Кандидатстудентска
Кампания 2022/2023: Докторанти

Въведение

Докторантурите ни дават както свобода на докторанта да се развие в област, която представлява интерес, така и възможности за качествени научни разработки.

Ако сте завършили магистърска програма при нас или другаде и желаете да следвате докторантура, можете да запишете докторантура при нас. Разгледайте докторантурите ни тук.

Обща информация. Обучение

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 60 от 29.07.2022 г.

За докторантура могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, в задочна форма на обучение – четири години и при докторантура на самостоятелна подготовка – три години.

Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи.

Вижте повече информация тук. Ако не сте сигурни дали отговаряте на някое от условията, свържете се с нас. Подробности по обучението може да намерите тук.

Кандидатстване

Кандидатстването по допълнителен прием за учебната 2021/2022г. е в периода 01.09 – 31.10.2022 г.

Във връзка със заповед на Ректора № РД-19-46 / 18.02.2022 г., с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. (Държавен вестник, брой 60 от 29 юли 2022 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”. Прилагат се само копия.

2. До 31.10.2022 г. документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 31.10.2022 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

Вижте пълната информация за кандидатстването по държавна поръчка и за платена форма на обучение.

Заплащането на таксата за участие в кандидат-докторантски конкурс се извършва само по банков път, от всяка търговска банка.

Сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Срок за подаване на документите: 1 септември – 31 октомври 2022 г.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

Кандидатстването по допълнителен прием за учебната 2021/2022г. е в периода 15.02 – 14.04.2022 г. 

Мястото за подаване на документи е сектор “Докторанти”, Ректорат.

Пълна информация за приема през учебната 2021/2022г. може да бъде намерена тук.

При кандидатстване трябва да се подадат следните документи:

  •  Заявление по образец.
  •  Декларация по образец.
  • Автобиография (европейски формат).
  • Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.
  • Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език). Заплащането става само по банков път.

Вижте пълната информация за кандидатстването по държавна поръчка и за платена форма на обучение.

Заплащането на таксата за участие в кандидат-докторантски конкурс се извършва само по банков път, от всяка търговска банка.

Сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Срок за подаване на документите: 1 септември – 31 октомври 2021 г.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите за кандидатстване се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Конкурсни изпити

При кандидатстване за зачисляване в докторантура кандидатите трябва да положат конкурсен изпит по специалността и изпит по западен език.

Конкурсът при държавна поръчка се провежда провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Конкурсните изпити по специалността и по западен език се провеждат по утвърден от Ректора график.

Повече подробности за провеждането на конкурсните изпити по държавна поръчка, както и в платена форма на обучение може да видите тук.

Конкурсните изпити ще се проведат в  периода 10 декември-23 декември 2022 г. Един месец преди датата на конкурсните изпити допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на изпитите.

Подготви се

Такси. Зачисляване в докторантура.

Тук може да видите как се определят таксите за докторантура при държавна поръчка и платена форма на обучение.  Докторантите заплащат определените годишни такси за обучение на две равни вноски, първата към момента на зачисляване, втората – до шест месеца след това.

Зачисляването в докторантура става възможно:

  • след успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура;
  • при положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо). Повече информация за зачисляването тук.

Не се колебайте да се свържете с нас – ще отговорим на вашите въпроси, свързани с кандидатстването!

    За контакти:

  • Инспектор докторантури, СДК и НИД: 

    София Искренова 

    Тел.: +359 2 8623 091, +359 2 8161 411
    Имейл: siskrenova@phys.uni-sofia.bg

  • Сектор „Докторанти“, Ректорат:

    Тел.:+ 359 2 8462 185, +359 2 9308 445