• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"


96 (2003)97 (2004)98 (2005)99 (2006)100 (2007)101 (2008)102 (2009)103 (2010)
104 (2011)105 (2012)Спец. Изд. (2012)106 (2013)107 (2014)108 (2015)Юбил. Изд. (2015) 109 (2016)110 (2017)111 (2018)Юбил. Изд. (2019)112 (2020)

Съдържание на Том 101


1. Захари Златанов. Структурни, магнитни и транспортни свойства на RE1-xMxMnO3 материали, керамики и полумагнитни полупроводници M1-xRExMnTe повлияни от манганови йони и кислород
пълен текст       абстракт

2. Гоце Тенчов. Определяне на морското ниво през Палеозоя чрез използване на dO18 температурни данни
пълен текст       абстракт

3. Елисавета Пенева, Николай Рачев. Декадни изменения на температурата и валежите в България за периода 1961-1990
пълен текст       абстракт

4. Лилия Владимирова, Елица Павлова. Хемилуминесцентно изследване на реакциите между феритин, албумин и активни форми на кислорода
пълен текст       абстракт

5. Павел Каменов. Отвъд квантовата физика. Малко философия заедно с Ричард Файнман
пълен текст       абстракт

6. Катя Варблянска, Пламен Гърдев. Кинетика на израстване и оптични свойства на Ta2O5 слоеве, получени чрез нискотемпературна оксидация на Ta
пълен текст       абстракт

7. Евгени Сираков, Валентин Терзиев. Някои оценки за микроклиматични характеристики за района на АЕЦ "Козлодуй"
пълен текст       абстракт

8. Валентин Терзиев. Върху разпространението на радиоактивни замърсители при различни мащаби в атмосферата
пълен текст       абстракт

9. Милен Цанков. Някои динамични ефекти, свързани с термични нееднородности в граничния слой
пълен текст       абстракт

10. Веселина Димитрова. Методологичните знания в избираемата подготовка по физика в училище
пълен текст       абстракт

11. Милен Замфиров. Професор Рашко Зайков и проф. Георги Манев - нов поглед върху конфликта между двамата учени
пълен текст       абстракт