• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"


96 (2003)97 (2004)98 (2005)99 (2006)100 (2007)101 (2008)102 (2009)103 (2010)
104 (2011)105 (2012)Спец. Изд. (2012)106 (2013)107 (2014)108 (2015)Юбил. Изд. (2015)109 (2016)110 (2017)111 (2018)Юбил. Изд. (2019)112 (2020)

Съдържание на Том 100


Юлия Веселинова. Том 100 на Годишника на Софийския университет "Св.Климент Охридски", Физически факултет
текст

1. Георги Наджаков. Върху един нов начин на перманентна поляризация при диелектриците. Един нов тип електрети: фотоелектрети. (факсимиле)
текст

2. Андрей Апостолов. Из историята на катедрата по физика на твърдото тяло и микроелектроника.
текст

3. Ани Минкова. 60 години катедра "Атомна физика"
текст

4. Васил Ловчинов, Андрей Апостолов, Димитър Димитров, Илия Радулов, Филип Вандербемден. Особености в свойствата на някои редкоземни съединения с орторомбична структура
текст

5. Димитър Димитров, Илия Радулов, Васил Ловчинов, Андрей Апостолов. Параметри на слабия феромагнетизъм на Дзялошински-Мория при някои съединения с перовскитна структура
текст

6. Димитър Димитров, Сълзица Анастасова, Цецо Душкин. Получаване на тънки филми от У82+платина върху твърда подложка чрез изтегляне от суспензия и тяхното характеризиране като контакти за детектиране на кислород
текст

7. Борислав Петков. Редукция на уравненията на едномерния модел за тънки магнитни слоеве
текст

8. Милен Цанков. Върху индуцираните от термични хоризонтални нееднородности вертикални скорости в крайбрежни райони
текст

9. Емил Чолаков. Влияние на бароклинни режими върху лагранжевите дифузионни характеристики на мигновен източник в екманов граничен слой
текст

10. Веселина Димитрова. Модулно обучение в избираемата подготовка по физика
текст

11. Веселина Димитрова, Анжела Петкова. Екологично образование на учениците в избираемата подготовка по физика в 11. клас
текст

12. Щеръо Джимов, Светослав Цветков, Юлиян Буров. Алгоритъм за фазово търсене
текст

13. Милен Замфиров, Цвятко Попов, Светослава Съева. Методологичен подход при обучението на ученици с увреден слух по физика и астрономия
текст