• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"

Инструкции за автори

Извадка от Правила за приемане и отпечатване на ръкописите
в Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В Годишника се отпечатват оригинални научноизследователски трудове, студии, монографии, хабилитационни лекции и части от дисертационни и хабилитационни трудове на академичния състав и докторантите на факултета. Годишникът излиза ежегодно. Отпечатването в него е безплатно.

Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде. Не се приемат ръкописи, които не са оформени съгласно указанията, не са достатъчно добре стилово и граматически редактирани и не отговарят на високите стандарти в научната област.

Авторите депозират ръкописите си за катедрен съвет. На заседание на катедрения съвет се определя по един рецензент за всеки ръкопис. Ръкописите се одобряват от катедрения съвет въз основа на получените рецензии. Рецензентите не получават хонорар. За хабилитационните лекции и частите от дисертационни и хабилитационни трудове на академичния състав и докторантите не се изисква рецензиране, а само одобряване от катедрения съвет. Одобрените ръкописи и електронният им вариант се изпращат на главния редактор на Годишника заедно с рецензиите и преписите от протоколите на катедрения съвет.

Авторите прехвърлят авторските права на ръкописите на съответния факултет. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.

Главният редактор на поредицата на Годишника приема ръкописите и ги разпределя на научните редактори. Научният редактор трябва да бъде с научна степен поне равна на тази на автора. Той може да предлага на автора съкращения и редакционни изменения на ръкописа, да връща ръкописа на автора за оформяне съгласно указанията, както и за допълнителна стилова и граматическа редакция. Спорните въпроси се отнасят за решение в редакционната колегия или във Факултетния съвет.

Подготвените ръкописи за книжка на поредица на Годишника и съдържанието на книжката на български и английски език се комплектуват с рецензиите и преписите от протоколите на катедрените съвети и се предават за утвърждаване от Факултетния съвет. Утвърдената книжка в електронен вид и хартиена разпечатка постъпва в Университетското издателство с придружително писмо, подписано от декана, най-късно до края на месец юни на текущата година за отпечатване на поредицата.

Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен и за авторите. Електронният вариант на Годишника се качва на интернет страницата на Университетската библиотека.


ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Ръкописите имат следната структура: заглавие, име и фамилия на авторите, месторабота, абстракт и ключови думи - на български и английски език, основен текст и литература. Данни за контакт на автора - име, пощенски и/или електронен адрес се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия. В края на ръкописа се изписват месецът и годината на постъпване на ръкописа в редакционната колегия на поредицата и името на рецензента. Ръкописите се оформят с използване на образец в DOC формат.

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Таблиците трябва да са с минимален брой разграничителни линии, да са поместени близо до техния коментар и отделени с известно разстояние отдолу и отгоре.

Приема се цитиране в квадратни скоби, например [3], [1, 3], [5, с./p. 98], [12, гл./Ch. 2.11], като номерирането е последователно, по реда на цитирането. Списъкът на литературата се оформя, както е показано в следните примери:
[1] Haake, F. Quantum Signatures of Chaos. Berlin, 1991.
[2] Berlad, G. I., A. P. Dar, G. M. Eilam. Phys. Rev. D, 22, 7, 1980, 1547.
[3] DeWitt-Morette, C. In: NATO ASI Series B: Physics, 361, 1997, 51.

Правилата са одобрени на заседание на Ректорския съвет на 07.10.2013 г., Протокол №30. Добавени са специфичните изисквания на редколегията на Годишника на Физическия факултет.

Пълен текст на Правилата