Търсене
Close this search box.

Защити и държавни изпити

Магистри, РЕДОВНО обучение, 2023/2024, защити и държавни изпити.

Последни редакции: 14 юни 2024г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Оптика и спектроскопия
-
-
-
Теоретична и математическа физика

-

-

-
Квантова информатика
-
-
-
Квантова електроника и лазерна техника
-
-
-
Ядрена енергетика и технологии
3 семестриалната: 24 юли, 11:15 ч.
4 семестриалната: 24 юли, 11:15 ч. и 25.09 от 11:15ч.
5 семестриалната: 24 юли от 11:15ч.
-
Студентите, желаещи да защитят през съответната сесия, трябва до края на сесията по академичен календар да са подали молба в свободен текст до ръководител катедра „Атомна физика“ за защита, която включва планираната тема на дипломна работа и име на ръководител, дал съгласието си чрез подпис върху молбата, която се депозира в учебен отдел.

Кандидатите трябва да представят следните документи до една седмица преди определената дата за защита:
1. Дипломна работа
2. Рецензия
3. Aкадемичнa справкa за положените всички изпити
4. Протокол за проверка за плагиатство подписан от научния ръководител
5. Становище, подписано от научния ръководител на дипломанта.

В електронен вид документите трябва да се изпратят в pdf формат до доц. Пламен Петков на е-майл: pvpetkov@phys.uni-sofia.bg. Моля в subject на емайла да бъде отбелязано (За защита на *дата за защита*)

Разпечатаната дипломна работа в два екземляра, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, както и оригиналната служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при г-жа Татяна Младенова, каб. В24, тел. 0876845535 до една седмица преди определената дата за защита.
-
Астрономия и популяризация на астрономията
-
-
-
Mетеорология

-

-

-

Астрономия и астрофизика
-
-
-
Микроелектроника и информационни технологии
18.07.2024г.
Б302
10:00ч.
Студентите, желаещи да защитят през тази сесия, трябва до 20.06.2024 г. да подадат молба (свободен текст) до ръководител катедра ФКММ за защита, която включва планираната тема на дипломна работа и име на ръководител, дал съгласието си чрез подпис върху молбата, която се депозира в канцеларията на кат. ФКММ (Б304).

До 10.07. 2024 г. дипломната работа се депозира в катедра ФКММ в електронен формат. Дипломните работи се изпращат до: nataly@phys.uni-sofia.bg. Към дипломната работа се прилагат и:
1. Предложение за рецензент (с име и ел. поща).
2. Служебна бележка от отдел „Студенти“ за положени изпити.
3. Служебна бележка от отдел библиотеката на ФзФ за липса на задължения.
4. Протокол за проверка на оригиналността на дипломната работа (от НР)
5. Становище (от НР).

До 2 дни преди датата на защитата се предава и самата рецензия.
Медицинска физика
27.07.2024г.
А315
10:15ч.
Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

1. До 10.07, (сряда) -12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
2. В случай, че дипломният ръководител е външен (за СУ) преподавател е необходимо да се посочи научен консултант от СУ /ФзФ.
3. Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.
4. До 22.07, (понеделник) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел следното:
     – Дипломна работа в 1 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат;
     – Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат;
     – Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).
Оптометрия
25.07.2024г.
и
26.07.2024г.
А205
09:00ч.
Писменият изпит ще започне от 09:00ч. на 25.07.2024г. в зала А205.

Необходими докумнети за допускане до държавен изпит:
1. Служебна бележка от отдел „Студенти“ за успешно положени изпити.
2. Служебна бележка от отдел „Библиотеката“ на ФзФ за липса на задължения.

Конспект за държавния изпит за редовно обучение може да намерите ТУК и за задочно обучение – ТУК.
Плазмени технологии и термоядрен синтез
-

-

-
Геофизика
-
-
-
Физика на Земята, атмосферата и океана
-
-
-
Физика на ядрото и елементарните частици
-
-
-
Аерокосмическо инженерство и комуникации
15.07.2024г.
Б428
09:15ч.
До 01.07.2024 г. (понеделник) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Станимир Колев (skolev@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана ТУК.).

До 08.07.2024 г. (понеделник), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените  електронни адреси, както и на рецензента.

До 11.07.2024 г. (четвъртък) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Станимир Колев (skolev@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Безжични мрежи и устройства
15.07.2024 г.
Б428
09:15ч.
До 01.07.2024 г. (понеделник) дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Христомир Йорданов (hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана ТУК.).

До 08.07.2024 г. (понеделник), дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените  електронни адреси, както и на рецензента.

До 11.07.2024 г. (четвъртък) рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Христомир Йорданов (hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Комуникации и физична електроника
16.07.2024г.
или
16.09.2024г.
Б428
14:00ч.
До 02.07.2024 г. (вторник) – или за септемврийската сесия 02.09.2024 г. (понеделник) – дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана ТУК).

До 09.07.2024 г. (вторник) – или за септемврийската сесия 09.09.2024 г. (понеделник) – дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените  електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2024 г. (петък) – или за септемврийска сесия 12.09.2024 г. (четвъртък) – рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (тел. 0899 612 178, e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Методология на обучението по физика и астрономия
-
-
-

Бакалаври, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2023-2024г. защити и държавни изпити.

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ по специалностите във Физическия факултет можете да видите тук

Образец за молба за разработване и защита на дипломна работа може да намерите тук. Крайният срок за подаване на молбата за лятната защита е 15 март 2024г. Молбите се подават в отдел „Студенти“.

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2023/2024г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности можете да намерите тук

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство можете да видите тук (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Последни редакции: 19.06.2024г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
Физика
26.07.2024г.
09:00ч.
Заседателна зала на ФзФ
Желаещите да се явят на защитата е необходимо да минат през следните академични стъпки:

1. Подаване на заявление за допускане до защита в отдел Студенти на ФзФ. То трябва да съдържа информация за научния ръководител и съответно консултант (ако ръководителят е външен за ФзФ), тема на дипломната работа и желателно - име на рецензента. Молбата за допускане е необходима, за да може студентът да бъде своевременно добавен в Мудъл, където се се качва ДР и се извършва проверката за плагиатство.
2. ДР трябва да бъде качена в Мудъл поне една седмица преди датата на защитата, така че журито да има време да се запознае с нея и да мине проверката за плагиатство.
3. Изпращане на рецензията в електронен вид - най-добре pdf, до председателя на журито на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg поне три дена преди датата на защитата.
4. Служебна бележка за положени всички изпити по учебен план да бъде предадена на секретаря на журито, г-жа Лидия Славова, в каб. В47 на кат. Теоретична физика.

За контакти:
тел. 02 8161 680;
e-mail: lidka@phys.uni-sofia.bg

В краен случай, при полагане на изпити до последния ден, бележката може да бъде предадена на председателя на журито в деня на защитата.
Квантова и космическа теоретична физика
26.07.2024г.
09:00ч.
Заседателна зала на ФзФ
Желаещите да се явят на защитата е необходимо да минат през следните академични стъпки:

1. Подаване на заявление за допускане до защита в отдел Студенти на ФзФ. То трябва да съдържа информация за научния ръководител и съответно консултант (ако ръководителят е външен за ФзФ), тема на дипломната работа и желателно - име на рецензента. Молбата за допускане е необходима, за да може студентът да бъде своевременно добавен в Мудъл, където се се качва ДР и се извършва проверката за плагиатство.
2. ДР трябва да бъде качена в Мудъл поне една седмица преди датата на защитата, така че журито да има време да се запознае с нея и да мине проверката за плагиатство.
3. Изпращане на рецензията в електронен вид - най-добре pdf, до председателя на журито на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg поне три дена преди датата на защитата.
4. Служебна бележка за положени всички изпити по учебен план да бъде предадена на секретаря на журито, г-жа Лидия Славова, в каб. В47 на кат. Теоретична физика.

За контакти:
тел. 02 8161 680;
e-mail: lidka@phys.uni-sofia.bg

В краен случай, при полагане на изпити до последния ден, бележката може да бъде предадена на председателя на журито в деня на защитата.
Фотоника и лазерна физика
23.07.2024г.
13:00ч.
311-ЛЛТ
Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

1. До 09.07. (вторник) -12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Веселина Салтиел (ssv@phys.uni-sofia.bg ): темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
2. В случай, че дипломният ръководител е външен за СУ преподавател е необходимо да се посочи научен консултант от СУ /ФзФ.
3. Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.
4. До 22.07, (понеделник) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел следното:
– Дипломна работа в 1 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат;
– Рецензия, подписана от рецензента в хартиен и електронен формат;
– Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).
Комуникации и физична електроника
16.07.2024г.
или
10.09.2024г.
Б428
09:15ч.
До 02.07.2024 г. (вторник) – или за септемврийската сесия 27.08.2024 г. (вторник) – дипломантът трябва да изпрати по електронната поща на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до председателя на изпитната комисия доц. Стилиян Лишев (lishev@phys.uni-sofia.bg) следната информация: заглавие на дипломната работа, име и електронен адрес на научния ръководител, както и предложение за рецензент (име и електронен адрес). Рецензентът подлежи на одобрение от комисията. В системата Moodle ще бъде създадена организация за проверка за плагиатство (процедурата е описана ТУК).

До 09.07.2024 г. (вторник) – или за септемврийската сесия 03.09.2024 г. (вторник) – дипломантът трябва да направи проверка за плагиатство. В същия срок трябва да изпрати готовата си дипломна работа в pdf формат, подписана от научния ръководител (сканиран или електронен подпис) на горепосочените електронни адреси, както и на рецензента.

До 12.07.2024 г. (петък) – или за септемврийската сесия 05.09.2024 г. (четвъртък) – рецензентите трябва да изпратят рецензиите си (подписани с електронен или сканиран подпис) на инж. Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg) с копие до доц. Стилиян Лишев (lishev@phys.uni-sofia.bg). В същия срок и на същите електронни адреси дипломантът трябва да изпрати сканирана академична справка за положени всички изпити.

По всички въпроси, свързани със защитата на дипломните работи, дипломантите могат да се обръщат към секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева (levcheva@phys.uni-sofia.bg).
Физика и информатика
09.07.2024 г.
403, ФМИ
10:00ч.
-
Астрофизика, метеорология и геофизика
11.07.2024г.
10:00ч.
В60
Държавният изпит/защита на дипломните работи за специалност „АМГ“, ОКС „бакалавър“ – юлска сесия 2024 г. ще се проведе, както следва:

– 11.07.2024 г. – държавен изпит/защита на дипломни работи в ауд. В60 от 10.00 ч.
– 04.07.2024 г. – краен срок за предаване на:

1. Два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;
2. Заявление за допускане до защита, адресирано до председателя на комисията, което да съдържа темата на дипломната работа, научният ръководител и консултант (в случай, че има такъв) и предложение за рецензент, направено от научния ръководител.
3. Служебна бележка от отдел „Студенти“ за среден успех от положените изпити (или в деня на защитата).

Дипломните работи се предават в кат. „Астрономия“ в каб. № 64 (вляво), от 01–04.07.2024 г. от 14:00 до 17:00 часа, тел. 02/8161- 414, e-mail: ldankova@phys.uni-sofia.bg.

Дипломните работи трябва да бъдат качени в Мудъл до 17:00 часа на 04.07.2024 г.
Инженерна физика
30.07.2024г.
и
17.09.2024г.
10:00 ч.
Б202
Защитите на бакалавърски дипломни работи за специалност Инженерна Физика ще се състоят на 30 юли (вторник) от 10:00 часа – лятна сесия и на 17 септември (вторник) от 10:00 часа – есенна сесия.

Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. д-р Милена Георгиева на адрес: mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg, не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Каракашева, тел.: 02 8161 711, email: nataly@phys.uni-sofia.bg, не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.
Ядрена техника и ядрена енергетика
26.07.2024г. 14:15ч.
В29а
14:15ч.
Най-късно до две седмици преди датата на защитата кандидатите трябва да изпратят по ел. поща на г-жа Т. Младенова (tatiana@phys.uni-sofia.bg) име и ФН на студента; темата на дипломната работа, името на научния ръководител и предложение за рецензент.

Най-късно до една седмица преди датата на защитата кандидатите трябва да представят:

1. Дипломна работа
2. Рецензия
3. Становище на дипломния ръководител
4.Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити (академична справка)
5. Протокол от проверка за плагиатство

Документите да бъдат предавани на хартиен носител (в един екземпляр) на г-жа Татяна Младенова, стая В24, тел.02 8161 264 и в електронен формат на адрес tatiana@phys.uni-sofia.bg.
Медицинска физика
25.07.2024г.
В29а
14:15ч.
Най-късно до две седмици преди датата на защитата кандидатите трябва да изпратят по ел. поща на г-жа Т. Младенова (tatiana@phys.uni-sofia.bg) име и ФН на студента; темата на дипломната работа, името на научния ръководител и предложение за рецензент.

Най-късно до една седмица преди датата на защитата кандидатите трябва да представят:
1. Дипломна работа
2. Рецензия
3. Становище на дипломния ръководител
4.Удостоверение от отдел "Студенти" за взети всички семестриални изпити (академична справка)
5. Протокол от проверка за плагиатство

Документите да бъдат предавани на хартиен носител (в един екземпляр) на г-жа Татяна Младенова, стая В24, тел.02 8161 264 и в електронен формат на адрес tatiana@phys.uni-sofia.bg.
Оптометрия
25.07.2024г.
и
26.07.2024г.
09:00ч.
А205
Писменият изпит ще започне от 9 ч. на 25-ти юли в зала А205.

Необходими докумнети за допускане до държавен изпит:
1.Служебна бележка от отдел „Студенти“ за успешно положени изпити.
2.Служебна бележка от отдел „Библиотеката“ на ФзФ за липса на задължения.

Конспект за държавния изпит за редовно и задочно обучение може да намерите ТУК
Физика и математика
-
-
-
Компютърно инженерство
 • 16.07.2024г. (държавен изпит)
 • 17.07.2024г. (защити на дипломни работи)
 • 09:15ч.
 • Държавен изпит: А313
 • Защити на дипломни работи: А301
 • Държавен изпит

  Изпитът е писмен. Включва 20-25 въпроса с избираем отговор. Продължителност 3 часа.
 • Необходими документи за допускане до държавен изпит - служебна бележка от отдел „Студенти“ за успешно положени изпити.
 • Конспект за държавния изпит за специалност КИ можете да намерите ТУК.


  Защити на дипломни работи

  1. До 6.07.2024 г, трябва да се изпрати по имейл на инж. Валда Левчева (тел. 0899612178, имейл: levcheva@phys.uni-sofia.bg) следното: заглавие на дипломната работа, имената на ръководителя и негов имейл адрес, предложение за рецензент - имена и имейл. Предлагания рецензент трябва да е уведомен предварително и да е дал съгласие, че може да бъде рецензент.
  2. Рецензентът трябва да бъде одобрен от комисията. Ако в рамките на 3 дни, след като е изпратено предложението за рецензент, не се получи отговор в имейл за потвърждение или назначение на друг рецензент, се счита че предложението е прието и работата може да се изпрати на рецензента.
  3. До 11.07.2024г. готовите дипломни работи трябва да се изпратят в pdf формат, подписани от ръководителя (сканиран или електронен подпис) по имейл на г-жа Левчева. В този срок работата трябва да се изпрати и до рецензента.
  4. Всички дипломни работи трябва да минат проверка за плагиатство, за да бъдат допуснати до защити. В мудъл ще се активира "курс" за защитите на дипломни работи, в който дипломанта трябва да качи работата си до 11.07.2024 г. Системата автоматично ще направи проверка за плагиатство и ще генерира отчет с резултатите. Ако се открие съществено плагиатство, работата няма да бъде допусната до защита. Процедурата е описана ТУК.
  5. До 13.07.2022 г. рецензентите трябва да изпратят подписани рецензиите с имейл до г-жа Левчева.
  6. До 13.07.2022 г. трябва да се изпрати сканирана служебна бележка от отдел студенти за успешно положени всички изпити.
 • Учители по природни науки в основната степен на образование
  -
  -
  -
  Nuclear & Particle Physics
  25.07.2024г.
  and
  11.09.2024г.
  10:15hrs.
  В29а
  Thesis defenses for the bachelor's program in "Nuclear and Particle Physics" will be held on:

  Regular session - 25.07.2024 at 10:15 a.m. in seminar B29a
  September session - 11.09.2024 at 10:15 a.m. in seminar B29a.

  No later than two weeks before the date of the defense, candidates must send by e-mail to Mrs. T. Mladenova (tatiana@phys.uni-sofia.bg) the student's name and faculty number; the topic of the thesis, the name of the supervisor and a proposal for a reviewer.

  No later than one week before the date of the defense, candidates must submit:
  1. Thesis
  2. Review
  3. Opinion of the graduate supervisor
  4. Certificate from the "Students" department for taking all semester exams (academic reference)
  5. Plagiarism Check Report

  The documents should be submitted in paper format (in one copy) to Mrs. Tatiana Mladenova, room B24, tel. 81 61 264 and in electronic format at the address tatiana@phys.uni-sofia.bg.

  Магистри, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2020 – 2021, защити и държавни изпити.

  Публикувано: 7 юни 2021 г.

  Последни редакции – 26 август.

  СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА МЯСТО ПРАВИЛА
  Оптика и спектроскопия
  -
  -
  -
  Теоретична и математическа физика
  -
  -
  -
  Квантова електроника и лазерна техника
  -
  -
  -
  Ядрена енергетика и технологии
  30.09.2021
  Б246 и онлайн от 11:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на председателя на изпитната комисия доц. Йонка Иванова на адрес: yonivan@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

  Разпечатаната дипломна работа, подписана от научния ръководител, рецензията, подписана от рецензента, и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат депозирани при секретаря на изпитната комисия Наталия Ангелова: каб. Б337, тел. 02 8161 443, natalia@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 5 дни преди датата на защитата.

  Формата на защита ще бъде смесена – присъствена в зала Б246 и дистанционна. За тези, които изберат да защитават дистанционно, ще бъде отворена Zoom-сесия, като поканата ще бъде публикувана на сайта на ФзФ 7 дни преди датата на защитата.
  Астрономия и популяризация на астрономията
  -
  -
  -
  Mетеорология
  22.07.2021 (лятна сесия)
  В60 от 10.00 ч.
  Изискват се:

  - два броя дипломни работи, подписани на заглавната страница от научния ръководител и от консултанта;

  - служебна бележка от отдел „Студенти” при Физически факултет, за среден успех от положените изпити.

  -Дипломните работи се предават 10 дни преди защита в канцеларията на катедрата, кабинет № 54
  Астрономия и астрофизика
  -
  -
  -
  Микроелектроника и информационни технологии
  -
  -
  -
  Медицинска физика
  29.09.2021
  10:15 ч.
  Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното:

  До 15.09.2021 г., (сряда) 12:00ч. да изпратят по ел. поща на г-жа Салтиел: темата на дипломната работа, името на дипломния ръководител (с е-mail за връзка) и едно или повече имена (с дадено от тях съгласие и е-mail за връзка) за възможен рецензент.
  Предложенията за рецензент подлежат на разглеждане и утвърждаване от комисията по защити.

  До 24.09.2021 г., (петък) - 12:00ч., кандидатите за защита трябва да представят на г-жа Салтиел: Дипломна работа в 2 екз., подписана от ръководителя на дипломанта, така също и работата в електронен формат; Рецензия, подписана от рецензента, в хартиен и електронен формат; Служебна бележка за успешно положени семестриални изпити и в електронен формат (сканирано или снимано копие).

  Начинът на провеждане на защитите (присъствено или дистанционно) ще бъде обявен допълнително
  Оптометрия
  20.07.2021

  21.07.2021 и 22.07.2021


  A205
  и
  Б1,Б2
  Защити


  Държавен изпит

  Плазмени технологии и термоядрен синтез
  20.07.2021
  онлайн
  09:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

  Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
  Геофизика
  -
  -
  -
  Физика на Земята, атмосферата и океана
  -
  -
  -
  Физика на ядрото и елементарните частици
  -
  -
  -
  Аерокосмическо инженерство и комуникации
  -
  -
  -
  Безжични мрежи и устройства
  20.07.2021
  онлайн
  09:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата. Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

  Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 20.07.2021 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
  Комуникации и физична електроника
  07.09.2021 (есенна сесия)
  онлайн
  09:15 ч.
  Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

  Два броя разпечатана дипломна работа, подписана от научния ръководител и консултанта (ако има такъв), два броя разпечатана рецензия, подписана от рецензента и служебна бележка за положени всички изпити по учебен план, да бъдат предадени на инж. Левчева в Б415 не по-късно от 3 дни преди датата на защитата. Преди предаването на място препоръчваме контакт с инж. Левчева на телефон 0899 612 178.

  Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн. Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).
  Методология на обучението по физика и астрономия
  23.07.2021
  онлайн
  -