Търсене
Close this search box.

Кандидатстудентска
Кампания 2023/2024: Докторанти

КАНДИДАТСТУДЕНСТСКА КАМПАНИЯ ДОКТОРАНТИ 2023/2024Г. Е ОТВОРЕНА.

Въведение

Докторантурите ни дават както свобода на докторанта да се развие в област, която представлява интерес, така и възможности за качествени научни разработки.

Ако сте завършили магистърска програма при нас или другаде и желаете да следвате докторантура, можете да запишете докторантура при нас. Разгледайте докторантурите ни тук.

Обща информация. Обучение

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 12 от 9 февруари 2024г.

За докторантура могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, в задочна форма на обучение – четири години и при докторантура на самостоятелна подготовка – три години.

Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи.

Вижте повече информация тук. Ако не сте сигурни дали отговаряте на някое от условията, свържете се с нас. Подробности по обучението може да намерите тук.

Кандидатстване

Кандидатстването по допълнителен прием за учебната 2023/2024г. е в периода 9.02.2024 г.9.04.2024 г.

Пълна информация за приема през учебната 2023/2024г. може да бъде намерена тук.

При кандидатстване трябва да се подадат следните документи:

  • Заявление по образец.
  • Декларация по образец.
  • Автобиография (европейски формат).
  • Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.
  • Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език). Заплащането става само по банков път.

Вижте пълната информация за кандидатстването по държавна поръчка и за платена форма на обучение.

Заплащането на таксата за участие в кандидат-докторантски конкурс се извършва само по банков път, от всяка търговска банка.

Сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Срок за подаване на документите: от 9 февруари 2024г. до 9 април 2024г.

При допълнителен прием документите се подават по електронен път в съответствие с Инструкцията за електронно приемане на документи.

По изключение документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Всички документи се подават в папка!

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

Конкурсни изпити

При кандидатстване за зачисляване в докторантура кандидатите трябва да положат конкурсен изпит по специалността и изпит по западен език.

Конкурсът при държавна поръчка се провежда провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Конкурсните изпити по специалността и по западен език се провеждат по утвърден от Ректора график.

Повече подробности за провеждането на конкурсните изпити по държавна поръчка, както и в платена форма на обучение може да видите тук.

Няма точно обявени дати за конкурсните изпити на този етап. Един месец преди датата на конкурсните изпити допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на изпитите.

Подготви се

Такси. Зачисляване в докторантура.

Тук може да видите как се определят таксите за докторантура при държавна поръчка и платена форма на обучение.  Докторантите заплащат определените годишни такси за обучение на две равни вноски, първата към момента на зачисляване, втората – до шест месеца след това.

Зачисляването в докторантура става възможно:

  • след успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура;
  • при положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо). Повече информация за зачисляването тук.

Не се колебайте да се свържете с нас – ще отговорим на вашите въпроси, свързани с кандидатстването!

    За контакти:

  • Инспектор докторантури, СДК и НИД: 

    София Искренова 

    Тел.: +359 2 8623 091, +359 2 8161 411
    Имейл: siskrenova@phys.uni-sofia.bg

  • Сектор „Докторанти“, Ректорат:

    Тел.:+ 359 2 8462 185, +359 2 9308 445