Търсене
Close this search box.

Избираеми курсове - ЗАДОЧНИЦИ - летен семестър

Списъкът с избираемите и факултативните курсове съдържа информация какво представлява курсът, от кой преподавател се води, какъв е хорариумът и кой семестър може да бъде записан.

Избираемите курсове от списъка се отнасят за БАКАЛАВРИ в ЗАДОЧНА форма на обучение.

Избираемите курсове притежават ECTS кредити, които се пресмятат към необходимите кредити, посочени в учебния план на дадената специалност. Кредитите на факултативните курсове не се пресмятат към необходимия брой кредити. В допълнение е важно да се знае, че всеки студент има право да запише всеки избираем курс като „факултативен“.

Препоръчваме на студентите, които се интересуват от даден курс, който не е посочен за тяхната специалност, да се свържат с преподавателя за допълнително обсъждане на възможността за записване. При разминаване на курсовете в таблицата по-долу и в системата СУСИ, молим студентите да се обърнат към преподавателя на дадения курс.

Последни редакции: 21 януари 2022 г.

Списък за избираеми курсове за задочници по катедри ЗАДОЧНО
Астрономия
PDF
Атомна физика
PDF
Квантова електроника
PDF
Метеорология и геофизика
PDF
Радиофизика и електроника
PDF
Теоретична физика
PDF
Физика на кондензираната материя и микроелектроника
PDF
Ядрена техника и ядрена енергетика
PDF