суперструнната теория.
Квантова оптикаККТФ,Ф,всички843+0+0Лъчезар Симеонов, ТФ, lsimeonov@phys.uni-sofia.bgТози курс запознава студентите с квантовата теория на фотона и неговото взаимодействие с материята. Разгледани са основните квантово-оптични ефекти, намиращи широко приложение в съвременната квантова физика.
Нестационарна квантова механикаККТФ,Ф,всички843+0+0Николай Витанов, ТФ, vitanov@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основните принципи на нестационарната квантова механика, която описва преходите между различни квантови състояния. Разгледани са различни техники за контрол на квантовите състояния и тяхното измерване. Курсът запознава и с многобройните приложения на методите за квантов контрол в съвременната квантова физика.
Компютърни методи във физиката 2ККТФ,Ф, всички84.50+0+3Петър Славов, ТФ, petersl@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за всички студенти по физика и математика, който желаят да повишат компютърната си грамотност и имат амбиция да се занимават с научно-изследователска дейност. Обучение с програмния пакет Maple и LaTeX.
Квантови фазови преходиККТФ,Ф,всички843+0+0Петър Иванов, ТФ, pivanov@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да запознае студентите в теорията на многочастични системи, които показват квантов фазов преход, както и с теорията на квантов хаос и термализация.
Оптични инструменти и измервания в медицинатаМФ863+0+2проф. А. Пашов, ОС, pashov@phys.uni-sofia.bg, гл.ас. д-р Л. Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите на оптичната поляриметрия и практическото използване на оптични методи и технологии в биологията и медицината. Ще се разгледат принципите и приложенията на основни диагностични и терапевтични оптични техники. Знанията се надграждат върху получените от общите, базови курсове от бакалавърската програма, като основи на оптиката и електромагнетизъм, като основно са разгледани най-широко прилаганите съвременни методи. Показано е многостранното приложение на физичните знания, методи и апаратура в медицината. Основно са разгледани принципите на работа на оптико-поляриметричните методи за диагностика. Представени са биофизичните основи на терапевтичното действие на оптичните взаимодействия и въздействието им на клетъчно, тъканно, органно и системно ниво върху живите организми. Курсът е предназначен за студенти-бакалаври от специалността Медицинска физика.
Съвременни материали и технологиивсички10430+0+0доц. д-р Петър Георгиев, ФКММ, pageorgiev@phys.uni-sofia.bg-
Лазерна физика: видове лазериИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ6, 862+0+3проф. Александър Драйшу/гл. ас. Николай Димитров, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/lf-vl.html
Лазери и приложенияИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ6, 833+0+0гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bg-
Лазерна физика: видове лазери–практикумИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ6, 830+0+2гл. ас. Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/lf-vl.html
Компютърни методи в оптикатавсички6, 83.51+0+2гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/kmo.html
Матрична оптикаИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ6, 832+0+0гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/mo.html
Матрична оптика - лабораторен практикумИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ6, 830+0+2гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/mo.html
Оптична обработка на информациявсички6, 84.53+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bg-
Обща Метеорология II частВСИЧКИ6, 84.52+1+1доц. д-р Г. Герова, доц. д-р Р. Димитрова, гл. ас. д-р В. Данчовски, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OM2.pdf
Обща Геофизика II частВСИЧКИ6, 84.52+1+1доц. д-р Р. Райкова, гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OG2.pdf
Динамична метеорология 1ВСИЧКИ6, 864+1+0доц. д-р В. Тончев, гл. ас. д-р В. Данчовски, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_DM1.pdf
Атмосферна оптика, електричество и акустикаВСИЧКИ6, 853+1+0гл. ас. д-р. С. Петрова, МГ, asavita@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_AOEA.pdf
ГеологияАМГ6, 863+2+0проф. дгн Н. Бонев, Геолого-географски факултет, niki@gea.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GL.pdf
Луминесцентни методи за анализ в медико-биологичните изследваниявсички6, 852+0+2гл.ас., д-р Елица Павлова, ОС, http://atomic.phys.uni-sofia.bg/for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove/2013_03_08_2_luminescent_metodidi_vsichki_e_pavlova.doc/view
Основи на нелинейната оптикаИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 644+0+0доц. Иван Стефанов, КЕ, lambrev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/ono.html
Оптични вълни в линейни и нелинейни средиИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 654+0+0проф. Александър Драйшу, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/ovlns.html
Технологични приложения на лазеритевсички 8, 652+0+2гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/tpl.html
Захранващи устройства за лазеривсички 8, 643+0+0гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/zul.html
Фотоволтаични устройства и системиИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 643+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/fvus.html
Оптични комуникации ИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 64.53+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bg-
Система за управление на експеримента Labview КИ8, 662+0+3гл. ас. Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bg-
Физика на климата 1ВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Е. Пенева, МГ, elfa@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FK1.pdf
Физическа океанографияВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Н. Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FOk.pdf
Сеизмология II частВСИЧКИ8, 653+2+0доц. д-р Р. Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_SL2.pdf
ГеомагнетизъмВСИЧКИ8, 653+1+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GMag.pdf
Физика на околоземното пространство ВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Н. Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FOP.pdf
ГеоелектричествоВСИЧКИ8, 663+2+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GE.pdf
Запознаване и работа с LaTeXВСИЧКИ8, 62.51+0+1доц. д-р Г. Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_Latex.pdf
Програмиране на Pythonвсички4, 6415+0+30доц. д-р Гичка Цуцуманова, гл.ас. д-р Гергана Георгиева, ФКММ, "ggt@phys.uni-sofia.bg ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg"Python е интерпретируем и обектно-ориентиран език за програмиране, който има все по-широка употреба. Той предлага добра структура и поддръжка за разработка на различни приложения, а като език, който се интерпретира, спестява много време при създаването им. Курсът "Програмиране на Python" дава основни знания на студентите за използване на езика за програмиране Python.
Симетрия на молекулите и кристалитевсички6 , 83.530+15+0проф. дфн М. Абрашев, ФКММ, mvabr@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да въведе студентите в методите на описание на симетрията на молекулите и кристалите, основите на теорията на групите и нейното приложение в кристалографията, както и да покаже връзката между симетрията на молекулите и кристалите и техните физични свойства.
Методи за неразрушаващ контрол на материалитевсички6, 863+0+1доц. д-р Йонка Иванова, АФ+ЯТЕ, yonivan@phys.uni-sofia.bgКурсът „Методи за безразрушителен контрол на материалите” е теоретико-приложна дисциплина за всички специалности във Физическия факултет. Целта на курса е студентите да получат основни знания за методите, средствата и технологиите за безразрушителен контрол. Ще бъдат изучавани най-често използваните в практиката методи за намиране и оценяване на несъвършенства (дефекти) в процеса на производство и експлоатация на конструкции и съоръжения. Ще бъде демонстрирано прилагането на капилярни, магнитно-прахови, ултразвукови и топлинни методи.
Компютърно проектиране на електронни схемиВСИЧКИ6, 862+0+3доц. д-р Станимир Колев, РФЕ, skolev@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава с основите на компютърното проектиране на електронни схеми и различните методи за числено моделиране и анализ. Курсът включва и техники за осигуряване на добра електромагнитна съвместимост на проектите и представяне на основните електронни компоненти. Лабораторните упражнения са базирани на програмния пакет Cadence Orcad Demo включващ SPICE симулатор. Изисквания: студентите трябва да са преминали успешно курсовете по основи на електрониката и радиоелекторниката. Учебна програма: http://www.phys.uni-sofia.bg/~skolev/data/CDEC_2019-2020_St_Kolev.pdf
Газови разряди и технологичното им приложениеВСИЧКИ6, 852+0+2доц. д-р Живко Кисьовски, РФЕ, kissov@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с физичните процеси в постояннотоковите разряди, ВЧ капацитивни и индуктивни разряди, микровълновите разряди и тяхното приложение при плазмени екрани, ракетните двигатели, отлагане на слоеве, осветителните безелектродни лампи, ICP емисионен анализ и др. Получените знания биха подпомогнали бъдеща работа в областта на плазмените технологии, на екологията (унищожаване на вредни газове и вещества) и екологично чисти производства, микроелектрониката и оптоелектрониката.
Физика на плазматаКФЕ, Ф, ИФ, ККТФ6, 863+0+2доц. д-р Цветелина Паунска, РФЕ, cwalchew@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите на физиката на йонизираните среди. Последователно се разглеждат различните модели на плазма: ансамбъл от невзаимодействащи помежду си йони и електрони във външни електрични и магнитни полета, флуидни модели и увод в кинетичната теория на плазма. Разглеждат се различните дрейфове на водещия център на обикалящи по ларморовски траектории заредени частици, както и най-простият инвариант – магнитен момент и свързаните с него интерпретации на магнитните огледала и адиабатната компресия на плазма. Основно внимание се отделя на изграждането на флуидниите модели, на ударите между заредени частици и неутрали, на изясняване на флуидните дрейфове и транспортните процеси в плазма, както и на голямото разнообразие на вълнови явления в изотропна и анизотропна плазма. Кинетичната теория на плазмата се излага конспективно като главният акцент в нея са електронните и йонни плазмени вълни и затихването на Ландау, както и получаването на флуидните уравнения от моментите на функцията на разпределение на частиците по скорости (самата функция на разпределение е решение на кинетичното уравнение на Болцман или Власов). Разглеждат се физичните основи на сондовата и спектрална диагностика на плазма. Като най-перспективни приложения на физиката на плазмата се разглеждат магнитохидродинамичните генератори и двигатели, както и управляемия термоядрен синтез с магнитно удържане на плазмата (програмата ITER) и с лазери. Учебна програма: https://www.phys.uni-sofia.bg/~cwalchew/UP/FPl.pdf
Вакуумни прибори и технологииВСИЧКИ6, 863+0+2доц. д-р Стилиян Лишев, РФЕ, lishev@phys.uni-sofia.bgКурсът има за задача да запознае студентите с физиката на явленията и процесите в разредените газове (вакуум), създаване и измерване на вакуума, вакуумните прибори и вакуумните технологии. Курсът се състои от три части части. В първата част се разглеждат кинетичната теория на разредените газове и връзката между кинетичните коефициенти и молекулните параметри на газа, както и физико-химичните явления на границата твърдо тяло -газ. Втората част е фокусирана върху електронната и йонната оптика, емисионните явления от повърхността на метали, както и основните принципи на работа на вакуумните прибори. В третата са представени базови и съвременните вакуумни технологии.
Вакуумна техникаВСИЧКИ6, 863+0+2гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bgЛекционният курс се състои от три части: 1. Физически основи на вакуума и вакуумната техника. 2. Вакуумни елементи. 3. Вакуумни технологии. Първата част на лекционния курс, заедно с лабораторните занятия, има за задача да запознае теоретично и експериментално студентите с: физика на явленията и процесите в разредените газове (вакуум), създаване, подържане и измерване на вакуума, с акцент върху вакуумните помпи и вакуумметри. Втората част на курса е предназначена да запознае студентите с вакуумните елементи и приложението им във вакуумните прибори. В третата част на курса студентите се запознават със съвременните приложения на вакуумните технологии.
Медицински електронни уредиМФ/ВСИЧКИ6, 852+0+2доц. д-р Нина Джерманова, РФЕ, ninadj@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава с модерни електронни уреди, използвани в медицината за диагностика, лечение и физиотерапия. Измерването на витални параметри като температура, кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация на кръвта, както и снемането на електрокардиограма, електроенцефалограма и следене на издишвания въглероден двуокис са неотменими помощници в диагностиката и лечението. Модерните електроножове в съчетание с видеоендоскопска апаратура и уреди за аргон-плазмена коагулация са част от оборудването на всяка съвременна операционна зала. Курсът разглежда и уреди, предназначени за физиотерапия - галванотерапия, магнитна и радарна терапия. Съвременните диагностични уреди са снабдени с модул за комуникация - с възможност за избор - Bluetooth, Zigbee, RF, WiFi. Предпоставка за доброто разбиране на материала е интерес към електрониката и комуникациите.
- “Експериментална ядрена физика – лекции”ВСИЧКИ6,833+0+0проф. дфн Венцислав Русанов, АФ, rusanov@phys.uni-sofia.bg-
- “Експериментална ядрена физика – практикум”ВСИЧКИ6,860+0+5проф. дфн Венцислав Русанов, АФ, rusanov@phys.uni-sofia.bg-
Моделиране на взаимодействието на биологични молекулиВСИЧКИ6,852+0+2доц. д-р Пейчо Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgКурсът представлява въведение в съвременните методи за компютърно моделиране на взаимодействието на биологични молекули и разработване на лекарствени препарати. Целта на курса е да запознае студентите с методите на молекулната динамика и квантово-механично описание на взаимодействията между активните центрове на биологични молекули. Лабораторните упражнения включват работа със софтуер за визуализиране на 3D структури на протеини и резултати от молекулно-динамични симулации, работа с PDB (Protein Data Bank) за протеинови структури, запознаване с програмни пакети за симулиране на междуатомни и междумолекулни взаимодействия.
Програмиране в UNIX средаВСИЧКИ6,822+0+0доц. д-р Пейчо Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgКурсът по “Програмиране в UNIX среда” е свързан с “Практикума по програмиране в UNIX среда“. Целта му е да изгради практически умения за програмиране на компютри работещи с UNIX операционна система. В лекциите е впредставена работа в команден шел, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. По време на курса ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера. Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.
Практикум програмиране в UNIX средаВСИЧКИ6,84.50+0+3доц. д-р Пейчо Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgПрактикумът по “Програмиране в UNIX среда” е неразделна част от курса лекции по “Програмиране в UNIX среда. Целта му е да изгради практически умения за програмиране на компютри работещи с UNIX операционна система. В упражненията е включена работа в команден шел, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. По време на упражненията ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера. Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.
Физични фактори – биологично действие и защитаВСИЧКИ6,852+0+2проф. М. Израел, АФ, michelisrael@abv.bgФизичните фактори се класифицират по категории, в зависимост от частта от физиката, която ги изучава и изследва. Специално внимание се обръща на разпространението на физичните фактори в средата на труд и обитаване на човека, на източниците – естествени и техногенни, на методите за измерване и оценка на всеки един от факторите на средата, вредните им ефекти, здравните норми и критерии за нормиране, методите и средствата за защита от тяхното въздействие. Студентите се обучават за оценка на въздействието и риска от шум, вибрации, микроклимат, нейонизиращи лъчения – електрически, магнитни, електромагнитни, оптични полихроматични и лазерни.