Проф. дфзн Георги Райновски

Декан на Физически факултет

Проф. дфзн Георги Райновски е декан на Физически факултет от 2019 година. Роден през 1970 година в Ботевград. Проф. Райновски завършва магистър по Атомна физика във Физически факултет през 1996 година и докторантура през 2001 година. Между 1998 и 2011 година заема и изследователски позиции в чужбина, включително в Технически университет на Дармщадт, Германия, и Щатския университет на Ню Йорк в Стоуни Брук. Между 2012 и 2019 оглавява катедра Атомна физика във Физически факултет-СУ.
проф. дфзн Георги Райновски
Проф. дфзн Георги Райновски

Приоритети

  • Оптимизация на учебния процес

    Настоящото ръководство на ФзФ въвежда вътрешни оптимизации, като увеличаване на общите и съкращаване на дублиращите се курсове, и улеснява преминаването на студенти от една специалност в друга. По този начин студентите се обучават по-фокусирано, като същевременно им се осигурява по-широк избор от курсове, които отговарят на техните интереси.

  • Популяризация и сътрудничество

    Ръководството активно се ангажира да популяризира физиката сред младите хора и да направи Факултета още по-разпознаваем сред кандидат-студентите. Цели се и подобряване на сътрудничеството по програма ЕРАЗЪМ, за да се осигурят на студентите повече възможности за международен обмен.

  • Правила и прозрачност

    Абсолютен приоритет за настоящото ръководство са прозрачността и стриктното спазване на вътрешните правила. Повече информираност за вътрешните решения, инициативи и дейности.

Заместник-декани

проф. дфзн Асен Пашов

Проф. дфзн
Асен ПАШОВ

vd_bsc@phys.uni-sofia.bg
Учебна дейност в ОКС “Бакалавър”
abrashev

Проф. дфзн
Мирослав АБРАШЕВ

vd_msc@phys.uni-sofia.bg
Учебна дейност в ОКС “Магистър”
rashkov

Проф. дфзн
Радослав РАШКОВ

vd_res@phys.uni-sofia.bg
Научно-изследователска и проектна дейност, докторанти и продължаващо обучение
Petko

Доц. д-р
Петко НЕДЯЛКОВ

vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Връзки с обществеността, информационно обслужване, Кариерен център
VG1

Д-р
Виктор ГУЩЕРОВ

vd_admin@phys.uni-sofia.bg
Администрация и контрол, поддържане на сградния фонд, материално-техническо осигуряване на учебния процес

Ръководители на катедри

доц. д-р
Евгени ОВЧАРОВ

evgeni@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Астрономия”

доц. д-р
Красимир МИТЕВ

kmitev@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Атомна физика”

проф. дфзн
Александър ДРАЙШУ

ald@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Квантова електроника”

доц. д-р
Елисавета ПЕНЕВА

elfa@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Метеорология и Геофизика”

доц. д-р
Венелин КОЖУХАРОВ

venelin@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Методика на обучението по физика”

проф. дфзн
Виктор ИВАНОВ

vgi@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Обща физика”

доц. д-р
Снежана ЙОРДАНОВА

snejana@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Оптика и спектроскопия”

доц. д-р
Станимир КОЛЕВ

skolev@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Радиофизика и електроника”

чл. кор. проф. дфзн
Николай Витанов

vitanov@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Теоретична физика”

доц. д-р
Веселин ДОНЧЕВ

vtd@phys.uni-sofia.bg
Катедра “Физика на кондензираната материя и микроелектроника”