Търсене
Close this search box.

Проф. дфзн Георги Райновски

Декан на Физически факултет

Проф. дфзн Георги Райновски е декан на Физически факултет от 2019 година. Роден през 1970 година в Ботевград. Проф. Райновски завършва магистър по Атомна физика във Физически факултет през 1996 година и докторантура през 2001 година. Между 1998 и 2011 година заема и изследователски позиции в чужбина, включително в Технически университет на Дармщадт, Германия, и Щатския университет на Ню Йорк в Стоуни Брук. Между 2012 и 2019 оглавява катедра Атомна физика във Физически факултет-СУ.
проф. дфзн Георги Райновски
проф. дфзн Георги Райновски

Приоритети

 • Оптимизация на учебния процес

  Настоящото ръководство на ФзФ въвежда вътрешни оптимизации, като увеличаване на общите и съкращаване на дублиращите се курсове, и улеснява преминаването на студенти от една специалност в друга. По този начин студентите се обучават по-фокусирано, като същевременно им се осигурява по-широк избор от курсове, които отговарят на техните интереси.

 • Популяризация и сътрудничество

  Ръководството активно се ангажира да популяризира физиката сред младите хора и да направи Факултета още по-разпознаваем сред кандидат-студентите. Цели се и подобряване на сътрудничеството по програма ЕРАЗЪМ, за да се осигурят на студентите повече възможности за международен обмен.

 • Правила и прозрачност

  Абсолютен приоритет за настоящото ръководство са прозрачността и стриктното спазване на вътрешните правила. Повече информираност за вътрешните решения, инициативи и дейности.

Заместник-декани

проф. дфзн Асен Пашов

проф. дфзн
Асен ПАШОВ

vd_bsc@phys.uni-sofia.bg
Учебна дейност ОКС „Бакалавър“ и координатор по ЕРАЗЪМ +
SK_04

доц. д-р
Станимир КОЛЕВ

vd_msc@phys.uni-sofia.bg
Учебна дейност ОКС „Магистър“ и акредитационните процедури
guerova

доц. д-р
Гергана ГЕРОВА

vd_res@phys.uni-sofia.bg
Научна и проектна дейност и докторанти
VladimirBozhilov_Photo_web

доц. д-р
Владимир БОЖИЛОВ

vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Връзки с обществеността и работа с учители и ученици
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

д-р
Виктор ГУЩЕРОВ

vd_admin@phys.uni-sofia.bg
Администрация и контрол, поддържане на сградния фонд, материално-техническо осигуряване на учебния процес

Органи на управление на факултета

 • Общо събрание

  Общото събрание е висш орган на управление на факултета. Общото събрание се състои от всички професори, доценти, главни асистенти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета на щат към факултета (департамента), както и от представители на студентите, докторантите и административния и помощен персонал на щат към факултета (департамента). Общото събрание на факултета се свиква от председателя най-малко веднъж годишно.

 • Факултетен съвет

  Факултетният съвет се състои от 25 до 35 членове и включва представители на академичния състав по основно трудово правоотношение с Университета, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС са хабилитирани лица. Членовете на факултетния съвет се избират от общото събрание. Деканът е член на факултетния съвет по право и негов председател. Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание.

 • Декански съвет

  Помощен орган на декана е декански съвет в състав от декана и заместник-деканите. Той се председателства от декана.

  Декан може да бъде професор или доцент, който към деня на избора има не по-малко от 5 последователни години трудов стаж по основно трудово правоотношение с Университета и по отношение на когото през периода на мандата няма да настъпи основание за прекратяване на трудовото му правоотношение поради достигане на 65 годишна възраст.

  Заместник-декан може да бъде професор или доцент, който през последната 1 година към деня на избора е работил по основно трудово правоотношение на пълно работно време с Университета и по отношение на когото през периода на мандата няма да настъпи основание за прекратяване на трудовото му правоотношение поради достигане на 65 годишна възраст.

Ръководители на катедри

доц. д-р
Евгени ОВЧАРОВ

evgeni@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Астрономия“

доц. д-р
Красимир МИТЕВ

kmitev@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Атомна физика“

чл.-кор. проф. дфзн
Александър ДРАЙШУ

ald@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Квантова електроника“

доц. д-р
Елисавета ПЕНЕВА

elfa@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Метеорология и Геофизика“

доц. д-р
Венелин КОЖУХАРОВ

venelin@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Методика на обучението по физика“

проф. дфзн
Виктор ИВАНОВ

vgi@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Обща физика“

доц. д-р
Снежана ЙОРДАНОВА

snejana@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Оптика и спектроскопия“

доц. д-р
Станимир КОЛЕВ

skolev@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Радиофизика и електроника“

акад. дфзн
Николай Витанов

vitanov@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Теоретична физика“

доц. д-р
Веселин ДОНЧЕВ

vtd@phys.uni-sofia.bg
Катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“