НАУЧНИ ГРУПИ

Научните дейности на Физически факултет обхващат разнообразни направления, с приложения както в масови индустрии като медицинско оборудване, така и в най-иновативните технологии на нашето време. От нови материали до плазма, космически изследвания и квантови изчисления, нашата научна дейност проправя пътя на българските учени към предстоящите големи открития и разработки на 21-ви век.

Физика на кондензираната материя и микроелектроника

Катедрата е наследник на най-старата катедра във ФзФ – “Експериментална физика”, основана през 1890 г.

Десетте научни групи обхващат изучаването на теоретичните и експериментални аспекти на различни материали, разработка на нови материали за опто- и микроелектрониката, методи за контрол и анализ, компютърно моделиране, и други.
Р-л: Доц. д-р Веселин ДОНЧЕВ | vtd@phys.uni-sofia.bg
* Групата работи в рамките и на други катедри

Радиофизика и електроника

Катедрата е създадена през 1945 г. и бързо се превръща в център както за обучение на специалисти по електроника и електротехника, така и на научни изследвания по микровълнова физика, физика на плазмата и други.

Научно-приложните изследвания в катедрата целят разработването на върхови технологии в ключови направления: надеждни комуникации, нови типове детектори и електроника, опазване на околната среда, задвижване на космически апарати, наноелектроника и наноструктури, управляем термоядрен синтез.
Р-л: Доц. д-р Станимир КОЛЕВ | skolev@phys.uni-sofia.bg

Теоретична физика

Катедрата е основана през 1924 г. и в нея се извършват научни изследвания на най-високо ниво, основен показател за което е високият импакт на преподавателите в нея.

Работи се в редица теоретични области: физика на високите енергии и елементарните частици, квантова механика, свръхпроводимост, гравитация, астрофизика и космология, математична физика.
Р-л: Акад. Николай ВИТАНОВ | vitanov@phys.uni-sofia.bg

Метеорология и геофизика

Лекции по метеорология в СУ се четат още от 1887 г., но катедрата се обособява през 1946 г. За последните пет години катедрата е публикувала над 120 статии и са изнесени над 100 доклада на различни международни научни конференции.

Научната работа обхваща опознаването на планетата ни в разнородни направления, от химия на атмосферата и океаните през метеорология и изследване на природни бедствия, до сеизмология и геофизика.
Р-л: Доц. д-р Гергана ГЕРОВА | guerova@phys.uni-sofia.bg

Атомна физика

Проф. дфн Иван Узунов основава катедрата през 1963 г. Оттогава насам тя е център на научните изследвания по атомна физика в България, и начална точка за работата на всички български колективи в CERN.

Научните групи в катедрата извършват както фундаментални изследвания на ниво елементарни частици, така и приложни изследвания, свързани с наноматериали за медицински цели, лъчезащита, и много други.
Р-л: Доц. д-р Красимир МИТЕВ | kmitev@phys.uni-sofia.bg
* Групата работи в рамките и на други катедри

Квантова електроника

Катедрата е основана през 1978 година. Преподавателският екип изцяло се състои от хабилитирани преподаватели – доценти и професори. За последните пет години катедрата има 56 публикации, индексирани в WoS / Scopus, 1136 цитирания и 49 участия на международни форуми.

Работи се тясно с Лабораторията по фемтосекундна фотоника и се провеждат изследвания и разработки в лазерната техника и фотониката – както с фундаментална цел, така и с приложения в медицината, химията, спектроскопията и други.
Р-л: Проф. дфзн Александър ДРАЙШУ | ald@phys.uni-sofia.bg
* Групата работи в рамките и на други катедри

Астрономия

Астрономията е застъпена в СУ още от първите му дни и преподаването ѝ започва още през 1892 г. Оттогава насам над 300 астрономи са завършили ФзФ, и днес възпитаници на катедрата работят в НАСА, Хардвар, VLT в Чили, торунската обсерватория и др.

Научните изследвания покриват жизнения цикъл на звездите, процеси на галактично ниво, еволюцията на планетите в екзопланетни системи, и други. Катедрата участва и в мащабния проект по радиоастрономия LOFAR.
Р-л: Доц. д-р Евгени ОВЧАРОВ | evgeni@phys.uni-sofia.bg