СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ


Важно! Достъпът до системата СУСИ за преподаватели и служители е възможен само през
компютър свързан към компютърната мрежа на ФзФ, респективно на СУ

susi_admin@phys.uni-sofia.bg


За въпроси свързани с учебна и студентска информация, въвеждане на учебни дисциплини или изменение на съществуващи в системата СУСИ можете да се обърнете
към СУСИ администратора на Физически факултет: Пламен Райчев
на електронна поща:
susi_admin@phys.uni-sofia.bg
При технически проблеми свъзани с потребителско име и парола за СУСИ, както
и за достъп до всички останали електронни услуги предоставяни за студентите и преподавателите от ФзФ на СУ, моля обърнете се към LDAP администратора на Физически факултет:
гл. ас. д-р Николай Зографов
на електронна поща:
susi_ldap@phys.uni-sofia.bg
COVID-19 UPDATE!!!! За въпроси свързани със "Система за електронно обучение" elearn.uni-sofia.bg
т.нар. МУДЪЛ (която се използва във ФзФ вече повече от 12 години) моля първо да прочетете тук:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=14
и тук:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260

За създаване на регистрация на новопостъпили щатни служители и преподаватели, е необходимо ръководитeлят на съответното звено да изпрати официално писмо до УЦИКТ с информация за: трите имена, ЕГН, място на раждане и длъжност на новопостъпилият служител.

Системи поддържани от УЦИКТ

Адрес Описание Връзка с администратор
uni-sofia.bg Уебсайт на СУ Св. Климент Охридски webmaster@uni-sofia.bg
susi.uni-sofia.bg Студентска система СУСИ Администратори по факултети
elearn.uni-sofia.bg Система за електронно обучение elearn@uni-sofia.bg
research.uni-sofia.bg Система за научни публикации research@uni-sofia.bg
schedule.uni-sofia.bg Система за резервация на стаи schedule@uni-sofia.bg
email.uni-sofia.bg Електронна поща на СУ zimbra@uni-sofia.bg
career.uni-sofia.bg Уебсайт на кариерен център на СУ career@uni-sofia.bg
campus.uni-sofia.bg Система за студентски общежития В процес на разработка
online.uni-sofia.bg Кандидатстудентска система на СУ ksksupport@uni-sofia.bg
phd.uni-sofia.bg Система за докторанти на СУ phdadmin@uni-sofia.bg
stipendii.uni-sofia.bg Система за студентски стипендии на СУ students@admin.uni-sofia.bg
survey.uni-sofia.bg Система за анкети на СУ survey@uni-sofia.bg