• "Софийски университет Св. Климент Охридски"
  • "1894 г. Лаборатория по физика"
  • "1894 г. Измерване на земното електричество в Бояна"
  • "Лабораторията по нелинейна оптика и твърдотелни лазери"


96 (2003)97 (2004)98 (2005)99 (2006)100 (2007)101 (2008)102 (2009)103 (2010)
104 (2011)105 (2012)Спец. Изд. (2012)106 (2013)107 (2014)108 (2015)Юбил. Изд. (2015)109 (2016)110 (2017)111 (2018)Юбил. Изд. (2019)112 (2020)

Съдържание на Том 104


1. Милен Замфиров. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИЗИРАНА ТЕСТОВА СХЕМА КЪМ РАЗДЕЛ "ОТ АТОМА ДО КОСМОСА" ПО ПРЕДМЕТА "ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ" (7. КЛАС)
Keywords: physics, astronomy, computer programme
PACS number: 01.40.gb
пълен текст       абстракт

2. Руслан Бездушний, Радостина Дамянова. АПАРАТУРА ЗА МАГНИТНИ ИЗМЕРВАНИЯ В ГАЗОВА АТМОСФЕРА ПОД НАЛЯГАНЕ
Keywords: vibrating magnetometer, intermetallic compounds, magnetization, hydrogen
PACS numbers: 75.25.+z; 75.30.-m; 75.50.-y; 75.60.-d
пълен текст       абстракт

3. Васил Милков, Цветан Пантелеев, Андрей Богдзел, Валерий Швецов, Сергей Кутузов, Павел Седишев, Сергей Борзаков. СПЕКТРОМЕТЪР НА БЪРЗИ НЕУТРОНИ НА БАЗА ПРОТОНЕН ТЕЛЕСКОП С ЕЛЕКТРОННА КОЛИМАЦИЯ НА ОТКАТНИ ПРОТОНИ
Keywords: neutron spectrometer, proportional counter, proton recoil telescope
PACS numbers: 29.40.Cs
пълен текст       абстракт

4. Весела Димова. АКЦЕНТИ В ПОДГОТОВКАТА НА БЪДЕ-ЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА
Keywords: physics education, knowledge about the nature, psychology of the learning process
PACS number: 01.04.Ej
пълен текст       абстракт

5. Веселина Димитрова, Франтишек Лустиг. МЕТОДОЛОГИЧ-НИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИКА
Keywords: e-learning, physics, methodological knowledge, remote experiment
PACS number: 01.40.Ej
пълен текст       абстракт

6. Виктор Атанасов. ПСЕВДОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В ГРА-ФЕН НАД 300 Т: ТЕОРЕТИЧЕН ПОДХОД
Keywords: graphene, pseudo-magnetic field, curvature, reduced dimensionality
PACS numbers: 71.10.Pm, 02.40.-k, 72.80.Vp
пълен текст       абстракт