• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"


96 (2003)97 (2004)98 (2005)99 (2006)100 (2007)101 (2008)102 (2009)103 (2010)
104 (2011)105 (2012)Спец. Изд. (2012)106 (2013)107 (2014)108 (2015)Юбил. Изд. (2015)109 (2016)110 (2017)111 (2018)Юбил. Изд. (2019)112 (2020)

Съдържание на Том 96


1. Росица Митева, Иван Желязков. Паралелно разпространение на повърхнинни холови МХД вълни в идеален течащ плазмен слой в течаща плазмена среда
абстракт         пълен текст

2. Стефан Лалковски, Ани Минкова, Стоянка Илиева. Анализ на функцията на отклик на клъстер детектор и ефективност на EUROBALL
абстракт         пълен текст

3. Захари Златанов. Влияние на легиращите елементи Sr, Zn, Mn, Gd върху кристалната структура, механичните и магнитните свойства на полумагнитни полупроводници от системата III-IV
абстракт         пълен текст

4. Атанас Манчев, Румяна Мицева. Регресионни уравнения за неиндуктивен пренос на заряд въз основа на лабораторни данни
абстракт         пълен текст

5. Йордан Георгиев, Стойко Гюров, Никола Станев. Определяне коефициента на дифузия на водорода в Al9Si3CuTi сплави
абстракт         пълен текст

6. Юлия Веселинова. Критично поведение на полубезкраен напречен модел на изинг
абстракт         пълен текст

7. Станислав Лилов, Таро Нишигучи, Шигехиро Нишина. Изследване върху условията на израстване на парова фаза на монокристали от силициев карбид
абстракт         пълен текст

8. Станислав Лилов, Таро Нишигучи, Шигехиро Нишина. Израстване на слоеве от силициев карбид чрез сублимационна епитаксия
абстракт         пълен текст

9. Ана Тенчова, Светослав Любенов, Гоце Тенчов. Оценка на снежната покривка на Пирин планина, България, чрез сателитни снимки (ноември 2001 - юли 2002)
абстракт         пълен текст

10. Борислав Петков. Аналитична обосновка на геометричния метод за определяне намагнитването в слоеве с едноосна магнитна анизотропия
абстракт         пълен текст

11. Петър Чолаков, Никола Станев. Абсорбция на водород в интерметални съединения на основата на мишметал от типа MmNi5
абстракт         пълен текст

12. Евгени Сираков, Йорданка Михайлова. Някои аспекти на влияние на стратификацията и инверсиите вътху дифузията от мигновен точков източник в ПГС
абстракт         пълен текст

13. Евгени Сираков, Йорданка Михайлова, Силвия Петрова. Някои връзки между критериите за устойчивост в приземния и граничен атмосферен слой
абстракт         пълен текст

14. Веселина Димитрова, Анжела Петкова. Екологично образование на учениците чрез ЗИП по физика в 11 клас
абстракт         пълен текст

15. Цецо Душкин, Масайоши Нава, Тома Фуджита, Сейичиро Накабаяши. Разпределение на магнитното поле и сила в свръхпроводникови магнити
абстракт         пълен текст