Търсене
Close this search box.

Допълнителна квалификация

По време на обучението си във Физическия факултет студентите имат възможност да придобият допълнителна квалификация чрез избор на факултативен модул или факултативни курсове.

Факултативният модул се записва в точно определена година от следването. Той осигурява допълнителна квалификация в зависимост от избрания модул – от учителска правоспособност до владеене на корейски език.

Факултативният курс е с продължителност един семестър, той не носи кредити и оценката не се взема предвид при изчисляване на успеха от дипломата (както и при изчисляване на успеха при кандидатстване за стипендии), но студентът задължително трябва да вземе изпита си, тъй като се зачита, че курсът е записан.

Факултативни модули

Факултативен модул “Корейски език и култура”

Физиката е съществен дял от множество интердисциплинарни специалности както от природните науки, така и от техническите, инженерните, компютърните и други. Поради това физиците са търсени както като завършени специалисти, така и като докторанти и пост-докторанти. В световен мащаб развитите институции предлагат разнообразни стипендии за студенти магистри и докторанти, за да помогнат научната работа на своите екипи.

Факултативен модул "Учител по физика и астрономия"

Предлаганият факултативен блок от курсове дава възможност на студентите при успешното му завършване да придобият професионалната квалификация „Учител по физика и астрономия“. Тази професионалната квалификация се получава единствено и само като допълнение към основната специалност, в която се обучават студентите във Физически факултет.

Факултативни курсове

Факултативен курс "Увод в университетската математика"

Факултативен курс "Основни понятия в механиката"

Факултативен курс "Основи на програмирането с Python"