Търсене
Close this search box.

Избираеми курсове - РЕДОВНО - летен семестър

Процедурата по записването на избираеми и факултативни курсове може да намерите в подсекцията „Студентска администрация“.

Избираемите курсове от списъка се отнасят за БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.

Списъкът с избираемите и факултативните курсове съдържа информация какво представлява курсът, от кой преподавател се води, какъв е хорариумът и кой семестър може да бъде записан.

Буквените обозначения „Л“, „С“, „П“ съответстват на какъв вид часове се полагат на всеки от предметите („Л“ за лекции, „С“ за семинарни упражнения „П“ за практикуми).

Избираемите курсове притежават ECTS кредити, които се пресмятат към необходимите кредити, посочени в учебния план на дадената специалност. Чисто факултативните курсове също притежават кредити, но те са отбелязани в таблицата с „ФАК.“, защото техните кредити не се пресмятат към необходимия брой кредити и така се избягва излишно объркване. В допълнение е важно да се знае, че всеки студент има право да запише всеки избираем курс като „факултативен“.

Катедри

ФКММ – Физика на кондензираната материя и микроелектроника
ОФ – Обща физика
АФ – Атомна физика
МОФ – Методика на обучението по физика
РФЕ – Радиофизика и електроника
ТФ – Теоретична физика
ОС – Оптика и спектроскопия
Астр. – Астрономия
КЕ – Квантова електроника
МГ
– Метеорология и геофизика

Препоръчваме на студентите, които се интересуват от даден курс, който не е посочен за тяхната специалност, да се свържат с преподавателя за допълнително обсъждане на възможността за записване. При разминаване на курсовете в таблицата по-долу и в системата СУСИ, молим студентите да се обърнат към преподавателя на дадения курс.

Последни редакции: 28.01.2024 г.

При проблеми с търсачката, презаредете страницата (F5).

ИМЕ НА КУРСАСПЕЦ. СЕМ.ECTS КРЕДИТИХОРАРИУМ Л+С+ППРЕПОДАВАТЕЛ, КАТЕДРА, E-MAILАНОТАЦИЯ
Атмосферна оптика, електричество и акустикаВСИЧКИ6, 853+1+0гл. ас. д-р. С. Петрова, МГ, asavita@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_AOEA.pdf
Вакуумна техникаВСИЧКИ6, 862+0+2гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bgЛекционният курс се състои от три части: 1. Физически основи на вакуума и вакуумната техника. 2. Вакуумни елементи. 3. Вакуумни технологии. Първата част на лекционния курс, заедно с лабораторните занятия, има за задача да запознае теоретично и експериментално студентите с: физика на явленията и процесите в разредените газове (вакуум), създаване, подържане и измерване на вакуума, с акцент върху вакуумните помпи и вакуумметри. Втората част на курса е предназначена да запознае студентите с вакуумните елементи и приложението им във вакуумните прибори. В третата част на курса студентите се запознават със съвременните приложения на вакуумните технологии.
Вакуумни прибори и технологииВСИЧКИ6, 863+1+1доц. д-р Стилиян Лишев, РФЕ, lishev@phys.uni-sofia.bgКурсът има за задача да запознае студентите с физиката на явленията и процесите в разредените газове (вакуум), създаване и измерване на вакуума, вакуумните прибори и вакуумните технологии. Курсът се състои от три части части. В първата част се разглеждат кинетичната теория на разредените газове и връзката между кинетичните коефициенти и молекулните параметри на газа, както и физико-химичните явления на границата твърдо тяло -газ. Втората част е фокусирана върху електронната и йонната оптика, емисионните явления от повърхността на метали, както и основните принципи на работа на вакуумните прибори. В третата са представени базови и съвременните вакуумни технологии.
Вселена и елементарни частициВСИЧКИ84,53+1+0доц. д-р Венелин Кожухаров, АФ, Venelin.Kozhuharov@cern.chСтандартния модел на елементарните частици е една от най-добре проверените теории във физиката. Описанието на микросвета от своя страна води до следствия върху параметрите на Вселената като цяло. Въпреки многобройните експериментални и теоретични модели, цялостно описание, включващо в себе си както макроскопичните наблюдение, така и резултатите по физика на елементарните частици, липсва. Курсът има за цел да предаде как съвременните резултати по ФЕЧ се отразяват на космологията. Дадена е накратко основата на двете дисциплини, които са обединени в курса – космология и елементарни частици. В детайли са разгледани асиметрията между материя и антиматерия във Вселената, наличието на тъмна материя, както и възможните интерпретации и следствия от наличието на тъмна енергия. Показана е информацията, която ни носи съотношението на леките химични елементи и техните изотопи, както е обърнато внимание на реликтовите компоненти – микровълново излъчване и неутрина. В рамките на изложението експерименталните и наблюдателните резултати са доминиращи, като е наблегнато на феноменологичното им интерпретиране.
Газови разряди и технологичното им приложениеВСИЧКИ6, 852+0+2доц. д-р Живко Кисьовски, РФЕ, kissov@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с физичните процеси в постоянно-токовите разряди, ВЧ капацитивни и индуктивни разряди, микровълновите разряди и тяхното приложение при плазмени екрани, ракетните двигатели, отлагане на слоеве, осветителните безелектродни лампи, ICP емисионен анализ и др. Получените знания биха подпомогнали бъдеща работа в областта на плазмените технологии, на екологията (унищожаване на вредни газове и вещества) и екологично чисти производства, микроелектрониката и оптоелектрониката.
ГеоелектричествоВСИЧКИ8, 663+2+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GE.pdf
ГеологияАМГ6, 863+2+0проф. дгн Н. Бонев, МГ, niki@gea.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GL.pdf
ГеомагнетизъмВСИЧКИ8, 653+1+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GMag.pdf
Двумерни комформни моделиККТФ,Ф, всички833+0+0проф. дфзн Радослав Рашков, rash@phys.uni-sofia.bgИзборният курс “Двумерни конформни модели” предлага увод в теории важни както за основни статистически модели, така и като основен компонент за квантуване на (супер)струнната теория. Предмет курса са квантово-полеви теории върху мировия лист на струната. Включени елементи от теория на представянията на безкрайно-мерни алгебри на Ли (алгебра на Вирасоро и алгебри на Кац-Муди и техните суперсиметрични разширения) а също така и начални сведения от теория на Римановите повърхнини необходими за изграждане на суперструнната теория.
Динамична метеорология 1ВСИЧКИ6, 864+1+0доц. д-р В. Тончев, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_DM1.pdf
Експериментална ядрена физика – лекцииВСИЧКИ6, 833+0+0проф. дфзн Г. Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bg
Експериментална ядрена физика – практикумВСИЧКИ6, 860+0+5проф. дфзн Г. Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bg
Хардуерно проектиранеВСИЧКИ852+0+3доц. д-р Гичка Цуцуманова, ФККМ, ggt@phys.uni-sofia.bgКурсът е с приложна насоченост и е подходящ за студенти от ФзФ на Софийски Университет. Целта му е да запознае студентите с разработването, изчертаването и верифицирането на интегрални схеми със специфично предназначение (ASIC - Application-specific integrated circuit). Курсът включва въведение в електрониката и покрива теория по целия процес на разработване на ASIC, като се фокусира най-вече върху т. нар. физичен дизайн (Physical design). Лабораторните упражнения в курса включват изпълняване на всички стъпки от Physical design процеса, като за целта се използва популярен, съвременен софтуер, с какъвто боравят най-успешните компании в полупроводниковата индустрия. В хода на упражненията студентите ще се запознаят и с работа в Linux операционна система. Придобитите знания и умения в курса по “Хардуерно проектиране” са директно приложими на пазара на труда в много компании, представители на полупроводниковата индустрия. Лекционният материал, както и ръководствата за лабораторните упражнения са на английски език.
Електронна търговияКИ6, 841+0+2доц. д-р Тодор Ялъмов, Стопански факултетЦелта е в края на тази дисциплина всеки един от обучаващите се да има базовите познания и умения за стартиране и управление на електронен магазин/бизнес и ще може да ги приложи на практика.
Запознаване и работа с LaTeXВСИЧКИ8, 62,51+0+1доц. д-р Г. Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bgСтудентите ще изградят мрежа от познанства, които ще са им от полза при развитие на електронен бизнес. С помощта на програмата Еразъм за млади предприемачи Стопански факултет може да предостави стипендии за обмен при други предприемачи в Европа, САЩ, Сингапур и Израел за развитие на онлайн (или друг) бизнес.
Захранващи устройства за лазериВСИЧКИ8, 633+0+0гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Звездна АстрофизикаАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя663+2+0доц. д-р Антония Вълчева, Астр., valcheva@phys.uni-sofia.bgКурсът Звездна астрофизика има за цел е да направи един широкообхватен преглед на физиката на звездите - техния вътрешен строеж, атмосфери, еволюция и взаимодействие с междузвездната среда. Уводните теми са посветени на фундаменталните параметри на звездите, които могат да се оценят от наблюдения, и на условията в звездните недра. След това последователно са представени генерирането на енергия в звездите, нейното пренасяне към повърхността им и процесите в звездните атмосфери. Запознаването с физиката на Слънцето служи като своеобразно онагледяване на темите от първата част на курса. Във втората част се разглеждат въпроси на образуването и еволюцията на звездите: от условията в междузвездната среда до крайните стадии на техния живот.
Извънгалактична астрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя842+1+0доц. д-р Антония Вълчева, Астр., valcheva@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за студенти, интересуващи се от основните характеристики и свойства на галактиките, които се срещат във Вселената. Той запознава студентите в детайли с елиптичните, спиралните, неправилните галактики и АГЯ. Разглеждат са техните звездни населения, междузвездна среда, спектрални особености, структура, звездна динамика, галактични форми и т.н., като е обърнато съществено внимание на наблюдателните резултати.
Интегруеми модели във физикатаККТФ,Ф, всички833+0+0доц. д-р Димитър Младенов, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса "Интегруеми модели във физиката" са разгледани някои ключови модели, основани на нелинейни уравнения в частни производни и описващи динамика на солитони, като уравненията на Кортевег-де Фриз, sin-Гордон, нелинейното уравнение на Шрьодингер и уравнението Кадомцев-Петвиашвили. В края на курса се разглеждат интегрируеми модели, които възникват в калибровъчните теории, гравитацията и съвременната струнна теория.
Квантова оптикаККТФ,Ф,всички843+0+0гл. ас. д-р Лъчезар Симеонов, lsimeonov@phys.uni-sofia.bgТози курс запознава студентите с квантовата теория на фотона и неговото взаимодействие с материята. Разгледани са основните квантово-оптични ефекти, намиращи широко приложение в съвременната квантова физика.
Квантова теория на полетоФ, всички874+2+0доц. д-р Цветан Вецов, vetsov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Квантова теория на полето и континуални интеграли“ е основен бакалавърски курс. В него се разглежда квантуване на полета с различен спин; процеси на разсейване в квантовата електродинамика; метод на континуалните интеграли за бозонни и фермионни системи; статистически суми и ефективни действия; калибровъчни теории с неабелеви групи на симетрия. Курсът изисква предварителни познания от реалния, комплексния, функционалния и тензорния анализ; теория на групите и диференциалните уравнения.
Квантови фазови преходиККТФ,Ф,всички843+0+0доц. д-р Петър Иванов, pivanov@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да запознае студентите в теорията на многочастични системи, които показват квантов фазов преход, както и с теорията на квантов хаос и термализация.
Компютърни методи в оптикатаВСИЧКИ6, 841+0+2гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Компютърни методи във физиката 2ККТФ,Ф, всички84.50+0+3ас. Петър Славов, petersl@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за всички студенти по физика и математика, който желаят да повишат компютърната си грамотност и имат амбиция да се занимават с научно-изследователска дейност. Обучение с програмния пакет Maple и LaTeX.
Лазерна физика: видове лазериИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 862+0+3проф. Александър Драйшу/гл. ас. Николай Димитров, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Лазерна физика: видове лазери–практикумИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 830+0+2гл. ас. Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Лазери и приложенияИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 833+0+0гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Луминесцентни методи за анализ в медико-биологичните изследванияВСИЧКИ6, 852+0+2гл. ас. д-р Елица Павлова, ОС, ellipavlova@phys.uni-sofia.bghttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove/2013_03_08_2_luminescent_metodidi_vsichki_e_pavlova.doc/view
Матрична оптикаИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 822+0+0гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Матрична оптика - лабораторен практикумИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 830+0+2гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Медицински електронни уредиМФ, ВСИЧКИ6, 852+0+2гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава с модерни електронни уреди, използвани в медицината за диагностика, лечение и физиотерапия. Измерването на витални параметри като температура, кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация на кръвта, както и снемането на електрокардиограма, електроенцефалограма и следене на издишвания въглероден двуокис са неотменими помощници в диагностиката и лечението. Модерните електроножове в съчетание с видеоендоскопска апаратура и уреди за аргон-плазмена коагулация са част от оборудването на всяка съвременна операционна зала. Курсът разглежда и уреди, предназначени за физиотерапия - галванотерапия, магнитна и радарна терапия. Съвременните диагностични уреди са снабдени с модул за комуникация - с възможност за избор - Bluetooth, Zigbee, RF, WiFi. Предпоставка за доброто разбиране на материала е интерес към електрониката и комуникациите.
Методи за неразрушаващ контрол на материалитеВСИЧКИ6, 863+0+1доц. д-р Й. Иванова, ЯТЯЕ, yonivan@phys.uni-sofia.bgКурсът „Методи за безразрушителен контрол на материалите” е теоретико-приложна дисциплина за всички специалности във Физическия факултет. Целта на курса е да даде на студентите основни знания за методите, средствата и технологиите за безразрушителен контрол. Ще бъдат изучавани най-често използваните в практиката методи за намиране и оценяване на несъвършенства (дефекти) в процеса на производство и експлоатация на конструкции и съоръжения. Ще бъде демонстрирано прилагането на капилярни, магнитно-прахови, ултразвукови и топлинни методи.
Метрология на нейонизиращите лъченияВСИЧКИ852+0+2проф. М. Израел, АФ, michelisrael@abv.bgКурсът подготвя студентите по проблемите на измерването и хигиенната оценка на различни нейонизиращи лъчения: електрически и магнитни полета, радиочестотни и микровълнови лъчения, оптични полихроматични и лазерни лъчения. Студентите се запознават с методите за измерване, дозиметрия, както и с методите за оценка риска от въздействието на нейонизиращите лъчения върху човека в производствени условия и в населените места. Основна част в курса са хигиенните нормативи за нейонизиращи лъчения, физическите и биологични параметри, които трябва да бъдат определяни при оценката на въздействие им върху човека и околната среда. В курса студентите се запознават със съществуващата апаратура за хигиенен контрол, с методите за калибрирането им.
МикроскопияОПТОМЕТРИЯ6, 842+0+1гл. ас. д-р Лилия Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основните оптични и електронни прибори, които дефинират разделителната способност на микроскопите. Специално внимание е обърнато на отделните възли и агрегати на микроскопския експеримент. Описани са екпериментите, водещи до преодоляване на дифракционното ограничение. Илюстрирани са постиженията на оптичната технология, дискутирани са съществуващите проблеми и технологични ограничения.
Моделиране на взаимодействието на биологични молекулиВСИЧКИ6, 852+0+2доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgКурсът представлява въведение в съвременните методи за компютърно моделиране на взаимодействието на биологични молекули и разработване на лекарствени препарати. Целта на курса е да запознае студентите с методите на молекулната динамика и квантово-механично описание на взаимодействията между активните центрове на биологични молекули. Лабораторните упражнения включват работа със софтуер за визуализиране на 3D структури на протеини и резултати от молекулно-динамични симулации, работа с PDB (Protein Data Bank) за протеинови структури, запознаване с програмни пакети за симулиране на междуатомни и междумолекулни взаимодействия.
Нестационарна квантова механикаККТФ,Ф,всички843+0+0проф. дфзн Николай Витанов, vitanov@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основните принципи на нестационарната квантова механика, която описва преходите между различни квантови състояния. Разгледани са различни техники за контрол на квантовите състояния и тяхното измерване. Курсът запознава и с многобройните приложения на методите за квантов контрол в съвременната квантова физика.
Обща АстрофизикаВСИЧКИ663+2+1доц. д-р Тодор Велчев, Астр., eirene@phys.uni-sofia.bgКурсът Обща астрофизика има за цел е да запознае задълбочено и последователно студентите с физическите основи и методология на астрофизиката, както и с моделирането на физическите процеси, характерни за различни космически обекти и среди. Полезен е и за студенти от други специалности, желаещи да повишат общата си култура с познаване на приложението на важни физични теории в космически условия. В хода на курса се въвеждат специфичните астрофизически конвенции и величини и се коментират в астрофизичен контекст отчасти познати на студентите концепции като моделите на идеален и изроден газ, понятията за статистическо и локално термодинамично равновесие, пренасяне на лъчението, чернотелно излъчване. Представена е наблюдателната методология на съвременната астрофизика.
Обща Геофизика II частВСИЧКИ6, 84,52+1+1доц. д-р Р. Райкова, гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OG2.pdf
Обща Метеорология II частВСИЧКИ6, 852+1+1доц. д-р Г. Герова, доц. д-р Р. Димитрова, гл. ас. д-р В. Данчовски, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OM2.pdf
Оптични вълни в линейни и нелинейни средиИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 654+0+0проф. Александър Драйшу, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Оптични инструменти и измервания в медицинатаМФ, ВСИЧКИ863+0+2гл. ас. д-р Лилия Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите и практическото използване на оптичните и спектрални методи в биологията и медицината. Ще се разгледат принципите и приложенията на основни диагностични и терапевтични оптични техники. Знанията се надграждат върху получените от общите, базови курсове от бакалавърската програма (Оптика и Електричество и магнетизъм) като са разгледани най-широко прилаганите съвременни методи. Показано е многостранното приложение на физичните знания, методи и апаратура в медицината. Основно са разгледани принципите на работа на оптико-поляриметричните методи за диагностика. Представени са биофизичните основи на терапевтичното действие на оптичните взаимодействия и въздействието им на клетъчно, тъканно, органно и системно ниво върху живите организми.
Оптични комуникацииИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 643+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Оптична обработка на информацияВСИЧКИ6, 84,503+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Основи на акустикатаФЛФ6, 822+0+0доц. д-р Гергана Алексиева, ОФ, gerry@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/oa-H147.html
Основи на наблюдателната астрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя652+2+0доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bg„Основи на наблюдателната астрономия“ е първия от серията специализирани курсове по наблюдателна астрономия за специалност АМГ, които имат за цел да подготвят напълно студентите в тънкостите на наблюдателната астрономия. Настоящият курс дава основната база от необходими знания за излъчването от астрономическите обекти, наблюдателните ограничения, видовете наблюдателни системи и вида и съдържанието на получените данни. Нещо повече — предвидено е решаването на редица важни типични и интересни наблюдателни задачи, като за целта ще се използват астрономически изображения от НАО Рожен и някои чуждестранни обсерватории, общодостъпни архивни данни и свободен софтуер.
Основи на нелинейната оптикаИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 644+0+0доц. Иван Стефанов, КЕ, lambrev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Памети и съхранение на данниКИ43,52+0+1доц. д-р В. Тончев, гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Памети и съхранение на данни” е изборен за бакалавърската програма “Компютърно инженерство”. В него се разглеждат: (1) компютърните памети и (2) методите и технологиите за съхранение на данни. Паметите стоят в основата на съвременните цифрови технологии: персонални компютри, таблети, смартфони, сървъри и др. Разбирането на дейността на различните видове памети и технологиите, които стоят зад тях е от съществена важност за много приложения. От друга страна, в много области от науката, технологиите, бизнеса, администрацията се налага събиране, обработка и анализ на (понякога много големи количества) информация. Съхранението и организацията на тази информация е от фундаментално значение за много човешки дейности и е свързано с множество технологични и организационни предизвикателства. В рамките на курса студентите се запознават различните типове памети – техните организация и характеристики, както и с физичните принципи и техологиите, стоящи зад тяхната реализация. В курса се дискутират технологията, ограниченията и предизвикателствата при различните среди и системи за съхранение на данни. Студентите се запознават също с принципите на работа на компютърните системи за съхранение на данни.
Практика АстрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя850+0+4доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bgПрактиката по Астрономия за бакалаврите от специалност АМГ се провежда главно в НАО Рожен за срок от поне една седмица. Обучението обхваща всички практически аспекти на наблюдателната астрономия — изготвяне на план за наблюдения, работа с телескоп (различни системи — Шмид, Касегрен, Куде, Нютон и др.), специализиран софтуер за получаване на наблюдателни данни от CCD камера, първоначална обработка, фотометрия и астрометрия, както и първи стъпки в спектралните наблюдения. В рамките на практиката студентите извършват, по групи и самостоятелно, цялостна наблюдателна задача — от дефинирането й до получаването на данни под формата на фигури и таблици, годни за публикация.
Практика ГеофизикаВСИЧКИ, слушали Обща Геофизика8, 650+0+4гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PG.pdf
Практика МетеорологияВСИЧКИ, слушали Обща Метеорология8, 650+0+4гл.ас. д-р С. Петрова, МГ, asavita@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PM.pdf
Приложение на теория на групите в квантовата механикаККТФ,Ф, всички644+0+0доц. д-р Цанко Иванов, tzanko@phys.uni-sofia.bgКурсът излага основите на приложенията на точкови и някои непрекъснати групи в квантовата механика и някои задачи от теория на твърдото тяло. Излагат се също и основите на описанието на кристални решетки, както и на пространствените групи.
Програмиране в UNIX средаВСИЧКИ6, 822+0+0доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgКурсът по “Програмиране в UNIX среда” е свързан с “Практикума по програмиране в UNIX среда“. Целта му е да изгради практически умения за програмиране на компютри работещи с UNIX операционна система. В лекциите е впредставена работа в команден шел, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. По време на курса ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера. Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.
Програмиране в UNIX среда - практикумВСИЧКИ6, 84,50+0+3доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgПрактикумът по “Програмиране в UNIX среда” е неразделна част от курса лекции по “Програмиране в UNIX среда. Целта му е да изгради практически умения за програмиране на компютри работещи с UNIX операционна система. В упражненията е включена работа в команден шел, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. По време на упражненията ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера. Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.
Програмиране на PythonВСИЧКИ4, 641+0+2доц. д-р Гичка Цуцуманова, гл.ас. д-р Гергана Георгиева, ФККМ, ggt@phys.uni-sofia.bg, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgPython е интерпретируем и обектно-ориентиран език за програмиране, който има все по-широка употреба. Той предлага добра структура и поддръжка за разработка на различни приложения, а като език, който се интерпретира, спестява много време при създаването им. Курсът "Програмиране на Python" дава основни знания на студентите за използване на езика за програмиране Python.
Сеизмология II частВСИЧКИ8, 653+2+0доц. д-р Р. Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_SL2.pdf
Симетрия на молекулите и кристалитеВСИЧКИ6, 83,530+15+0проф. дфн М. Абрашев, ФККМ, mvabr@phys.uni-sofia.bghttp://phys.uni-sofia.bg/~mvabr/konspekti/Symmetry.pdf
Теоретична ядрена физикаВСИЧКИ844+0+0гл.ас. д-р Мартин Джонголов, mdj4d@phys.uni-sofia.bg
Технологични приложения на лазеритеВСИЧКИ8, 652+0+2гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Увод в биофизикатаВСИЧКИ, без МФ822+0+0гл. ас. д-р Елица Павлова, ОС, ellipavlova@phys.uni-sofia.bgКурсът “Увод в Биофизиката” е предназначен за студентите от всички специалности на ФЗФ. Това е базисна, общобиологична дисциплина, която има за предмет въвеждането при изучаването на физичните и физикохимични процеси, които са в основата на теоретичната и практическа клинична медицина. Основна цел на биофизичното изследване е изясняването на детайлните механизми на биологичните процеси. Получените в процеса на обучение най-общи фундаментални знания ще помогнат на бъдещите специалисти при изграждането на взаимни и обратни връзки при изучаване на задължителните биологични, химични и физични дисциплини в хода на университетското им обучение. Част от лекционния материал е посветен на най-често използваните и/или специализирани методи за измерване и изследване на физичните параметри в биологични системи и обекти.
Увод в теория на струнитеККТФ,Ф, всички843+0+0проф. дфзн Радослав Рашков, rash@phys.uni-sofia.bgИзборният курс “Увод в теория на струните” има за цел въвеждане в съвременните концепции за същността и обединението на фундаменталните взаимодействия. Разглеждат се основни физически и математически конструкции позволяващи както навлизане в областта така и придобиване на начални технически умения необходими за по-нататъшна самостоятелна работа. Това включва обощението на концепцията за точкова частица с нетривиална пространствена размерност, неговата физическа и математическа обосновка, двумерни и многомерни симетрии на теорията а също така връзка с фундаменталните взаимодействия.
Увод в теория на суперструнитеККТФ,Ф, всички833+0+0проф. дфзн Радослав Рашков, rash@phys.uni-sofia.bgИзборният курс “Увод в теория на суперструните” преставлява суперсиметрично разширение на курса “Увод в теория на струните”. За целта част от курса е посветен на дефиниция и основни свойстава на суперсиметрията. Останалата част от курса разглежда т. нар. суперструна на Невьо-Шварц-Рамон, включително спектъра и свойствата и. Разглежданията включват представяния на т.нар. Супер-алгебра на Вирасоро.
Увод в теорията на елементарните частициВСИЧКИ833+0+0проф. дфзн Л. Литов, АФ, Leandar.Litov@cern.chКурсът е естествено продължение на курса по “Увод във Физика на Елементарните Частици”, слушан от студентите в рамките на бакалавърската програма. Целта му е да даде задълбочено описание на основните типове взаимодействия на елементарните частици в рамките на квантовата теория на полето. Разглеждат се различните типове симетрии на фундаменталните взаимодействия. Излага се описанието на взаимодействията с помощта на локални (калибровъчни) групи на симетрия. Излагат се основите на Квантовата Хромодинамика, описваща силните взаимодействия на кварките, основните следствия и нерешени проблеми. Обширен материал е посветен на единното описание на електромагнитните и слабите взаимодействия в рамките на модела на Глешоу-Вайнберг-Салам. Обсъждат се резултатите от прецизната експериментална проверка на неговите предсказания. Очертават се основните проблеми и направления на развитие на Физиката на Елементарните Частици.
Увод във физиката на черните дупкиККТФ,Ф, всички843+0+0доц. д-р Галин Гюлчев, gyulchev@phys.uni-sofia.bgЦелта на този изборен курс е да даде съвременен и систематичен увод във физиката на черните дупки. Изучават се основите на общата теория на остносителността и се въвеждат основни понятия за пространство-времето, необходими за изучаването на черните дупки. Извеждат се основните решения на уравненията на Айнщайн описващи черни дупки. Разглеждат се основни физически ефекти в присъствие на черни дупки и термодинамика на черни дупки.
Уводен курс МетеорологияВСИЧКИ4 (6)42+1+0доц. д-р Р. Димитрова, МГ, r.dimitrova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_UKM.pdf
Физика на климата 1ВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Е. Пенева, МГ, elfa@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FK1.pdf
Физика на околоземното пространствоВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Н. Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FOP.pdf
Физика на плазматаКФЕ, Ф, ИФ, ККТФ6, 863+0+2доц. д-р Цветелина Паунска, РФЕ, cwalchew@phys.uni-sofia.bghttp://www.phys.uni-sofia.bg/~cwalchew/UP/FPl.pdf
Физическа океанографияВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Н. Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FOk.pdf
Физични фактори – биологично действие и защитаВСИЧКИ6, 852+0+2проф. М. Израел, АФ, michelisrael@abv.bgФизичните фактори се класифицират по категории, в зависимост от частта от физиката, която ги изучава и изследва. Специално внимание се обръща на разпространението на физичните фактори в средата на труд и обитаване на човека, на източниците – естествени и техногенни, на методите за измерване и оценка на всеки един от факторите на средата, вредните им ефекти, здравните норми и критерии за нормиране, методите и средствата за защита от тяхното въздействие. Студентите се обучават за оценка на въздействието и риска от шум, вибрации, микроклимат, нейонизиращи лъчения – електрически, магнитни, електромагнитни, оптични полихроматични и лазерни.
Функционален анализККТФ,Ф, всички643+0+0доц. д-р Цветан Вецов, vetsov@phys.uni-sofia.bgДисциплината „Функционален анализ“ стой в основата на всички съвременни постижения на квантовата физиката. Основните тематични направления са свързани с метрични пространства; Хилбертови пространства; линейни функционали; линейни оператори; обобщени редове на Фурие; операционно смятане; вариационен анализ; спектрално разложение и спектрални теореми; основни класове интегрални уравнения и приложения.
Ядрена астрофизикаВСИЧКИ84,53+1+0доц. д-р Стефан Лалковски, ЯТЯЕ, s.lalkovski@phys.uni-sofia.bghttp://nsg.phys.uni-sofia.bg/courses/