Защити и държавни изпити

Магистри, РЕДОВНО обучение, 2022/2023, защити и държавни изпити.

Публикувано: 18 януари 2023 г.

Последни редакции – 25 май 2023 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Оптика и спектроскопия
-
-
-
Теоретична и математическа физика

-

-

-
Квантова електроника и лазерна техника
28.03.2023г.
13:30ч. ЛЛТ-311
До 22.III.2023 г., сряда, 12:00 ч. кандидатите за защита трябва да представят на г-жа В. Салтиел (тел. 02/81-61-826, e-mail: ssv@phys.uni-sofia.bg), в стая Б-412, следното:
1. Дипломната работа в електронна форма (препоръчително в PDF-формат) и два разпечатани на хартия екземпляра, подписани от ръководителя на дипломанта;
2. Предложение, подписано от ръководителя на дипломанта, за двама кандидат-рецензенти, предварително дали съгласието си да рецензират дипломната работа, както и информация за контакт с тях (имейл, телефон);
3. Валиден имейл адрес в домейна на Университета, необходим за процедурата по проверка за плагиатство;
4. Служебна бележка от отдел „Студенти“ за успешно положени семестриални изпити.
Продължителността на доклада, представящ работата, е ограничена до десет минути.
Ядрена енергетика и технологии
12.07.2023г.
11:15ч.
A315
Кандидатите трябва да представят следните документи до 05.07.2022 г. (сряда) :
 • Дипломна работа
 • Рецензия
 • Aкадемичнa справкa за положените всички изпити
 • Протокол за проверка за плагиатство подписан от научния ръководител
 • Становище, подписано от научния ръководител на дипломанта.
  В електронен вид документите трябва да се изпратят в pdf формат до доц. Пламен Петков на е-майл: pvpetkov@phys.uni-sofia.bg. Моля в subject на майла да бъде отбелязано (за защита на 12.07.23) Разпечатаната дипломна работа в два екземляра, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, както и оригиналната служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при Татяна Младенова, каб. Б241, тел. 0887840221.
 • -

  Астрономия и популяризация на астрономията
  -
  -
  -
  Mетеорология

  -

  -

  -

  Астрономия и астрофизика
  -
  -
  -
  Микроелектроника и информационни технологии
  29.03.2023г.
  10ч. Б302
  Студентите, желаещи да защитят през тази сесия, трябва до 28.02.2023 г да подадат молба (свободен текст) до ръководител катедра за защита, която включва планираната тема на дипломна работа и име на ръководител, дал съгласието си чрез подпис върху молбата, която се депозира в канцеларията на кат. ФКММ (Б 304).
  До 19.03. 2023 г. дипломната работа се депозира в катедра ФКММ в електронен формат. Дипломните работи се изпращат до: nataly@phys.uni-sofia.bg. Към дипломната работа се прилагат и:
  1. Предложение за рецензент (с име и ел. поща).
  2. Служебна бележка от отдел „Студенти“ за положени изпити.
  3. Служебна бележка от отдел библиотеката на ФзФ за липса на задължения.
  4. Протокол за проверка на оригиналността на дипломната работа (от НР)
  5. Становище (от НР).
  До 2 дни преди датата на защитата се предава и самата рецензия.
  Медицинска физика
  22.03.2023г.
  10:15 ч.
  A315
  1. До 08 март, (сряда) 12:00 ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
  2. В случай, че дипломният ръководител е външен преподавател е необходимо да се посочи научен консултант от СУ /ФзФ.
  3. Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.
  4. До 20 март, (понеделник) - 12:00 ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел следното:
  - Дипломна работа в 2 екз. (на хартия), подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат;
  - Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат;
  Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).
  5. Необходимо е студентите, които нямат регистриран служебен електронен адрес на сървера на СУ да направят това не забавно. В противен случай няма да имат достъп за „качване“ на дипломната си работа в системата.
  Оптометрия

  -

  -

  -

  Плазмени технологии и термоядрен синтез
  21.02.2023г.
  10:00ч. Б428
  До 06.02.2023 г. (понеделник) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията.
  В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на
  https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).
  До 13.02.2023 г. (понеделник), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.
  До 17.02.2023 г. (петък) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.
  По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
  Геофизика
  -
  -
  -
  Физика на Земята, атмосферата и океана
  -
  -
  -
  Физика на ядрото и елементарните частици
  02.03.2023г.
  10:15ч. А315
  До 16.02.2023 г. дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия г-жа Т. Младенова (tatiana@phys.uni-sofia.bg), с копие до председателя на изпитната комисия доц. Борислав Павлов (pavlov@phys.uni-sofia.bg) заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията.
  До 23.02.2023 г., дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на
  https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf.
  До 23 февруари 2023 г. трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.
  До 01.03.2023 г. рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) нa секретаря и председателя на изпитната комисия. В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.
  В деня на защитата дипломантът трябва да предостави едно хартиено копие на дипломната си работа, рецензията и оригинала на академичната справка.
  По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия Т. Младенова, тел.: 0876 84 55 35
  Аерокосмическо инженерство и комуникации
  24.07.2023г.
  9:15ч.
  Б428
  До 10.07.2023 г. (понеделник) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Станимир Колев (skolev@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

  До 17.07.2023 г. (понеделник), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

  До 20.07.2023 г. (четвъртък) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Станимир Колев (skolev@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.
  По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
  Безжични мрежи и устройства
  24.07.2023г.
  9:15ч.
  Б428
  До 10.07.2023 г. (понеделник) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Христомир Йорданов (hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).
  До 17.07.2023 г. (понеделник), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.
  До 20.07.2023 г. (четвъртък) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Христомир Йорданов (hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.
  По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
  Комуникации и физична електроника
  -
  -

  -

  Методология на обучението по физика и астрономия
  -
  -
  -

  Бакалаври, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2022-2023г. защити и държавни изпити.

  Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалностите във Физическия факултет можете да видите тук

  Образец за молба за разработване и защита на дипломна работа може да намерите тук. Крайният срок за подаване на молбата за лятната защита е 15 март 2023г. Молбите се подават в отдел “Студенти”.

  Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности можете да намерите тук

  Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство можете да видите тук (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

  Публикувано: 18.01.2023г.

  Последни редакции: 24.05.2023г.

  СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
  Физика

  -

  -

  -

  Квантова и космическа теоретична физика

  -

  -

  -

  Фотоника и лазерна физика
  -
  -

  -

  Комуникации и физична електроника

  -

  -

  -

  Физика и информатика
  -
  -
  -
  Астрофизика, метеорология и геофизика
  14.07.2023г.
  04.09.2023г.

  -

  -
  Инженерна физика

  -

  -

  -

  Ядрена техника и ядрена енергетика
  -
  -

  -

  Медицинска физика

  -

  -

  -

  Оптометрия

  -

  -

  -

  Физика и математика
  -
  -
  -
  Компютърно инженерство
  -
  -

  -

  Учители по природни науки в основната степен на образование
  -
  -
  -
  Nuclear & Particle Physics
  -
  -
  -
  КФЕ
  24.07.2023г.
  14:00ч.
  Б428
  До 10.07.2023 г. (понеделник) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Стилиян Лишев (lishev@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).
  До 17.07.2023 г. (понеделник), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.
  До 20.07.2023 г. (четвъртък) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Стилиян Лишев (lishev@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.
  По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg).

  Магистри, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2020 – 2021, защити и държавни изпити.

  Публикувано: 7 юни 2021 г.

  Последни редакции – 26 август.

  СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
  Оптика и спектроскопия
  -
  -
  -
  Теоретична и математическа физика
  -
  -
  -
  Квантова електроника и лазерна техника
  -
  -
  -
  Ядрена енергетика и технологии
  30.09.2021
  Б246 и онлайн от 11:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Йонка Иванова на адрес: yonivan@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

  Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Ангелова: каб. Б337, тел. 02 8161 443, natalia@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 5 дни преди датата на защитата.

  Формата на защита ще бъде смесена – присъствена в зала Б246 и дистанционна. За тези, които изберат да защитават дистанционно, ще бъде отворена Zoom-сесия, като поканата ще бъде публикувана на сайта на ФзФ 7 дни преди датата на защитата.
  Астрономия и популяризация на астрономията
  -
  -
  -
  Mетеорология
  22.07.2021 (лятна сесия)
  В60 от 10.00 ч.
  Изискват се:

  - два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;

  - служебна бележка от отдел „Студенти” при Физически факултет, за среден успех от положените изпити.

  -Дипломните работи се предават 10 дни преди защита в канцеларията на катедрата, кабинет № 54
  Астрономия и астрофизика
  -
  -
  -
  Микроелектроника и информационни технологии
  -
  -
  -
  Медицинска физика
  29.09.2021
  10:15 ч.
  Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

  До 15.09.2021 г., (сряда) 12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
  Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.

  До 24.09.2021 г., (петък) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел: Дипломна работа в 2 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат; Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат; Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).

  Начинът на провеждане на защитите (присъствено или дистанционно) ще бъде обявен допълнително
  Оптометрия
  20.07.2021

  21.07.2021 и 22.07.2021


  A205
  и
  Б1,Б2
  Защити


  Държавен изпит

  Плазмени технологии и термоядрен синтез
  20.07.2021
  онлайн
  09:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

  Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
  Геофизика
  -
  -
  -
  Физика на Земята, атмосферата и океана
  -
  -
  -
  Физика на ядрото и елементарните частици
  -
  -
  -
  Аерокосмическо инженерство и комуникации
  -
  -
  -
  Безжични мрежи и устройства
  20.07.2021
  онлайн
  09:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

  Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
  Комуникации и физична електроника
  07.09.2021 (есенна сесия)
  онлайн
  09:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

  Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

  Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн. Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
  Методология на обучението по физика и астрономия
  23.07.2021
  онлайн
  -