НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В STEM ЛАБОРАТОРИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО УЧИЛИЩЕ В С. ДЕВЕНЕ

„Св. Св. Кирил и Методий“ е обединено училище във Врачанска област, в което се обучават деца, предимно от ромски произход, от селата Девене, Чирен и Три кладенци. Съгласно сключеното на 16.07.2020 г. Споразумение за сътрудничество между Физически факултет на Софийския университет и ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, нашият факултет пое ангажимента, както да оказва дидактическа помощ при разработване на интегрирано обучение в STEM средата на училището, така и да го подпомага при разработването и изпълнението на иновативни методи, прилагани за обучение в STEM. Тези отношения бяха закрепени и със специален Договор за обучение от 12.01.2022 г. в изградената STEM среда на училището.

Поради ограниченията, наложени от ковид пандемията, първите обучения се случиха дистанционно. Първото от тях, озаглавено „Електрически вериги: Експериментът – активен методи за разбиране на научното изследване“, се състоя на 3 февруари 2022 г. и бе проведено от преподавателите доц. дфзн Цветан Велинов и гл. ас. Гошо Гоев. На 10
февруари 2022 г. доц. д-р Мая Гайдарова проведе семинар на тема „STEM обучение за интегрирано учебно съдържание“.

На 14 април 2022 г. в новата STEM изследователска лаборатория на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, обл. Враца учениците и част от учителите направиха своите първи стъпки в работата с платформата Ардуино. Обучението се осъществи от доц. Венелин Кожухаров, ръководител катедра Методика на обучението по Физика към Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, който освен много знания, дари от името на Физическия факултет 6 комплекта Ардуино и електронни компоненти за осъществяване на много проекти с тях.

Учениците и учителите проследиха с интерес темите, представени от доц. Кожухаров: Видове сигнали; Измерване на физични величини; Цифрова и аналогова информация; Аналогово-цифров преобразувател; Въведение в платформата Ардуино; Автоматизиране на измерванията; Широчинно-импулсна модулация.

Разбира се, най-голям успех имаше програмирането и създаването на различни проекти с платка Ардуино. Успяхме да накараме светодиоди да светят с различен интензитет; термистор да определя как се изменя температурата около него; фоторезистор да пищи, когато е тъмно; с ултразвуков приемо-предавател определихме скоростта на светлината; с трицветен светодиод разбрахме как се получават цветовете, които нашият мозък разпознава, чрез очите ни.

Обучението продължи целия ден, като взеха участие ученици от 7, 8 и 9 клас, които съдействаха с интерес на доц. Кожухаров в „приключението“ Ардуино.

Учителите са с нагласата да продължат работата с платформата Ардуино и да реализират още интересни проекти с основното участие на учениците.

„Приключението“ в света на физиката продължава в училището в с. Девене, като учителите и учениците разчитат на съдействието на Физическия факултет и занапред.