Защити и държавни изпити

Магистри, РЕДОВНО обучение, 2021/2022, защити и държавни изпити.

Публикувано: 24 януари 2022 г.

Последни редакции – 26 май 2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Оптика и спектроскопия
-
-
-
Теоретична и математическа физика
30.03.2022г.
В44
13:15ч.
-
Квантова електроника и лазерна техника
-
-
-
Ядрена енергетика и технологии
-
-
-
Астрономия и популяризация на астрономията
-
-
-
Mетеорология

-

-

-

Астрономия и астрофизика
-
-
-
Микроелектроника и информационни технологии
-
-
-
Медицинска физика
30.03.2022г.
10:15 ч.
Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

1. До 16 март, (сряда) 12:00ч. да се изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.

2. НОВО! В случай, че дипломният ръководител е външен преподавател е необходимо да се посочи научен консултант от СУ /ФзФ.

3. Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.

4. До 28 март, (понеделник) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел следното:

-дипломна работа в 2 екз. (на хартия), подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат;
- рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат;
-служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).

5. Начинът на провеждане на защитите (присъствено или дистанционно) ще бъде обявен допълнително.
Оптометрия

-

-

-

Плазмени технологии и термоядрен синтез
15.02.2022г.
онлайн 09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат, подписани) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Служебната бележка за положени всички изпити по учебен план да бъде изпратена в електронен вид (сканирана или преснимана) на инж. Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 15.02.2022 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Геофизика
-
-
-
Физика на Земята, атмосферата и океана
-
-
-
Физика на ядрото и елементарните частици
-
-
-
Аерокосмическо инженерство и комуникации
15.07.2022г.
онлайн 09:15 ч.
До 30.06.2022 г. (четвъртък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

До 07.07.2022г. (четвъртък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2022 г. (вторник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Безжични мрежи и устройства
15.02.2022г.
онлайн 09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат, подписани) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Служебната бележка за положени всички изпити по учебен план да бъде изпратена в електронен вид (сканирана или преснимана) на инж. Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 15.02.2022 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Комуникации и физична електроника
15.07.2022г.
Б428
09:15 ч.
До 30.06.2022 г. (четвъртък) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана на https://www.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/06/Zapoved-RD-19-207-26.5.2021-i-Procedura1.pdf).

До 07.07.2022г. (четвъртък), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2022 г. (вторник) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи дипломантите може да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Методология на обучението по физика и астрономия
-
-
-

Бакалаври, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2021 – 2022, защити и държавни изпити.

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалностите във Физическия факултет можете да видите тук

Образец за молба за разработване и защита на дипломна работа може да намерите тук. Крайният срок за подаване на молбата за лятната защита е 15 март 2022г. Молбите се подават в отдел “Студенти”.

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности можете да намерите тук

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство можете да видите тук (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Публикувано: 7 юни 2021г.

Последни редакции: 21 януари 2022г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Физика
07.09.2021 (есенна сесия)
Заседателна зала на Фзф и онлайн
от 9.00 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия проф. Виктор Иванов на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител; рецензията, подписана от рецензента; и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Лидия Славова: (каб. В47, тел. 02 8161680, lidka@phys.uni-sofia.bg) не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Формата на защита ще бъде смесена – присъствена в Заседателната зала на Фзф и дистанционна.

Желаещите да защитават дистанционно трябва да се включат в ZOOM-сесията.
Квантова и космическа теоретична физика
07.09.2021 (есенна сесия)
А415 и онлайн
от 9.00 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия проф. Виктор Иванов на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител; рецензията, подписана от рецензента; и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Лидия Славова: (каб. В47, тел. 02 8161680, lidka@phys.uni-sofia.bg) не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Формата на защита ще бъде смесена – присъствена в Заседателната зала на Фзф и дистанционна.

Желаещите да защитават дистанционно трябва да се включат в ZOOM-сесията.
Фотоника и лазерна физика
-
-
-
Комуникации и физична електроника
20.07.2021 (лятна сесия)

07.09.2021 (есенна сесия)
онлайн
9:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Стилиян Лишев на адрес lishev@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на доц. Лишев в Б413 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с доц. Лишев на телефон 0893 690 754.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн. Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Физика и информатика
23.07.2021
онлайн
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
13.09.2021
A209
10.00 ч.
-
Инженерна физика
27.07.2021
(лятна сесия)

09.09.2021
(есенна сесия)
онлайн
10.00 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Милена Георгиева на адрес: mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg, не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Каракашева, тел.: 02 8161 711, email: nataly@phys.uni-sofia.bg, не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Линк за онлай достъп (Meeting ID: 830 0924 6723 Passcode: YK6mrp)
Ядрена техника и ядрена енергетика
30.09.2021
онлайн
13:15 ч.
Най-късно до 23.09.2021 г. кандидатите трябва да представят:

1. Дипломна работа
2. Рецензия
3. Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити.

Документите да бъдат предавани на г-жа Наталия Ангелова, стая Б-337, тел. 8161 443 и на мейл stl@phys.uni-sofia.bg.
Медицинска физика
26.07.2021
онлайн 10.00 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. д-р Борислав Павлов на адрес: pavlov@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, трябва да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Татяна Младенова, каб. В24, тел. 02 8161264: tatiana@phys.uni-sofia.bg , не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Zoom-URL (Meeting ID: 615 7309 4633 / Passcode: 759734)
Оптометрия
10.09.2021
В15 от 10:00 ч.
Поправителен Държавен изпит по Оптометрия ще се проведе на 10 септември 2021 г от 10:00 ч. в зала В15.
Физика и математика
23.07.2021
онлайн
-
Компютърно инженерство
-
-
-
Учители по природни науки в основната степен на образование
-
-
-
Nuclear & Particle Physics
-
-
-

Магистри, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2020 – 2021, защити и държавни изпити.

Публикувано: 7 юни 2021 г.

Последни редакции – 26 август.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Оптика и спектроскопия
-
-
-
Теоретична и математическа физика
-
-
-
Квантова електроника и лазерна техника
-
-
-
Ядрена енергетика и технологии
30.09.2021
Б246 и онлайн от 11:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Йонка Иванова на адрес: yonivan@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Ангелова: каб. Б337, тел. 02 8161 443, natalia@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 5 дни преди датата на защитата.

Формата на защита ще бъде смесена – присъствена в зала Б246 и дистанционна. За тези, които изберат да защитават дистанционно, ще бъде отворена Zoom-сесия, като поканата ще бъде публикувана на сайта на ФзФ 7 дни преди датата на защитата.
Астрономия и популяризация на астрономията
-
-
-
Mетеорология
22.07.2021 (лятна сесия)
В60 от 10.00 ч.
Изискват се:

- два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;

- служебна бележка от отдел „Студенти” при Физически факултет, за среден успех от положените изпити.

-Дипломните работи се предават 10 дни преди защита в канцеларията на катедрата, кабинет № 54
Астрономия и астрофизика
-
-
-
Микроелектроника и информационни технологии
-
-
-
Медицинска физика
29.09.2021
10:15 ч.
Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

До 15.09.2021 г., (сряда) 12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.

До 24.09.2021 г., (петък) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел: Дипломна работа в 2 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат; Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат; Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).

Начинът на провеждане на защитите (присъствено или дистанционно) ще бъде обявен допълнително
Оптометрия
20.07.2021

21.07.2021 и 22.07.2021


A205
и
Б1,Б2
Защити


Държавен изпит

Плазмени технологии и термоядрен синтез
20.07.2021
онлайн
09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Геофизика
-
-
-
Физика на Земята, атмосферата и океана
-
-
-
Физика на ядрото и елементарните частици
-
-
-
Аерокосмическо инженерство и комуникации
-
-
-
Безжични мрежи и устройства
20.07.2021
онлайн
09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Комуникации и физична електроника
07.09.2021 (есенна сесия)
онлайн
09:15 ч.
Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн. Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
Методология на обучението по физика и астрономия
23.07.2021
онлайн
-