Защити и държавни изпити

Магистри, РЕДОВНО обучение, 2021/2022, защити и държавни изпити.

Публикувано: 26 май 2022 г.

Последни редакции – 2 септември 2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Оптика и спектроскопия
-
-
-
Теоретична и математическа физика

-

-

-
Квантова електроника и лазерна техника
13.09.22г.
13:30 ч. ЛЛТ-311
До 07.09 12:00 ч. кандидатите за защита трябва да представят на г-жа В. Салтиел (тел 02/81-61-826), в стая Б-412, следното:

1. Дипломна работа в два екземпляра, подписани от ръководителя на дипломанта.

2. Предложение, подписано от ръководителя на дипломанта, за двама рецензенти, предварително дали съгласието си, както и информация за контакт с тях.

3. Служебна бележка от отдел Студенти за успешно положени семестриални изпити.

Продължителността на доклада, представящ работата, е ограничена до десет минути.

Ръководител на МП "Квантова електроника и лазерна техника" : доц. д-р Ст. Куртев
Ядрена енергетика и технологии
11.07.22г.
10:30 ч. Б335
До 24.06.2022 г. (петък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на председателя на изпитната комисия доц. Йонка Иванова (yonivan@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията.

В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wpcontent/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

До 01.07.2022г. (петък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочения електронен адрес, както и на рецензента. В същия срок дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

До 05.07.2022 г. (вторник) научният ръководител на дипломанта трябва да изпрати документите след проверката на плагиатство: Протокол за проверка и Становище.

До 05.07.2022 г. дипломантът трябва да предаде един хартиен вариант на дипломната работа, както и оригинал на академичната справка.

До 05.07.2022 г. рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на доц. Иванова (yonivan@phys.uni-sofia.bg).

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към председателя на изпитната комисия доц. Й. Иванова (тел. 0885559006, e-mail: yonivan@phys.uni-sofia.bg).
Астрономия и популяризация на астрономията
-
-
-
Mетеорология
14.07.2022г.
В60 12:00 ч.
Информация за темите на дипломните работи, имената на защитаващите, научните ръководители и рецензентите могат да бъдат намерени в Мудъл на СУ "Св. Кл. Охридски" на адрес: https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=5237
Астрономия и астрофизика
-
-
-
Микроелектроника и информационни технологии
19.07.2022г.
10:00 ч. Б203
Студентите, желаещи да защитят през тази сесия, трябва до 19.06.2022 г да подадат молба (свободен текст) до декана за защита, която включва планираната тема на дипломна работа и име на ръководител, дал съгласието си чрез подпис върху молбата, която се депозира в отдел „Студенти“.

До 09.07.2022 г. дипломната работа се депозира в катедра ФКММ в електронен формат.

Дипломните работи се изпращат до: nataly@phys.uni-sofia.bg.

Към дипломната работа се прилагат и:

1. Предложение за рецензент (с име и ел. поща).
2. Служебна бележка от отдел „Студенти“ за положени изпити.
3. Служебна бележка от отдел библиотеката на ФзФ за липса на задължения.
4. Протокол за проверка на оригиналността на дипломната работа (от НР).
5. Становище (от НР).

До 2 дни преди датата на защитата се предава и самата рецензия.
Медицинска физика
28.09.22г.
1. До 14.09, (сряда) -12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.

2. В случай, че дипломният ръководител е външен (за СУ) преподавател е необходимо да се посочи научен консултант от СУ /ФзФ.

3. Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.

4. До 26.09, (понеделник) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел следното:
4.1. Дипломна работа в 1 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат;
4.2. Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат;
4.3. Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).

5. НАЧИНЪТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТАТА (ПРИСЪСТВЕНО ИЛИ ДИСТАНЦИОННО) ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРЕД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
Оптометрия

-

-

-

Плазмени технологии и термоядрен синтез
--

-

-

Геофизика
-
-
-
Физика на Земята, атмосферата и океана
-
-
-
Физика на ядрото и елементарните частици
-
-
-
Аерокосмическо инженерство и комуникации
15.07.2022г.
9:15 ч.
Б428
До 30.06.2022 г. (четвъртък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство,на нея прочетете още на адрес https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf.

До 07.07.2022г. (четвъртък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2022 г. (вторник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail:
Безжични мрежи и устройства
15.07.2022г.
9:15 ч.
Б428
До 30.06.2022 г. (четвъртък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni- sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Емил Владков (evladkov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на адрес https://www.phys.uni-sofia.bg/wp- content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

До 07.07.2022г. (четвъртък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2022 г. (вторник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni- sofia.bg) с копие до доц. Владков (evladkov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Комуникации и физична електроника
15.07.2022г.
Б428
09:15 ч.
До 30.06.2022 г. (четвъртък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на адрес https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

До 07.07.2022г. (четвъртък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2022 г. (вторник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail:levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Методология на обучението по физика и астрономия
-
-
-

Бакалаври, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2021 – 2022, защити и държавни изпити.

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалностите във Физическия факултет можете да видите тук

Образец за молба за разработване и защита на дипломна работа може да намерите тук. Крайният срок за подаване на молбата за лятната защита е 15 март 2022г. Молбите се подават в отдел “Студенти”.

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности можете да намерите тук

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство можете да видите тук (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Публикувано: 7 юни 2022г.

Последни редакции: 2 септември 2022г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Физика
09.09.22г.
9:00 ч.

-

-

Квантова и космическа теоретична физика
09.09.22г.
9:00 ч.

-

-

Фотоника и лазерна физика
13.09.2022г.
13:30ч. ЛЛТ-311
На 13.09.2022 г., вторник, от 13:30 часа, в зала ЛЛТ-311 ще се проведат защити на дипломни работи на студентите от бакалавърска специалност “Фотоника и лазерна физика”.

До 10.09.2022 г., петък, 12:00 ч. кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел (тел. 826), в стая Б-412, следното:

1. Дипломна работа в един екземпляр, подписани от ръководителя на дипломанта;

2. Две предложение за рецензенти, предварително дали съгласието си и подписано от ръководителя на дипломанта;

3. Служебна бележка от отдел Студенти за успешно положени семестриални изпити.

Продължителността на доклада, представящ работата, е ограничена до десет минути.
Комуникации и физична електроника
15.07.22г.
9:15 ч.
Б428
До 30.06.2022 г. (четвъртък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni- sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Стилиян Лишев (lishev@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на адрес https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf

До 07.07.2022г. (четвъртък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2022 г. (вторник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni- sofia.bg) с копие до доц. Лишев (lishev@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Физика и информатика
-
-
-
Астрофизика, метеорология и геофизика

-

-

-
Инженерна физика
14.09.22г.
10:00 ч. А205
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Милена Георгиева на адрес: mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg, не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.
Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Каракашева, тел.: 02 8161 711, email: nataly@phys.uni-sofia.bg, не покъсно от 3 дни преди датата на защитата.
Ядрена техника и ядрена енергетика
13.09.22г.
17:15 ч. онлайн
Най-късно до 05.09.2022 г. кандидатите трябва да представят:

1. Дипломна работа

2. Рецензия

3. Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити.

4. Протокол от проверка за плагиатсво

5. Становище от Дипломния ръководител

Документите да бъдат предавани на хартиен носител при г-жа Татяна Младенова, стая В24, тел. 8161 264 и в електронен формат на мейл tatiana@phys.uni-sofia.bg
Медицинска физика
27.09.2022г.
10:15 ч.
В29б /
Zoom
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. д-р Борислав Павлов на адрес:
pavlov@phys.uni-sofia.bg
не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, трябва да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Татяна Младенова, каб. В24, тел. 02 8161264
tatiana@phys.uni-sofia.bg ,
не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Формата на защита ще бъде хибридна:
- присъствено в семинар В29 б
- и дистанционно на:
https://cern.zoom.us/j/69261676373?pwd=RTZVMUJrdURZWVF5R3RsL1RTK3RZdz09
Meeting ID: 692 6167 6373
Passcode: 867164
Оптометрия
12.09.2022г.
10:00ч. В15
Държавен изпит за бакалаври от специалност Оптометрия ще се проведе на 12.09.2022г. от 10:00 във В15 на Физическия факултет.
Физика и математика
-
-
-
Компютърно инженерство
07.09.2022г.
09:15ч. А301
До 24.08.2022 г. (сряда) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Станимир Колев (skolev@phys.uni- sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207- 26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

До 31.08.2022 г. (сряда), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 05.09.2022 г. (понеделник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni- sofia.bg) с копие до доц. Колев (skolev@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
-
-
Nuclear & Particle Physics
-
-
-

Магистри, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2020 – 2021, защити и държавни изпити.

Публикувано: 7 юни 2021 г.

Последни редакции – 26 август.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Оптика и спектроскопия
-
-
-
Теоретична и математическа физика
-
-
-
Квантова електроника и лазерна техника
-
-
-
Ядрена енергетика и технологии
30.09.2021
Б246 и онлайн от 11:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Йонка Иванова на адрес: yonivan@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Ангелова: каб. Б337, тел. 02 8161 443, natalia@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 5 дни преди датата на защитата.

Формата на защита ще бъде смесена – присъствена в зала Б246 и дистанционна. За тези, които изберат да защитават дистанционно, ще бъде отворена Zoom-сесия, като поканата ще бъде публикувана на сайта на ФзФ 7 дни преди датата на защитата.
Астрономия и популяризация на астрономията
-
-
-
Mетеорология
22.07.2021 (лятна сесия)
В60 от 10.00 ч.
Изискват се:

- два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;

- служебна бележка от отдел „Студенти” при Физически факултет, за среден успех от положените изпити.

-Дипломните работи се предават 10 дни преди защита в канцеларията на катедрата, кабинет № 54
Астрономия и астрофизика
-
-
-
Микроелектроника и информационни технологии
-
-
-
Медицинска физика
29.09.2021
10:15 ч.
Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

До 15.09.2021 г., (сряда) 12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.

До 24.09.2021 г., (петък) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел: Дипломна работа в 2 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат; Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат; Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).

Начинът на провеждане на защитите (присъствено или дистанционно) ще бъде обявен допълнително
Оптометрия
20.07.2021

21.07.2021 и 22.07.2021


A205
и
Б1,Б2
Защити


Държавен изпит

Плазмени технологии и термоядрен синтез
20.07.2021
онлайн
09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Геофизика
-
-
-
Физика на Земята, атмосферата и океана
-
-
-
Физика на ядрото и елементарните частици
-
-
-
Аерокосмическо инженерство и комуникации
-
-
-
Безжични мрежи и устройства
20.07.2021
онлайн
09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Комуникации и физична електроника
07.09.2021 (есенна сесия)
онлайн
09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн. Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Методология на обучението по физика и астрономия
23.07.2021
онлайн
-