• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"

Инструкции за автори

Правила за приемане и отпечатване на ръкописите
в Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Софийският университет има свой периодичен научен орган "Годишник на Софийския университет". Годишникът излиза ежегодно в поредици на отделните факултети в определени срокове. Отпечатването в него е безплатно.
2. В Годишника се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, монографии и обзори.
3. Годишниците на СУ излизат в електронна версия и като печатно издание в единен дизайн, утвърден от университетското издателство.
4. Кореспондиращият автор декларира, че ръкописът не е изпратен за печат или публикуван другаде. Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде, не влизат в тематичния обхват на списанието или не са оформени съгласно указанията. В такъв случай главният редактор връща ръкописа на кореспондиращия автор с аргументация.
5. След получаване на ръкописа главният редактор определя отговорен редактор от редакционния съвет, който определя минимум двама рецензенти, на които се изпраща оригиналният ръкопис. Рецензентите трябва да бъдат компетентни в областта на изследване на ръкописа.
6. Рецензентите са анонимни за авторите и декларират липса на конфликт на интереси.
7. След получаване на рецензиите редакционният съвет взима решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне. Главният редактор съобщава решението на кореспондиращия автор. Спорните въпроси се отнасят за решение в редакционния съвет.
8. Рецензентите не получават хонорар.
9. Одобрените ръкописи и електронният им вариант се съхраняват от главния редактор на съответната поредица на Годишника заедно с рецензиите. Кореспонденцията с авторите също се съхранява. Авторите предоставят авторските права на ръкописите на съответния факултет. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.
10. Редакционната колегия, състояща се от главен редактор, отговорни редактори по направления и редакционен съвет, се избира от Факултетния/Научния съвет.
11. Съдържанието на подготвената книжка от поредицата на Годишника се предава за утвърждаване от Факултетния съвет. Утвърдената книжка в електронен вид и хартиена разпечатка постъпва в Университетското издателство с придружително писмо, подписано от декана, най-късно до 30 юни.
12. Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен. Електронният вариант на Годишника се качва на интернет страницата на Университетската библиотека и на интернет страницата на Годишника.
13. Редакционните съвети на факултетите могат да имат и допълнителни изисквания към ръкописите като език, обем, краен срок за получаване на ръкописите и др.
14. Авторите и редакционната колегия се задължават да спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“, както и допълнителни етични правила, изготвени от редакторските колективи на всяка поредица в зависимост от спецификите на научната област.


ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Ръкописите имат следната структура: заглавие, име и фамилия на авторите, месторабота, абстракт и ключови думи - на български и английски език, основен текст и литература. Данни за контакт на автора - име, пощенски и/или електронен адрес се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия. В края на ръкописа се изписват месецът и годината на постъпване на ръкописа в редакционната колегия на поредицата и името на рецензента. Ръкописите се оформят с използване на образец в DOC формат.

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Таблиците трябва да са с минимален брой разграничителни линии, да са поместени близо до техния коментар и отделени с известно разстояние отдолу и отгоре.

Приема се цитиране в квадратни скоби, например [3], [1, 3], [5, с./p. 98], [12, гл./Ch. 2.11], като номерирането е последователно, по реда на цитирането. Списъкът на литературата се оформя, както е показано в следните примери:
[1] Haake, F. Quantum Signatures of Chaos. Berlin, 1991.
[2] Berlad, G. I., A. P. Dar, G. M. Eilam. Phys. Rev. D, 22, 7, 1980, 1547.
[3] DeWitt-Morette, C. In: NATO ASI Series B: Physics, 361, 1997, 51.

Правилата са одобрени на заседание на Академичния съвет на 19.12.2018 г., Протокол №5. Добавени са специфичните изисквания на редколегията на Годишника на Физическия факултет.

Текст на Правилата