Търсене
Close this search box.

КАТЕДРИ

Катедрите са „фокусните групи“ на Физическия факултет. В тях се организират ключови елементи от учебния процес, и се правят първите стъпки от образование към наука. Всяка катедра е формална структура със свой катедрен съвет и вътрешна организация в рамките на Факултета. Катедрите събират на едно място изследователи в конкретно научно направление. Повече за научната дейност на катедрите ТУК.

Физика на кондензираната материя и микроелектроника

Ръководител: Проф. дфзн Мирослав АБРАШЕВ
(mvabr@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Катедра ФКММ е наследник на най-старата катедра във ФзФ - "Експериментална физика", основана през 1890 г. Десетте ѝ научни групи обхващат изучаването на теоретичните и експериментални аспекти на различни материали, разработка на нови материали за опто- и микроелектрониката, методи за контрол и анализ, компютърно моделиране, и други.

Радиофизика и електроника

Ръководител: Доц. д-р Стилиян ЛИШЕВ
(lishev@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Катедра РФЕ е създадена през 1945 г. и бързо се превръща в център както за обучение на специалисти по електроника и електротехника, така и на научни изследвания по микровълнова физика, физика на плазмата и други.

Научно-приложните изследвания в катедрата целят разработването на върхови технологии в ключови направления: надеждни комуникации, нови типове детектори и електроника, опазване на околната среда, задвижване на космически апарати, наноелектроника и наноструктури, управляем термоядрен синтез.

Теоретична физика

Ръководител: Доц. д-р Калин СТАЙКОВ
(kstaykov@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата

🔗 УЕБСАЙТ

Катедрата е основана през 1924 година. В нея се извършват научни изследвания на световно ниво като в същото време се осъществява и обучението по теоретични и математични дисциплини на студентите във Физически факултет

Членовете на катедрата извършват изследвания и подготвят студенти в редица теоретични области: физика на високите енергии, квантова теория на полето, квантова механика, физика на кондензираната материя, гравитация, астрофизика и космология, теория на струните, математична и изчислителна физика.

Обща физика

Ръководител: Проф. дфзн Виктор ИВАНОВ
(vgi@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Създадена през 1955 г., катедрата има първоначален състав от преподаватели от тогавашната катедра по Опитна физика, ръководена от проф. Георги Наджаков.

Основната функция на катедрата е да обучава студенти от специалности както във ФзФ, така и студенти от други факултети, покривайки широк спектър от области във физиката.

Метеорология и геофизика

Ръководител: Доц. д-р Гергана ГЕРОВА
(guerova@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Лекции по метеорология в СУ се четат още от 1887 г., но катедрата се обособява през 1946 г. За последните пет години катедрата е публикувала над 120 статии и са изнесени над 100 доклада на различни международни научни конференции.

Научната работа обхваща опознаването на планетата ни в разнородни направления, от химия на атмосферата и океаните през метеорология и изследване на природни бедствия, до сеизмология и геофизика.

Атомна физика

Ръководител: Доц. д-р Мариян БОГОМИЛОВ
(marian@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Катедра „Атомна физика“ е основана през 1946 г. от проф. Елисавета Карамихайлова и е център на научните изследвания по субатомна физика в България. Катедрата има широко международно сътрудничество и висока публикационна активност.

Научните групи в катедрата обучават и извършват изследвания в следните области: физика на елементарните частици, ядрена физика, ядрена техника и ядрена енергетика, медицинска физика, дозиметрия и лъчезащита, детекторна физика и ядрена електроника.

Квантова електроника

Ръководител: Проф. дфзн Александър ДРАЙШУ
(ald@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Катедрата е основана през 1978 година. Преподавателският екип изцяло се състои от хабилитирани преподаватели – доценти и професори. За последните пет години катедрата има 56 публикации, индексирани в WoS / Scopus, 1136 цитирания и 49 участия на международни форуми.

Работи се тясно с Лабораторията по фемтосекундна фотоника и се провеждат изследвания и разработки в лазерната техника и фотониката - както с фундаментална цел, така и с приложения в медицината, химията, спектроскопията и други.

Оптика и спектроскопия

Ръководител: Доц. д-р Снежана ЙОРДАНОВА
(snejana@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Макар и катедрата да се обособява официално през 1976 година, активната научна и преподавателска дейност в областта на спектроскопията започва много по-рано - около 1953 г., когато започва четенето на курс "Атомна и молекулна спектроскопия". През 1963 г. се създава група по атомна спектроскопия, която е в основата на катедрата.

Между 1976 и 1990 катедрата води активна научна дейност и обучава специалисти за българската радиоелектронна и оптическа промишленост. Днес продължават научните изследвания в спектроскопия на плазмата, както и обучението в специалности, включително "Оптометрия".

Астрономия

Ръководител: Доц. д-р Тодор ВЕЛЧЕВ
(eirene@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
🔗 УЕБСАЙТ

Астрономията е застъпена в СУ още от първите му дни и преподаването ѝ започва още през 1892 г. Оттогава насам над 300 астрономи са завършили ФзФ, и днес възпитаници на катедрата работят в НАСА, Хардвар, VLT в Чили, торунската обсерватория и др.

Научните изследвания покриват жизнения цикъл на звездите, процеси на галактично ниво, еволюцията на планетите в екзопланетни системи, и други. Катедрата участва и в мащабния проект по радиоастрономия LOFAR.

Методика на обучението по физика

Ръководител: Доц. д-р Николай РАЧЕВ
(nick@phys.uni-sofia.bg)
За катедрата
Катедрата е с почти изцяло практическа насоченост и цели подготвянето на кадри за образователната система.