Допълнителна квалификация

По време на обучението си във Физическия факултет студентите имат възможност да придобият допълнителна квалификация чрез избор на факултативен модул или факултативни курсове.

Факултативният модул се записва в точно определена година от следването. Той осигурява допълнителна квалификация в зависимост от избрания модул – от учителска правоспособност до владеене на корейски език.

Факултативният курс е с продължителност един семестър, той не носи кредити и оценката не се взема предвид при изчисляване на успеха от дипломата (както и при изчисляване на успеха при кандидатстване за стипендии), но студентът задължително трябва да вземе изпита си, тъй като се зачита, че курсът е записан.

Факултативни модули

Факултативен модул “Корейски език и култура”

Физиката е съществен дял от множество интердисциплинарни специалности както от природните науки, така и от техническите, инженерните, компютърните и други. Поради това физиците са търсени както като завършени специалисти, така и като докторанти и пост-докторанти. В световен мащаб развитите институции предлагат разнообразни стипендии за студенти магистри и докторанти, за да помогнат научната работа на своите екипи.

Факултативен модул "Учител по физика и астрономия"

Предлаганият факултативен блок от курсове дава възможност на студентите при успешното му завършване да придобият професионалната квалификация “Учител по физика и астрономия”. Тази професионалната квалификация се получава единствено и само като допълнение към основната специалност, в която се обучават студентите във Физически факултет.

Факултативни курсове

Факултативен курс "Увод в университетската математика"

Факултативен курс "Основни понятия в механиката"

Факултативен курс "Основи на програмирането с Python"