Кандидатстудентска
Кампания 2022/2023: Магистри

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКАТА КАМПАНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023 Е ОТВОРЕНА.

Въведение

Много от магистърските ни програми са единствени по рода си в България и дават познания по върхови области на науката и технологиите.

Ако сте завършили бакалавърска програма при нас или другаде, и желаете да продължите със специализация в конкретна област, можете да запишете магистърска програма при нас.

Ако още не сте избрали специалност, разгледайте магистърските ни програми.

Предварителни условия

Необходима предпоставка е да имате образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както и да имате българско гражданство (единствено или двойно). Ако нямате гражданство, можете да кандидатстване с удостоверена българска народност или с удостоверен статут на постоянно пребиваващ чужденец у нас.

Вижте пълния списък с изисквания. Ако не сте сигурни дали отговаряте на някое от условията, свържете се с нас.

Документи за кандидатстване

Кандидатите подават документите за кандидатстване чрез регистрация в електронната система за прием на документи на Физическия факултет. Инструкции за попълване на информацията в електронната система са дадени тук.

В сайта кандидатите трябва да приложат заявление за кандидатстване, копие на дипломата на висше образование или в някои случаи уверение, платена такса за участие в класирането и други.

Вижте пълния списък с документите за кандидатстване.

Срокът за регистриране и подаване на документите за Физическия факултет е от 15.07 до 16.09, 2022 г.

Важно! Кандидатите подават документи за кандидатстване чрез регистрация в електронната система за прием на документи на Физическия факултет.

Срокът за подаване на документи е
от 15.07.2022 г.
до 16.09.2022 г.

За места за обучение със заплащане срокът за кандидатстване е до 21.09.2022 г.

Конкурсни изпити

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат конкурсни изпити по предварително приети конкурсни програми в съответствие с обявените от факултетите графици за провеждането им.
Състезателните изпити се организират и провеждат от съответния факултет съгласно обявени графици.

Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители. Резултатите от изпитите се обявяват чрез електронизираната система в личните профили на кандидатите.Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само в годината на кандидатстване.

Изпитът за кандидатстване за магистърска степен ще се проведе на 19 септември 2022 г. (понеделник) от 9:00 ч. в А205.

Важно! Изпитът за кандидатстване за магистърска степен ще се проведе на 19 септември 2022 г. (понеделник) от 9:00 ч. в А205.

Конкурсен изпит:
19 септември
9:00 ч.
А205
Срокът за подаване на документи е
от 15.07.2022 г.
до 16.09.2022 г.

Подготви се

Изпитите оценяват познанията на кандидатмагистрите в направленията, върху които набляга избраната от кандидата специалност. За улесняване на подготовката можете да разгледате теми от минали изпитни сесии.

Балообразуване

Състезателният бал се образува като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

 В случаите на кандидати за обучение срещу заплащане, балът се образува като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

Подробности по образуването на състезателен бал може да се видят тук.

Класиране

Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.

В срок до 27.09.2022 г. Ректорът издава обща заповед за записване на 28, 29 и 30.09.2022 г. на класираните кандидати.

В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата.

Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 04.10.2022 г. факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата, и за кандидатите за обучение срещу заплащане.
Подробности по класирането могат да се видят тук.

Записване

Записването на приетите кандидати за магистърските програми от втория етап на кампанията (срещу заплащане) ще се проведе на 11, 12 и 13 октомври 2022 год. в отдел „Студенти“, стая А411

(тел. 02 962 49 67, 02 8161 872, e-mail: tzetzka@phys.uni-sofia.bg, Приемно време: 10.00 – 12.00, 14.00 – 15.00 ).

В срок до 8.10.2022 г. ректорът на СУ ще издаде заповед за записване. Справка за класирането може да се направи в електронната система за кандидатстване.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от конкурса и сроковете за записване. Новоприети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си. Повече подробности тук.

Кандидатът трябва да представи следните документи:

Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща на притежателя веднага след сверяване с представеното копие;

Копие на дипломата за средно образование

Документ за самоличност (лична карта)

Комплект документи за записване на новоприети студенти.

Две снимки с формат 4/6 сантиметра.

Документ за платена семестриална такса за обучение.

Не се колебайте да се свържете с нас – ще отговорим на вашите въпроси, свързани с кандидатстването!

Инспектор учебна дейност Павлинка Петрова,

каб: А-421, Деканат

e-mail: petrova@phys.uni-sofia.bg

тел: +359 2 8623 091, +359 2 8161 411