Избираеми курсове - зимен семестър

Процедурата по записването на избираеми и факултативни курсове може да намерите в подсекцията “Студентска администрация”.

Избираемите курсове от списъка се отнасят за БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.

Списъкът с избираемите и факултативните курсове съдържа информация какво представлява курсът, от кой преподавател се води, какъв е хорариумът и кой семестър може да бъде записан.

Буквените обозначения “Л”, “С”, “П” съответстват на какъв вид часове се полагат на всеки от предметите (“Л” за лекции, “С” за семинарни упражнения “П” за практикуми).

Избираемите курсове притежават ECTS кредити, които се пресмятат към необходимите кредити, посочени в учебния план на дадената специалност. Чисто факултативните курсове също притежават кредити, но те са отбелязани в таблицата с “ФАК.”, защото техните кредити не се пресмятат към необходимия брой кредити и така се избягва излишно объркване. В допълнение е важно да се знае, че всеки студент има право да запише всеки избираем курс като “факултативен”.

Катедри

ФКММ – Физика на кондензираната материя и микроелектроника
ОФ – Обща физика
АФ – Атомна физика
МОФ – Методика на обучението по физика
РФЕ – Радиофизика и електроника
ТФ – Теоретична физика
ОС – Оптика и спектроскопия
Астр. – Астрономия
КЕ – Квантова електроника
МГ
– Метеорология и геофизика

Препоръчваме на студентите, които се интересуват от даден курс, който не е посочен за тяхната специалност, да се свържат с преподавателя за допълнително обсъждане на възможността за записване. При разминаване на курсовете в таблицата по-долу и в системата СУСИ, молим студентите да се обърнат към преподавателя на дадения курс.

Последни редакции: 06.10.2021 г.

При проблеми с търсачката, презаредете страницата (F5).

ИМЕ НА КУРСАСПЕЦ. СЕМ.ECTS КРЕДИТИХОРАРИУМ Л+С+ППРЕПОДАВАТЕЛ, КАТЕДРА, E-MAILАНОТАЦИЯ
Programming in Unix environmentNPP14.52+0+2assoc. prof. Venelin Kozhuharov, (APh) АФ, venelin@phys.uni-sofia.bgThe goal of the course is to provide basic knowledge of the UNIX-based working environments. A short description of the history of the operating systems is provided and the initial focus is on the text based user interface. It is used both as a command interpreter and as a scripting environment. During the course the students will understand the guiding principles of the file system, security and networking. The basic principles of programming are revealed. During the second half of the course the main focus is the C programming language with the attempt to get a working knowledge of the GCC compiler (including the preprocessor, the compiler, and the linker) and the basic algorithmic structures used within C.
История на науките за Космоса и Земята ВСИЧКИ164+1+0доц. д-р Николай Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bg; доц. д-р Тодор Велчев, Астр., eirene@phys.uni-sofia.bg; гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bgКурсът е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика” и изборен за студентите от останалите специалности. В курса се излага систематично информация за еволюцията на познанието за Космоса и Земята от древността до наши дни. Разглеждат се основните етапи от оформянето на съвременните научни представи в астрономията, метеорологията и геофизиката. Дискутират се факторите, които определят натрупването на информация и напредъка на познанието в тези научни дисциплини, както и приложението им при решаването на важни обществени и икономически задачи. Обръща се внимание на развитието на астрономията, метеорологията и геофизиката в България.
Увод в университетската математикаВСИЧКИ1ФАК.0+3+0доц. д-р Елисавета Пенева, МГ, elfa@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да подпомогне плавното преминаване от математиката в училище към университетската математика, да запознае студентите с основите на висшата математика и да развие умения за решаване на задачи от анализ на функция на една променлива. Подпомага качественото усвояване на методите и приложенията на диференциалното и интегрално смятане.
Основни понятия в механикатаВСИЧКИ1ФАК.0+3+0гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg Целта на курса е да подпомогне тези първокурсници, чиято подготовка е недостатъчна за безпроблемно приобщаване към университетските курсове по физика и на първо място – по механика, която в средния курс не се изучава системно и достатъчно. Курсът е насочен към първокурсници, изучавали физика на първо ниво, както и към приетите с изпит или матура по математика. Съдържанието обхваща кратко въвеждане на основните понятия, величини и закони в основните дялове на механиката и онагледяването им с подходящи примери и задачи, които ще подпомогнат осмислянето им. Обръща се внимание на самостоятелната работа на студентите, вкл. домашни работи и индивидуални консултации при необходимост. Успоредно с това се предлага включване на някои необходими в първи курс математически знания, част от които се изучават на второ ниво в средния курс. Последните три часа от курса включват основни понятия, величини и закони от топлинни явления и молекулна физика. Оценката от този курс е текуща и той завършва с тест върху изучавания материал за проверка на усвоените знания и умението те да се прилагат към конкретни случаи.
Основи на програмирането с PythonВСИЧКИ1, 3, 5ФАК.1+0+2гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът има за цел да въведе бързо студентите от началните курсове в програмирането. Избран е Python заради възможностите, които предлага за бърза и лесна обработка на данни и графичното им изобразяване, както и заради големия брой модули, които имат приложение в различни области на естествените науки. В курса подробно се разглежда синтаксисът на езика, създаването на структури от данни, условия, цикли и функции – всички базови теми, необходими за свободната употреба на един език за програмиране. Предвидено е да се работи както в средата на Python, така и да бъдат създавани работещи програми/скриптове за решаване на конкретен проблем, които в последствие да бъдат използвани и в други курсове от обучението на студентите. След завършване на курса се очаква студентите да имат добра основа от знания за Python и да могат да създават прости програми за обработка на данните от практикумите и за решаване на конкретни задачи в други курсове от обучението им.
Обща и художествена фотографияВСИЧКИ1, 3, 5ФАК.2+0+1доц. д-р Явор Шопов, ОФ, yyshopov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Обща и художествена фотография” има за цел студентите да овладеят познания и практически умения в областта на фотографията. Курсът дава и задълбочени познания в областта на графичния дизайн. Студентите, завършили курса придобиват значителни работни умения в областта на фотографията и на графичния дизайн, които могат да бъдат прилагани в бъдещата им работа по специалността, както и при реализация в други области. Курсът е с общ хорариум 45 часа (30 ч. лекции и 15 ч. практикум (упражнения по фотографиране)) в един семестър. Всички разходи за практическите занятия са за сметка студентите. Курсът завършва с изпит и практически изпит (защита на курсова работа). Курсът по „Обща и художествена фотография” е факултативен за всички специалности във физически факултет. Необходимият минимум от предварителни знания е в рамките на базисното обучение по физика.
Аудио системиВСИЧКИ331+0+2гл. ас д-р Николай Зографов, ФКММ, zoggy@phys.uni-sofia.bg Лекционният материал на дисциплината има за цел да формира както базови, така и специализиращи знания относно значението, приложенията, принципите на действие и функциите на съвременните аудио системи които намират широко технологично приложение. Курсът започва с въведение във физичната природа на акустичните вълни и тяхното разпространение в материалните среди. Дефинирани са основните физични величини, необходими за адекватното изучаване на аудио системите като цяло. Честотният диапазон на звука се разглежда заедно с неговите приложения в различни области на науката и технологията. Специално внимание е обърнато на характеристиките на човешкият слух и ухото като слухов орган. Представени са съвременните технологични методи за генериране и регистрация на звук, както и физичните принципи на някои интересни музикални инструменти. Курсът логически продължава с класификация, описание и характеристики на основните електронни елементи/модули, необходими за изграждане на съвременните аудио системи. Сериозно внимание е отделено както на класическите аналогови, така и на съвременните цифрови методи за съхранение и възпроизвеждане звукова информация. Засегната е темата за съвременните цифрови звукови формати, аудио-компресията, както и комуникационните протоколите за трансфер на звукови формати в цифровите аудио системи. Не на последно място студентите се запознават и със съвременните тенденции в софтуера за генериране на музика. Практическите занятия включват, работа с хардуер, електронни схеми, измервателна апаратура и софтуерни приложения. Задачата на практическите упражнения е да запознаят студентите с основните физични характеристики на звука и аудио системите като цяло. Да формират умения за работа с измервателна апаратура за целите на аудио системите. Студентите да се запознаят на практика с функциите, и сами да могат да определят характеристиките на основните електронни елементи/модули на класическите и съвременните аудио системи. Практически да изучат конструкцията и характеристиките на високоговорители и микрофони от различни типове. Също така са предвидени занятия при които се използва специализиран софтуер за генериране и анализ на звукови сигнали както за PC, така и за Android устройства. Практическите занятия се провеждат с реални хардуерни и електронни компоненти. Студентите работят на компютърни работни станции, снабдени с необходимият софтуер и периферни устройства за генериране, регистрация и анализ на звук. Работните станции също така разполагат и с възможности за извършване на електрически измервания.
Уводен курс ГеофизикаВСИЧКИ3, 542+1+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg; доц. д-р Ренета Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bgУводен курс Геофизика е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика”. Курсът дава информация за фундаменталната и приложната геофизика, за основните физични свойства на планетата Земя и техните изменения в пространството и времето. Студентите се запознават с основните концепции, методи и терминология на геофизиката. Курсът започва с произхода, възрастта и еволюцията на Земята. Следват основни понятия и знания за гравитационното поле и формата на Земята, за земното магнитно поле и основните му компоненти. Студентите се запознават с топлинното и електрично поле на Земята. Особено внимание се обръща на сеизмологията, поради нейната социална и научна значимост. Подчертава се решаващата и роля за изясняване на вътрешния строеж на Земята и геодинамичните процеси. По-нататък се разглежда приложението на геофизиката при търсенето на полезни изкопаеми и решаването на други приложни задачи. Най-голямо внимание се обръща на сеизмичните методи на проучвателната геофизика, които са основния способ за откриване на нефт и природен газ. Разглеждат се също магнитните, електричните и гравиметричните методи на полевата приложна геофизика, както и сондажната геофизика. В рамките на курса се въвеждат и някои геоложки понятия и концепции, знанието на които е от съществена важност за обучението по геофизичните дисциплини. Основната цел на този курс е да даде на студентите необходимите базисни знания за различните дялове на геофизиката, които да им помогнат в избора на специализиращи изборни курсове в следващите години от тяхното обучение в бакалавърската програма „Астрофизика, метеорология и геофизика“.
Обща АстрономияВСИЧКИ 563+2+0гл. ас. д-р Орлин Станчев, Астрономия, o_stanchev@phys.uni-sofia.bg Главна задача на курсът по „Обща астрономия“ е въвеждане на студентите във основните понятия и съдържание на класическите дялове на астрономията. Направен е плавен преход към астрофизиката на звездите и нашата Галактика – Млечния Път. Следва запознаване с астрофизиката на космическите обекти и тяхната еволюция – най-актуалният раздел на съвременната астрономия. Разглеждат се въпроси като: вътрешен строеж на звездите – в частност изродени звезди, релативистки изродени обекти – неутронни звезди и черни дупки; нестационарност на космическите обекти и нейното място в еволюцията; явленията радио- и рентгенови пулсари, еволюция в тесни двойни системи, увод в извънгалактичната астрономия. Това са базисни знания, без които е невъзможно разбирането на другите предлагани астрономически курсове.
История на астрономиятаВСИЧКИ 533+0+0гл. ас. д-р Владимир Божилов, Астрономия, vbozhilov@phys.uni-sofia.bgКурсът „История на астрономията“ разглежда развитието на астрономията като природна наука. Тя е тясно свързана с развитието на математиката, физиката, геодезията, биологията и археологията. Курсът започва с научните знания на човека през палеолита, мезолита, неолита. Появата на лунния и лунно-слънчевия календар за периоди от 8 и 19 години. Разглеждат се постиженията на астрономията на Вавилон, Египет, Китай и Индия, девногръцката астрономия. Аристарх Самоски – Метод за определяне на разстоянието до Слънцето. Ератостен – Метод за определяне радиуса на Земята. Хипарх - Определяне разстоянието до Луната. Прецесия. Птолемей, Хелиоцентрична теория на Коперник. Календар. Метонов цикъл, Юлиански и Грегориански календар, Тихо Брахе. Квадрант. Наблюдения на Марс. Геохелиоцентрична система на Тихо Брахе. Йохан Кеплер, първи закон на Кеплер. Орбитален период. Метод за изчисление на планетните орбити. Трети закон. Рудолфови таблици. Телескопостроенето през 17 век. Закон за гравитацията, Парижка и Гринуичка обсерватории, Метод на Халей. Небесна механика. Ойлер, Клеро, Даламбер, Лагранж и Лаплас. Закон на Тициус-Боде. Телескопи и открития на Хершел. Модел на Млечния път. Астрономически уреди през 19 век. Измерване на времето, Лондонско и Гринуичко време. Морски алманах. Поясно време.
Физика на твърдото тяло ВСИЧКИ533+0+0доц. д-р Петър Георгиев, ФКММ, pageorgiev@phys.uni-sofia.bg Този курс разглежда основите на структурата и динамиката на кристалната решетка и електронните свойства на материалите, на базата на които е изградена съвременната микро- и наноелектроника. Курсът запознава студентите с редица теоретични и екпериментални изследвания на свойствата на разнообразни кристални и некристални твърди тела. Разглеждането на темите в него е направено на микро-ниво. За целта са използувани подходящи физични модели, които възможно най-просто и нагледно описват фундаменталните и приложните аспекти на физиката на твърдотелните материали.
Спецпрактикум по ФТТ и МЕВСИЧКИ560+0+5доц. д-р Кирил Кирилов, ФКММ, kirilowk@phys.uni-sofia.bg Спецпрактикумът е интегриран в общия учебен процес на катедрата ФКММ като отделно звено, което успешно функционира от повече от 25 години. В него студентите са в непосредствен контакт с преподавателите и имат възможност да задълбочават и осмислят информацията от лекционните курсове, да развиват и усъвършенстват умения за експериментална работа, да дискутират и получават ценни консултации за изследваните параметри и явления. Болшинството от преподавателите в практикума са висококвалифицирани в съответните области специалисти с богата практика и с международно признание на трудовете и приносите им. Имат богат опит в ръководството на бакалавърски и магистърски тези, а някои и на докторантски дисертации. Работят в най-съвременните области от физиката на твърдото тяло и микроелектрониката. Упражненията се правят на апаратурата, на която преподавателите и техните колеги от съответните групи провеждат научно-изследователската си работа и оформят научните си трудове. Основно предимство на практикума е неговата широкопрофилност. Голямото разнообразие от проблеми, решавани чрез експерименталното обучение в практикума, дава много добра основа на студентите за подготовка на бакалавърски тези и за по-нататъшната им специализация и профилиране в по-горните степени на обучение, както и за бъдещата им работа с оглед на конкретните им интереси и възможности. Работата със специализирани компютърни програми за симулация и обработка на експерименталните резултати във всички лаборатории към практикума е допълнителна възможност за повишаване на компютърната грамотност и определен плюс за студентите, обучавани в него. Практикумът завършва с курсова работа (реферат), изготвен от студентите под ръководството на избрани от тях преподаватели. Рефератите се докладват на студентския научен семинар. По този начин се дава възможност студентите да развиват така необходимите за избраната професия умения да анализират, излагат и дискутират научни проблеми и факти. Дългогодишната практика в тази област показва, че в повечето случаи рефератите служат за основа на оформяне на бакалавърски тези, а често те са начало на бъдещи магистърски дипломни работи и докторски дисертации.
Теория на групитеВСИЧКИ без МФ533+0+0доц. д-р Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса се въвеждат основните понятия и конструкции използани най-често във физическите приложения. Целта е студентите да ги овладеят до ниво, позволяващо спокойно съсредоточаване върху собствените проблеми на курсовете, в които се използват елементи от теория на групите, както и създаване на общ поглед и ситуационна увереност за многобройните използвания на понятия и конструкции от теория на групите в литературата по физика.
Диференциална геометрияВСИЧКИ563+2+0доц. д-р Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВъпреки че изучаването на дисциплината „Диференциална геометрия” предполага наличието на солидни предварителни знания и в курса се разглеждат достатъчно много диференциално-геометрични понятия, направени са усилия навскъде в изложението максимално да бъдат прояснени главните геометрични идеи, които са в основата на изучаваните аналитични конструкции.
Раманова спектроскопияВСИЧКИ5, 752+1+1проф. дфзн Мирослав Абрашев, ФКММ, mvabr@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да въведе студентите в Рамановото разсейване и неговите особености, да ги запознае с основните части на апаратурата за Раманова спектроскопия, както и идеите за интерпретация на Рамановите спектри. Ще бъдат изучени класификацията на атомните трептения в молекулите, нормалните модове от точката Г на зоната на Брилуен на кристал, тяхната активност и правилата на подбор за различните геометрични конфигурации на разсейване. Ще бъдат представени възможностите на този експериментален метод за изследване на различни явления и вещества.
Лазерна физика: основиВСИЧКИ без ФЛФ5, 74.53+0+0проф. дфзн Александър Драйшу, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален, с хорариум от 3 часа лекции седмично или общо 45 часа. Задължителен е за студентите от БС “Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички други бакалавърски специалности. Естествено негово продължение е курсът е “Лазерна физика: Видове лазери”. Материалът е изложен в следните главни раздели: - процеси на взаимодействие на светлината с веществото; - условия и явления при кохерентното усилване на светлина; - оптични резонатори за лазери; - основни режими на работа на лазерите. Първият раздел дава основните познания за елементарните актове на взаимодействие на светлината с веществото. Въз основа на горното се разглеждат и обобщават макроявленията поглъщане и усилване на светлина. Така в края на втория раздел логично се стига до идеята, стояща в основата на оптичните квантови генератори. Третият раздел разглежда оптичните резонатори в светлината на ролята и използването им в областта на квантовата електроника. Предмет на изучаване са основните типове оптични резонатори, като първоначално само феноменологично, а с навлизането в материала детайлно се описва и извежда конфигурацията на светлинното поле в отделните типове оптични резонатори. В края на раздела се обсъждат техниките за селекция на модове. Четвъртият раздел запознава с различните режими на работа на лазерите. Започвайки с режима с непрекъснато действие последователно се описват импулсния режим на свободна генерация, режима на модулация на доброкачественотта на резонатора и режима на синхронизация на модовете. Разглеждания са подкрепени с конкретни примери. Курсът е подходящ за всички онези, за които познаването на физичните процеси и използването на лазери в една или друга област ще бъде от значение. При изпита студентът развива писмено две теми, след което излага устно написаното. В зависимост от представянето се поставят от два до пет допълнителни въпроса, на които студентът отговаря устно. Оценката се поставя въз основа на следните критерии: оценка 3 - при овладяване единствено на главните физични идеи; оценка 4 - при овладяване на основните физични идеи и добро познаване на съществената част от фактологичния материал; оценка 5 - при овладяване на основните физични идеи,и много добро познаване на фактологичния материали решена задача; оценка 6 - при овладяване на основните физични идеи, отлично познаване на фактологичния материал, решена задача и правилни отговори на допълнителните въпроси.
Оптоелектроника и интегрална оптикаВСИЧКИ без ФЛФ5, 77.54+0+2доц. д-р Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Оптоелектроника и интегралана оптика“ е задължителен за бакалаври от специалност „Фотоника и лазерна физика“ и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет. Курсът “Оптоелектроника и интегралана оптика“ ще позволи на студентите да получат системни знания по четирите групи оптоелектронни елементи: фотоприемници, източници на светлина, оптрони и световодни структури, вкл. оптични влакна. В курса се излагат и основните принципи и идеи на интегралната оптика. Курсът ще бъде полезен за запознаване с физическите принципи и характерните особености на основните елементи, изграждащи оптическите комуникационни системи.
Приложение на лазерите в медицинатаВСИЧКИ без МФ 5, 733+0+0гл. ас. д-р Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален, с хорариум от 3 часа лекции седмично или общо 45 часа. Задължителен е за студентите от БС “Медицинска физика” и е изборен за всички други бакалавърски специалности. Курсът се състои се от четири раздела: - лазерен инструментариум; - разпространение и въздействие на светлината в/върху биологичните тъкани; - диагностични приложения на лазерите в медицината; - терапевтични приложения на лазерите в медицината. Първият раздел е посветен на лазерния инструментариум, използван в медицинската практика. Последователно се разглеждат: основните свойства и характеристики на лазерното лъчение; видовете лазери, използвани в медицинската практика; системите за пренасяне на светлина. Във Втория раздел се излагат основните познания, необходими за разбирането на закономерностите за разпространение на светлината в мътни среди, каквито са биологичните тъкани. Въвеждат физични представите за биологичните тъкани като оптична среда. Следва детайлно запознаване с оптичните параметри и характеристики на биологичните тъкани. Накрая се разглеждат съвременните разбирания за типовете въздействия на светлината върху биологичните тъкани. Обсъждат се множество конкретни техники за въздействие. Материалът в Трети раздел излага основните методи и подходи за фото-диагностика в медицината, при които съществена роля играят уникалните свойства на лазерното лъчение. При това се използват и прилагат познанията и представите въведени в първия и втория раздели. Изложението на общите идеи за диагностика са придружени с конкретни и значими за медицинската практика примери и техники. В Четвъртия раздел на курса се излагат основните терапевтични приложения на лазерите, подредени съобразно медицинските дисциплини. Разглежданията се провеждат основно в рамките на физичните представи, използвайки съществено познанията от Втори раздел, а медицинската страна се засяга само феноменологично. Накрая накратко се излагат рисковете и мерките за безопасност при медицинските приложения на лазерите. Курсът е подходящ за онези, за които използването на лазери в областта на медицината ще представлява интерес. Оценката е текуща и се формира като средно-аритметична стойност от резултатите, показани на две контролни работи – една след средата на семестъра и друга през последната седмица от семестъра. Контролните се провеждат и оценяват от преподавателя, водещ лекциите. В първата контролна работа е обхванат материала от І, ІІ и от част от ІІІ раздели, а във втората - от ІІІ и ІV раздели. Контролните работи са под формата на отворени тестове, в които студентът отговаря най-често чрез изброяване, рисунка на схема или написване на формула и по-ряко чрез описания или извеждания. Всяко котролно се състои от девет въпроса, за всеки от които могат да бъдат получени 0, 1 или 2 точки. Оценката на резултатите от всяка работа се поставя въз основа на набрания брой точки, както следва: оценка 3 - 10 до 11 т.; оценка 4 - 12 до 13 т.; оценка 5 - 14 до 15 т.; оценка 6 - 16 до 18 т.
Експериментална фотоникаВСИЧКИ без МФ 5, 77.53+0+3доц. д-р Иван Стефанов, КЕ, lambrev@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да запознае студентите с най-често използваните техники и методи в научноизследователските лаборатории, използващи лазерни източници. Обърнато е специално внимание на методите за измерване и контролиране на параметрите на лазерните източници. Към курса има и практикум с интересни упражнения за определяне на различни характеристики ла лазерни източници, а също и запознаване с различни спектрални прибори и методи за измерване.
Увод в сист. за управление на експеримента LabVIEW ВСИЧКИ5, 733+0+0гл. ас. д-р Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да запознае студентите със среда за графично програмиране Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW). В рамките му те придобиват основни познания за нейните възможности при създаване на разнообразни софтуерни продукти. Проекти, изработени на LabVIEW, позволяват интегриране на различни типове задачи в една програма. Обработка и интерпретиране на експериментални данни може да се съчетава с физични симулации или управление и синхронизация на разнороден лабораторен хардуер. Това позволява създаването на удобен потребителски интерфейс за пълен контрол над работата по цялостни, специфични задачи и прави LabVIEW изключително популярен продукт в научноизследователските среди. Много сериозно е застъпена употребата му при създаване на софтуер за тест и автоматизация в индустрията от всякакъв мащаб, включително автомобилна и авиационна. Обучението преминава в специално оборудвана учебна зала, под формата на компютърно подпомогнати лекции, по три часа седмично (общо 45 часа).
Обща Метеорология I частВСИЧКИ5, 74.52+1+1доц. д-р Гергана Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg; доц. д-р Николай Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bg, гл. ас. д-р Венцислав Данчовски, МГ, danchovski@phys.uni-sofia.bg Курсът дава основите на обучението (специализацията) по метеорология на студентите физици в СУ на бакалавърско ниво. Акцентът е върху състава и структурата на атмосферата, радиационните процеси в нея, атмосферната статика и термодинамика, различните температурни режими. Материалът е класически, но на редица места са включени резултати от по-нови изследвания. Практическите упражнения целят да запознаят студентите със стандартните методи за измерване на метеорологичните елементи. Курсът е с текуща оценка.
Обща Геофизика I частВСИЧКИ5, 74.52+1+1гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg; гл. ас. д-р Гергана Георгиева , МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът „Обща геофизика – І част” е изборен за студентите от магистърската програма “Геофизика”. Целта на курса e да представи предмета на геофизиката като наука, даваща количествено описание на основните физически полета на Земята, разпространението им в пространството и времето. Обект на разглеждане са: произхода и еволюцията на Земята, и фундаменталните й физични полета – гравитационно, магнитно, топлинно и др. Особено внимание се обръща на мястото на геофизиката в съвременната система за научни знания. В курса се представят съвременните достижения за решаване на различни конкретни практически задачи в широк спектър на обществените потребности. Πървата част от курса по “Обща геофизика” се концентрира върху гравитационното и магнитното поле на Земята
Експериментална метеорология 1ВСИЧКИ5, 763+0+2гл. ас. д-р Венцислав Данчовски, МГ, danchovski@phys.uni-sofia.bg; физик Данко Иванов, МГ, danko@phys.uni-sofia.bgОсновната цел на курса е да бъдат запознати студентите със съвременното ниво на стандартните и специалните методи за всички видове измервания в приземния слой на атмосферата. Акцентувано е на физическата същност на методите за измервания и на получаването на метеорологична информация. Апаратурният аспект на всички тези измервания е изложен достатъчно подробно за стандартните измервания и в необходимия минимум за специалните измервания. Отделено е внимание на теорията на грешките при измерване от най-простите експериментални установки до съвременните комплексни автоматични системи за мониторинг, а също и на проблема за калибровката на средствата за измерване.
Синоптичен анализВСИЧКИ5, 744+0+0доц. д-р Гергана Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg В курса по Синоптичен анализ студентите се запознават със синоптичния метод за анализ и прогноза на времето, който е тясно свързан с другите два подхода за прогноза – статистическия и хидродинамичния (числения). Курсът съдържа знания за процесите на формиране на времето и за закономерностите на неговото изменение. Студентите получават умения да анализират синоптичната обстановка и се запознават с принципите на прогнозирането на различни метеорологични елементи. Курсът е изграден на основата на знанията, получени в курсовете по обща метеорология и динамична метеорология, а придобитите в него знания са полезни за курса по физика на климата и необходими за курса по числени методи за прогноза на времето, предвиден в магистърската степен. Материалът е класически, като в частта си за прогнозиране елементите на времето е свързан с постиженията на числените методи и развитието на статистическите методи за локална прогноза.
Практикум по Синоптичен анализВСИЧКИ слушали Синоптичен анализ5, 750+0+4доц. д-р Гергана Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg Целта на Практикума по синоптичен анализ е студентите да придобият умения за първичен анализ на синоптичните карти, които са основно средство в синоптичния метод за прогноза, да проследят особеностите на времето в различните синоптични обекти, еволюцията на тези обекти, особеностите на атмосферните процеси. За постигането на тази цел те се запознават с метеорологичните кодове и придобиват умения за нанасяне на метеорологичната информация върху синоптични карти, след което разработват и анализират синоптични карти.
Динамична метеорология 2ВСИЧКИ5, 753+1+0доц. д-р Ренета Димитрова, МГ, r.dimitrova@phys.uni-sofia.bgКурсът представлява увод в динамика на атмосферата. По-голямата част от движенията в атмосферата имат турбулентен характер, поради което в курса е акцентирано на изучаването на динамиката и процесите в турбулентна атмосфера, като се започне от локални (вертикални профили, турбулентни потоци, параметризационни схеми, енергиен баланс, денонощни вариации на метеоелементите и др.) и се стигне до глобални мащаби – двумерна и квазигеострофна турбулентност, увод в моделиране на общата атмосферна циркулация (ОАЦ). Материалът е класически, като са включени и редица резултати от нови изследвания. Наред с теоретичните схеми и подходи, системно се излагат и интерпретират и съвременни експериментални данни за изучаваните турбулентни характеристики.
Сеизмология I частВСИЧКИ5, 753+2+0доц. д-р Ренета Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bgПредлаганият курс има за цел да запознае студентите с основите на сеизмологията като наука за земетресенията, както и с вътрешния строеж на Земята, определен посредством изучаване на разпространението на сеизмични вълни. Разглеждат се елементи от сеизмичните източници, основни сеизмичните вълни, вълните цунами от сеизмичен произход, методите за определяне на основни земетръсни параметри (хипоцентър, епицентър, сила, фокален механизъм), магнитудните и макросеизмични скали, пространствените и времевите характеристики на сеизмичната активност, сеизмотектониката, прогнозирането на земетресенията, сеизмичният хазарт и сеизмичният риск, елементи на сеизмометрията. Разглеждат се земетресенията в България и на Балканския полуостров. Основно внимание се отделя на земетръсната сеизмология, докато вулканичната сеизмология се разглежда накратко.
Практикум по СеизмологияВСИЧКИ слушали Сеизмология5, 74.50+0+3гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgПрактикумът по сеизмология е предназначен да допълни познанията, получени по време на теоретичния курс по сеизмология. В рамките на практикума студентите работят с основните източници на сеизмична информация – сеизмограмите и земетръсните каталози. Предвидени са упражнения за идентифициране на основните сеизмични фази в сеизмограми на близки и далечни земетресения, оценка на земетръсни параметри (местоположение, сила, фокален механизъм) от сеизмограми и от макросеизмична информация, както и за определяне на статистически свойства на сеизмична активност по данни от локални и глобални земетръсни каталози. По-голямата част от практическите упражнения в този курс са взети от „Новото ръководство за сеизмични наблюдения“ (New Manual of Seismological Observatory Practice), издадено от Международната асоциация по сеизмология и физика на земните недра (IASPEI) с цел да се създадат международни стандарти за събиране, обработка, интерпретация и документиране на сеизмична информация. Въпросните упражнения са разработени от водещи немски сеизмолози и се използват при обучението на служители от национални сеизмични служби в цял свят.
ГравиметрияВСИЧКИ5, 753+1+0гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgНастоящата програма е предназначена за обучение на студенти IV курс от бакалавърска програма „Астрофизика, метеорология и геофизика”. Съставена с отчитане познанията придобити през време на базисното обучение, както и познания от курса “Обща геофизика” – I част , в която се разглеждат въпросите за земното гравитационно поле. Курсът Гравиметрия (гравиметрични методи за изучаване строежа на Земята) е едносеметриален и съдържа: теоретичен и приложен лекционен материал; гравиметрична апаратура, методика и работа с тях. Разглежда се проблема за редукциите, както и интерпретацията на физични аномалии при решаване на правата и обратна физична задача във връзка с търсене и проучване на полезни изкопаеми, както и изучаване дълбочинния строеж на земната кора. Разглежда се приложението на ЕИМ за изучаване на тела с неправилна форма. Разглежда се решаването на структурни и рудно-геоложки задачи и приложението на гравиметричния метод.
ПетрофизикаВСИЧКИ5, 762+0+3гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът има за задача да запознае студентите, изучаващи физиката на Земята, с основните физчни свойства на скалното вещество и скалоизграждащите флуиди. Тези знания са необходими при интерпретацията на резултатите от различните геофизични методи, прилагани при изучаване на Земята и нейната вътрешност, а също така и при търсенето и проучването на полезни изкопаеми. Те намират приложения и при планетофизичните изследвания. Цикълът от лабораторни упражнения има за задача да да запознае студентите с основните лабораторни методи за определяне физичните свойства на скалите. Повечето упражнения са уникални и не се провеждат в базовите курсове на специалността.
Софтуерни приложения в Астрофизиката, Метеорологията и Геофизиката в Линукс средаВСИЧКИ5, 7ФАК.2+0+3гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да създаде у студентите умения за работа с операционна система Linux и да ги запознае с някои широкоизползвани приложения за обработка и визуализация на данни, които се използват в астрофизиката, метеорологията и геофизиката. Тези знания ще им бъдат необходими за следващите курсове по специалността, когато при упражненията неизбежно ще се използват компютърни приложения като помощен материал и инструмент за решаване на различни задачи. Първоначално студентите ще получат някои основни знания за Linux/UNIX среди: навигационни команди, потребители, файлова структура, управление на процеси. Ще бъдат изградени умения за работа в командна обвивка (shell). След това студентите ще се запознаят с отделни приложения, като използват примерни задачи, често решавани в практиката. По този начин те ще се обогатят със знания и опит, които ще им бъдат от полза през следващите семестри, при по-задълбочената работа със съответното приложение. Курсът предвижда запознаване с основните езици за създаване на скриптове, които са неизменна част от научната работа. Големият брой практически упражнения за създаване на скриптове и за работа със специализираните приложения ще подпомогне усвояването на теоретичния материал. Обучението ще се провежда на системи Debian/Ubuntu. Оценката ще бъде формирана въз основа на цялостното представяне на студентите на практическите упражнения и на курсова работа. Курсовата работа представлява разработването на скрипт програма по зададена от преподавателя задача. Студентите ще имат възможност и сами да определят задачата, по която да работят, въз основа на личните си научни интереси или по проект, който вече разработват. Задачата трябва да бъде предварително одобрена и приета от преподавателя, а създаденият скрипт – да бъде демонстриран и обяснен на преподавателя и останалите студенти.
Ядрени реакцииВСИЧКИ74.53+1+0доц. д-р Мариян Богомилов, АФ, marian@phys.uni-sofia.bgПредмет на курса са основите на физиката на ядрените реакции при ниски енергии на взаимодействие, при които сеченията за раждане на пиони са малки. Курсът е експериментално ориентиран, като по съдържанието си заема междинно положение между феноменологичното и разширеното в теоретичен план изложение. Представят се съвременните експериментални методи за определяне на основните характеристики на ядрената реакция: функции на възбуждане, диференциални сечения, енергетични спектри на продуктите. Описани са най-известните моделни представи за механизма на реакциите.
Дозиметрия и лъчезащита - теоретични основиВСИЧКИ733+0+0проф. дфзн Добромир Пресиянов, АФ, pressyan@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален. Курсът е интегриран от две части – дозиметрия и лъчезащита. Целта на първата част е студентите да получат базови познания в областта на основните механизми, в резултат на които се формира биологичното действие на йонизиращите лъчения. Тъй като курсът е предназначен за физици, съществено са застъпени основните дозиметрични величини и единици, физическите основи на измерителните методи. В частта лъчезащита се разглеждат основните вредни за здравето последствия от облъчване, прави се преглед на базата данни, на които се опират съвременните представи за радиационен риск. На тази база се дефинира основният принцип на съвременната лъчезащита – “риск спрямо полза”. Разглежда се и действащата нормативна база у нас в областта на лъчезащитата.
Дозиметрия и лъчезащита - лабораторни и полеви методиВСИЧКИ760+0+5проф. дфзн Добромир Пресиянов, АФ, pressyan@phys.uni-sofia.bgКурсът „Дозиметрия и лъчезащита – лабораторни и полеви методи“ цели да запознае студентите с основни експериментални методи в дозиметрията и лъчезащитата. В практическите занятия се изучават методи за определяне на доза, методи за измерване на активност на радионуклиди, методи за измерване на поле на йонизращи лъчнеия и др. Темите на занятията са избрани така, че да покриват възможно най-широк кръг от проблеми в практическата работа с източници на йонизиращи лъчения.
Увод във физиката на елементарните частициВСИЧКИ753+2+0доц. д-р Мариян Богомилов, АФ, marian@phys.uni-sofia.bgНеобходима предпоставка за избирането на курса е усвояването на материала, преподаван в задължителните курсовете по Обща физика и „Квантова механика“. В предлагания курс се изучават фундаменталните микрообекти - лептони, кварки, глуони и пр. Излагат се основите на кинематиката и на експерименталните методи за изследване на свойствата на елементарните частици. Разглеждат се симетриите на взаимодействията на елементарните частици и следващите от тях закони за съхранение. Чрез калибровъчните групи на симетрия се описват фундаменталните взаимодействия.
Ядрена структураВСИЧКИ753+0+1проф. дфзн Георги Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за студентите 4 курс от бакалавърските програми по Физика, АМГ и ЯТЕ, но може да се посещава от всички студенти, положили изпитите по Физика на атомното ядро и елементарните частици, съответните лабораторни практикуми и квантова механика. Курса представя систематично основните експериментални методи и получените с тях резултати, свързани със структурата на атомните ядра. Основната цел на курса е да направи връзка между теоретичните модели за описание на атомните ядра и методите на експерименталната ядрена физика. Курсът е фокусира върху изследвания, провеждани с помощта на ускорители и може да бъде слушан паралелно с по-общите курсове по Теория атомното ядро, Теоретична ядрена физика, Увод в ядрените технологии, Физика на ядреното делене и Експериментална ядрена физика
Галактична астрономияАМГ752+2+0доц. д-р Петко Недялков, Астрономия, japet@phys.uni-sofia.bg Курсът по „Галактична астрономия“ обхваща основни знания, неоходими за разбиране на съвременното състояние на тази наука, занимаваща се с изучаване на строежа, кинематиката и динамиката на нашата галактика – Млечния път. Застъпени са нейните основни дялове – звездната статистика, звездната кинематика и частично – динамиката на звездните системи. Целта на курса е да въведе студентите в проблемите на галактичната астрономия и да ги запознае с основните методи на комплексен статистически анализ, основаващ се на данни за физическите, химическите, геометрическите и кинематическите параметри на обектите, изучавани в звездната астрономии.
Увод в космологиятаАМГ753+1+0гл. ас. д-р Георги Петров, Астрономия, g_petrov@phys.uni-sofia.bgКурсът обхваща наблюдателните основи на съвременната космология и възможните космологични модели, както и възникването и еволюцията на Вселената. Коментира се историческото развитие на космологичните идеи, разглеждат се възможните модели на Вселената в нерелативистична и в релативистична космология. Обсъжда се Стандартният модел и неговите параметри, наличието на тъмно вещество и на тъмна енергия. Курсът е поднесен в достъпна форма, с множество илюстрации от съвременни астрономически наблюдения.
Звездна фотометрияАМГ762+2+2доц. д-р Евгени Овчаров, Астрономия, evgeni@phys.uni-sofia.bg Първата цел на курса е въвеждането на студентите в съвременните методи и похвати, необходими за получаването на качествен астрономически материал в оптичния диапазон. Втората цел на курса е обучението на студентите в оптимална първоначална обработка на астрономически кадри. Третата и основна цел на курса е обучението на студентите в звездна фотометрия. Предвидено е практическото обучение в коректното фотометриране на звездните обекти на астрономически кадри посредством пакета DAOPHOT към широкоизползвания в астрономията софтуер IRAF.
Променливи звездиАМГ74.52+2+0гл. ас. д-р Георги Петров, Астрономия, g_petrov@phys.uni-sofia.bgКурсът разглежда основните типове променливи звезди. Описани са накратко класификацията и историята на откриването им. Търси връзката между променливостта и звездната еволюция, химическия състав, типът звездно население и положението в Галактиката. Подробно са разгледани ротационните, затъмнително-двойните, пулсиращите и избухващите променливи.
Компютърни методи за системи с много частициВСИЧКИ763+0+2доц. дфзн Цветан Велинов, ФКММ, tvel@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите на компютърното симулиране. Основният въпрос, на който той се стреми да отговори е: как да се определи колективното поведението на една многочастична система като познаваме силите действащи на отделните частици. За тази цел се разглеждат два метода: Монте Карло или стохастичен метод и метод на молекулярната динамика или детерминистичен метод. Приложенията са групирани в две области: поведение на твърди тела и флуиди (между тях класическите модел на Изинг и модел на меки сфери) и движение на частици (фотони, електрони, йони) в разсейващи среди. Курсът е подходящ за студенти интересуващи се от областите: физика на твърдото тяло, полупроводници, оптика, теоретична физика и числени методи. Той е изграден условно на три нива: теория, алгоритми и компютърни програми. Последните се реализират на упражненията към курса и в самостоятелна работа.
Приложна статистика с език за програмиране RКИ741+0+3гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg Курсът запознава студентите с езика за програмиране R, който е дефакто стандарт при обработката и статистическия анализ на данни. Едновременно с усвояването на R студентите се запознават с основните и най-често използвани методи на дескриптивната статистика, дедуктивната статистика и регресионния анализ. Студентите се запознават и с графичните ресурси на R, както и с подходите за създаване на висококачествени и информативни графики. Курсът е практически ориентиран, като усвояването на съответните статистически методи става посредством конкретни примери за анализ на данни.
Увод в нелинейната динамикаВСИЧКИ без МФ74.53+1+0доц. д-р Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса широко се използва формализма на Хамилтон. Този подход позволява да се изследва динамиката във фазовото пространство на системата, която може да има както регулярно така и хаотическо поведение. Поради спецификата на курса основното внимание е насочено към концепцията за хаос, тъй като усвояването и съществено помага да се разбере и динамиката на интегрируемите системи. Важните въпроси свързани с изследването на интегрируемостта на динамическите системи са оставени за други специални курсове.
Теория на твърдото тялоФ, ККТФ744+0+0доц. д-р Цанко Иванов, ТФ, tzanko@phys.uni-sofia.bgКурсът излага основните идеи в квантово-механичното описание на твърдото тяло, въвежда концепцията за квазичастици и разглежда основни теоретични подходи за описание на електрони/дупки, фонони, магнетизъм и свръхпроводимост. Изложението е основано на знанията и уменията придобити в курсовете по Електродинамика, Квантова механика, Термодинамика и статистическа физика и приложение на теория на групите в квантовата механика.
Компютърни методи във физикатаВСИЧКИ 74.50+0+3ас. Петър Славов, ТФ, petersl@phys.uni-sofia.bgЗапознаване и работа с програмния пакет Maple, който е утвърден световен стандарт за символично пресмятане, основан на лесен за усвояване език от високо ниво. Целта е да приложим множество теми от материала по ММФ към конкретни физически задачи - от класически динамични системи с фазови портрети до задачи от квантовата механика с използване на специaлни функции. Курсът предвижда напсване на процедура за Maple, влючваща логически операции и цикли, както и построяване на графики на функции и векторни полета с красиво оформление. Не се изисква предварително владеене на програмни езици. Възможно е курсът да бъде полезен и за студенти/докторанти по химия.
ИконофизикаВСИЧКИ743+0+0гл. ас. д-р Генко Василев, ТФ, gvasilev@phys.uni-sofia.bg Иконофизиката е една от най-актуалните интердисциплинарни области, иницирана в средата на 90-те години на миналия век и прилагаща най-общо казано физични модели към икономиката. Изборният специализиращ курс е предназначен за студенти, обучаващи се в образователната степен "бакалавър", интересуващи се от моделирането на финансови пазари, чрез използването на физични модели и свързаните с тях математични методи. Конвергенцията на модели от физиката и икономиката датираща от времето на Нютон, продължава и до днес. По тази причина курсът цели запознаване с някои от основните и най-актуални насоки в моделирането на финансовите пазари, използвайки утвърдена терминология от различни области на физиката. Достатъчна аргументация за важността на застъпените модели е твърдението, че ежедневните числени симулации за различни финансови деривативи, водят до използването на формулата на Блек-Шоулс на милиони компютри по света, което я прави по-използвана дори от Питагоровата формула или уравненията на Шрьодингер и Нютон.
Лазерна техника ІВСИЧКИ без ФЛФ7, 533+0+0доц. д-р Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Лазерна техника 1” е задължителен за бакалаврите от специалност „Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет на СУ. Целият курс по „Лазерна техника” се състои от две части и включва следните основни раздели: 1. Твърдотелни лазерни системи; 2. Газови лазери; 3. Лазерни резонатори; 4. Пренастройваеми лазери; 5. Селекция и стабилизация на модовия състав; 6. Методи за преобразуване и управление на параметрите на лазерното лъчение; 7. Нелинейно-оптични явления и устройства. За бакалаври се чете курса „Лазерна техника 1”, която включва разделите от 1 до 4. Разделите 5-7 се изучават в курса „Лазерна техника 2” в магистърската степен на обучение. По темите на курса „Лазерна техника 1” има организиран практикум, който е много полезен за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника и за затвърдяване на знанията, преподавани в лекциите. Практикумът е организиран по темите на лекциите. Теоретичната част към практическите упражнения е написана достатъчно подробно (книгата „Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазерна техника” с автори Г. Георгиев и С. Салтиел), така че студентите да могат достатъчно добре да разберат разглежданите проблеми и успешно да направят лабораторните упражнения, залегнали в програмата на курса. Практикумът е много полезен и за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника.
Лазерна техника І-практикумВСИЧКИ без ФЛФ7, 54.50+0+3доц. д-р Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Лазерна техника 1 – практикум” е задължителен за бакалаврите от специалност „Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет на СУ. Практикумът е организиран по темите на лекционния курс „Лазерна техника 1”. Макар и да е препоръчително да се посещава лекционния курс, практикумът може да бъде избиран и самостоятелно без задължително да се посещава лекционната част на курса (за тези студенти, за които този курс е изборен). Теоретичната част към практическите упражнения е написана достатъчно подробно (книгата „Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазерна техника” с автори Г. Георгиев и С. Салтиел), така че студентите да могат достатъчно добре да разберат разглежданите проблеми и успешно да направят лабораторните упражнения, залегнали в програмата на курса. Практикумът е много полезен и за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника.
Биофизика на фотосинтезата. Приложения в медицината и енергетиката.ВСИЧКИ752+0+2доц. д-р Катерина Стоичкова, ФКММ, katys@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да запознае студентите с трансформацията на светлинната енергия, осъществяваща се във фотосинтезиращите организми, водеща до синтез на различни биохимични компоненти за медицината, фармацията, хранителната и енергийната индустрии. Последователно е представено съвременното познание за структурата на фотосинтетичния апарат при висши растения, бактерии и водорасли. Описани са светлинните и тъмнините етапи на фотосинтезата. Представени са най-новите данни за влиянието на факторите на средата, както и за механизмите на адаптация и фотозащита. Изучават се и основни съвременни методи за анализ на състоянието на фотосинтезиращия апарат и процесите, протичащи в него. Анализирана е ролята на фотосинтезиращите организми за баланса на въглеродния двуокис. Разгледани са спецификите в структурата и функцията на растителните и дървесните видове, които имат потенциал и/или се използват за производство на енегия. Представени са приложенията в медицината, фармацията, хранителната и енергийната индустрия на някои структурни компоненти на фотосинтезиращите организми, както и на такива, които се синтезират от тях под действие на конкретни фактори. Изложени са известните механизми за синтеза на отделните биохимични компоненти. Разгледаните приложения на процеса фотосинтеза се съпътстват с икономическа оценка за тяхното използване. Лабораторните упражнения целят постигане на практически умения, специфични за биофизичната експериментална работа.
ИМЕ НА КУРСАСПЕЦ. СЕМ.ECTS КРЕДИТИХОРАРИУМ Л+С+ППРЕПОДАВАТЕЛ, КАТЕДРА, E-MAILАНОТАЦИЯ
Programming in Unix environmentNPP14.52+0+2assoc. prof. Venelin Kozhuharov, (APh) АФ, venelin@phys.uni-sofia.bgThe goal of the course is to provide basic knowledge of the UNIX-based working environments. A short description of the history of the operating systems is provided and the initial focus is on the text based user interface. It is used both as a command interpreter and as a scripting environment. During the course the students will understand the guiding principles of the file system, security and networking. The basic principles of programming are revealed. During the second half of the course the main focus is the C programming language with the attempt to get a working knowledge of the GCC compiler (including the preprocessor, the compiler, and the linker) and the basic algorithmic structures used within C.
История на науките за Космоса и Земята ВСИЧКИ164+1+0доц. д-р Николай Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bg; доц. д-р Тодор Велчев, Астр., eirene@phys.uni-sofia.bg; гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bgКурсът е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика” и изборен за студентите от останалите специалности. В курса се излага систематично информация за еволюцията на познанието за Космоса и Земята от древността до наши дни. Разглеждат се основните етапи от оформянето на съвременните научни представи в астрономията, метеорологията и геофизиката. Дискутират се факторите, които определят натрупването на информация и напредъка на познанието в тези научни дисциплини, както и приложението им при решаването на важни обществени и икономически задачи. Обръща се внимание на развитието на астрономията, метеорологията и геофизиката в България.
Увод в университетската математикаВСИЧКИ1ФАК.0+3+0доц. д-р Елисавета Пенева, МГ, elfa@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да подпомогне плавното преминаване от математиката в училище към университетската математика, да запознае студентите с основите на висшата математика и да развие умения за решаване на задачи от анализ на функция на една променлива. Подпомага качественото усвояване на методите и приложенията на диференциалното и интегрално смятане.
Основни понятия в механикатаВСИЧКИ1ФАК.0+3+0гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg Целта на курса е да подпомогне тези първокурсници, чиято подготовка е недостатъчна за безпроблемно приобщаване към университетските курсове по физика и на първо място – по механика, която в средния курс не се изучава системно и достатъчно. Курсът е насочен към първокурсници, изучавали физика на първо ниво, както и към приетите с изпит или матура по математика. Съдържанието обхваща кратко въвеждане на основните понятия, величини и закони в основните дялове на механиката и онагледяването им с подходящи примери и задачи, които ще подпомогнат осмислянето им. Обръща се внимание на самостоятелната работа на студентите, вкл. домашни работи и индивидуални консултации при необходимост. Успоредно с това се предлага включване на някои необходими в първи курс математически знания, част от които се изучават на второ ниво в средния курс. Последните три часа от курса включват основни понятия, величини и закони от топлинни явления и молекулна физика. Оценката от този курс е текуща и той завършва с тест върху изучавания материал за проверка на усвоените знания и умението те да се прилагат към конкретни случаи.
Основи на програмирането с PythonВСИЧКИ1, 3, 5ФАК.1+0+2гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът има за цел да въведе бързо студентите от началните курсове в програмирането. Избран е Python заради възможностите, които предлага за бърза и лесна обработка на данни и графичното им изобразяване, както и заради големия брой модули, които имат приложение в различни области на естествените науки. В курса подробно се разглежда синтаксисът на езика, създаването на структури от данни, условия, цикли и функции – всички базови теми, необходими за свободната употреба на един език за програмиране. Предвидено е да се работи както в средата на Python, така и да бъдат създавани работещи програми/скриптове за решаване на конкретен проблем, които в последствие да бъдат използвани и в други курсове от обучението на студентите. След завършване на курса се очаква студентите да имат добра основа от знания за Python и да могат да създават прости програми за обработка на данните от практикумите и за решаване на конкретни задачи в други курсове от обучението им.
Обща и художествена фотографияВСИЧКИ1, 3, 5ФАК.2+0+1доц. д-р Явор Шопов, ОФ, yyshopov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Обща и художествена фотография” има за цел студентите да овладеят познания и практически умения в областта на фотографията. Курсът дава и задълбочени познания в областта на графичния дизайн. Студентите, завършили курса придобиват значителни работни умения в областта на фотографията и на графичния дизайн, които могат да бъдат прилагани в бъдещата им работа по специалността, както и при реализация в други области. Курсът е с общ хорариум 45 часа (30 ч. лекции и 15 ч. практикум (упражнения по фотографиране)) в един семестър. Всички разходи за практическите занятия са за сметка студентите. Курсът завършва с изпит и практически изпит (защита на курсова работа). Курсът по „Обща и художествена фотография” е факултативен за всички специалности във физически факултет. Необходимият минимум от предварителни знания е в рамките на базисното обучение по физика.
Аудио системиВСИЧКИ331+0+2гл. ас д-р Николай Зографов, ФКММ, zoggy@phys.uni-sofia.bg Лекционният материал на дисциплината има за цел да формира както базови, така и специализиращи знания относно значението, приложенията, принципите на действие и функциите на съвременните аудио системи които намират широко технологично приложение. Курсът започва с въведение във физичната природа на акустичните вълни и тяхното разпространение в материалните среди. Дефинирани са основните физични величини, необходими за адекватното изучаване на аудио системите като цяло. Честотният диапазон на звука се разглежда заедно с неговите приложения в различни области на науката и технологията. Специално внимание е обърнато на характеристиките на човешкият слух и ухото като слухов орган. Представени са съвременните технологични методи за генериране и регистрация на звук, както и физичните принципи на някои интересни музикални инструменти. Курсът логически продължава с класификация, описание и характеристики на основните електронни елементи/модули, необходими за изграждане на съвременните аудио системи. Сериозно внимание е отделено както на класическите аналогови, така и на съвременните цифрови методи за съхранение и възпроизвеждане звукова информация. Засегната е темата за съвременните цифрови звукови формати, аудио-компресията, както и комуникационните протоколите за трансфер на звукови формати в цифровите аудио системи. Не на последно място студентите се запознават и със съвременните тенденции в софтуера за генериране на музика. Практическите занятия включват, работа с хардуер, електронни схеми, измервателна апаратура и софтуерни приложения. Задачата на практическите упражнения е да запознаят студентите с основните физични характеристики на звука и аудио системите като цяло. Да формират умения за работа с измервателна апаратура за целите на аудио системите. Студентите да се запознаят на практика с функциите, и сами да могат да определят характеристиките на основните електронни елементи/модули на класическите и съвременните аудио системи. Практически да изучат конструкцията и характеристиките на високоговорители и микрофони от различни типове. Също така са предвидени занятия при които се използва специализиран софтуер за генериране и анализ на звукови сигнали както за PC, така и за Android устройства. Практическите занятия се провеждат с реални хардуерни и електронни компоненти. Студентите работят на компютърни работни станции, снабдени с необходимият софтуер и периферни устройства за генериране, регистрация и анализ на звук. Работните станции също така разполагат и с възможности за извършване на електрически измервания.
Уводен курс ГеофизикаВСИЧКИ3, 542+1+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg; доц. д-р Ренета Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bgУводен курс Геофизика е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика”. Курсът дава информация за фундаменталната и приложната геофизика, за основните физични свойства на планетата Земя и техните изменения в пространството и времето. Студентите се запознават с основните концепции, методи и терминология на геофизиката. Курсът започва с произхода, възрастта и еволюцията на Земята. Следват основни понятия и знания за гравитационното поле и формата на Земята, за земното магнитно поле и основните му компоненти. Студентите се запознават с топлинното и електрично поле на Земята. Особено внимание се обръща на сеизмологията, поради нейната социална и научна значимост. Подчертава се решаващата и роля за изясняване на вътрешния строеж на Земята и геодинамичните процеси. По-нататък се разглежда приложението на геофизиката при търсенето на полезни изкопаеми и решаването на други приложни задачи. Най-голямо внимание се обръща на сеизмичните методи на проучвателната геофизика, които са основния способ за откриване на нефт и природен газ. Разглеждат се също магнитните, електричните и гравиметричните методи на полевата приложна геофизика, както и сондажната геофизика. В рамките на курса се въвеждат и някои геоложки понятия и концепции, знанието на които е от съществена важност за обучението по геофизичните дисциплини. Основната цел на този курс е да даде на студентите необходимите базисни знания за различните дялове на геофизиката, които да им помогнат в избора на специализиращи изборни курсове в следващите години от тяхното обучение в бакалавърската програма „Астрофизика, метеорология и геофизика“.
Обща АстрономияВСИЧКИ 563+2+0гл. ас. д-р Орлин Станчев, Астрономия, o_stanchev@phys.uni-sofia.bg Главна задача на курсът по „Обща астрономия“ е въвеждане на студентите във основните понятия и съдържание на класическите дялове на астрономията. Направен е плавен преход към астрофизиката на звездите и нашата Галактика – Млечния Път. Следва запознаване с астрофизиката на космическите обекти и тяхната еволюция – най-актуалният раздел на съвременната астрономия. Разглеждат се въпроси като: вътрешен строеж на звездите – в частност изродени звезди, релативистки изродени обекти – неутронни звезди и черни дупки; нестационарност на космическите обекти и нейното място в еволюцията; явленията радио- и рентгенови пулсари, еволюция в тесни двойни системи, увод в извънгалактичната астрономия. Това са базисни знания, без които е невъзможно разбирането на другите предлагани астрономически курсове.
История на астрономиятаВСИЧКИ 533+0+0гл. ас. д-р Владимир Божилов, Астрономия, vbozhilov@phys.uni-sofia.bgКурсът „История на астрономията“ разглежда развитието на астрономията като природна наука. Тя е тясно свързана с развитието на математиката, физиката, геодезията, биологията и археологията. Курсът започва с научните знания на човека през палеолита, мезолита, неолита. Появата на лунния и лунно-слънчевия календар за периоди от 8 и 19 години. Разглеждат се постиженията на астрономията на Вавилон, Египет, Китай и Индия, девногръцката астрономия. Аристарх Самоски – Метод за определяне на разстоянието до Слънцето. Ератостен – Метод за определяне радиуса на Земята. Хипарх - Определяне разстоянието до Луната. Прецесия. Птолемей, Хелиоцентрична теория на Коперник. Календар. Метонов цикъл, Юлиански и Грегориански календар, Тихо Брахе. Квадрант. Наблюдения на Марс. Геохелиоцентрична система на Тихо Брахе. Йохан Кеплер, първи закон на Кеплер. Орбитален период. Метод за изчисление на планетните орбити. Трети закон. Рудолфови таблици. Телескопостроенето през 17 век. Закон за гравитацията, Парижка и Гринуичка обсерватории, Метод на Халей. Небесна механика. Ойлер, Клеро, Даламбер, Лагранж и Лаплас. Закон на Тициус-Боде. Телескопи и открития на Хершел. Модел на Млечния път. Астрономически уреди през 19 век. Измерване на времето, Лондонско и Гринуичко време. Морски алманах. Поясно време.
Физика на твърдото тяло ВСИЧКИ533+0+0доц. д-р Петър Георгиев, ФКММ, pageorgiev@phys.uni-sofia.bg Този курс разглежда основите на структурата и динамиката на кристалната решетка и електронните свойства на материалите, на базата на които е изградена съвременната микро- и наноелектроника. Курсът запознава студентите с редица теоретични и екпериментални изследвания на свойствата на разнообразни кристални и некристални твърди тела. Разглеждането на темите в него е направено на микро-ниво. За целта са използувани подходящи физични модели, които възможно най-просто и нагледно описват фундаменталните и приложните аспекти на физиката на твърдотелните материали.
Спецпрактикум по ФТТ и МЕВСИЧКИ560+0+5доц. д-р Кирил Кирилов, ФКММ, kirilowk@phys.uni-sofia.bg Спецпрактикумът е интегриран в общия учебен процес на катедрата ФКММ като отделно звено, което успешно функционира от повече от 25 години. В него студентите са в непосредствен контакт с преподавателите и имат възможност да задълбочават и осмислят информацията от лекционните курсове, да развиват и усъвършенстват умения за експериментална работа, да дискутират и получават ценни консултации за изследваните параметри и явления. Болшинството от преподавателите в практикума са висококвалифицирани в съответните области специалисти с богата практика и с международно признание на трудовете и приносите им. Имат богат опит в ръководството на бакалавърски и магистърски тези, а някои и на докторантски дисертации. Работят в най-съвременните области от физиката на твърдото тяло и микроелектрониката. Упражненията се правят на апаратурата, на която преподавателите и техните колеги от съответните групи провеждат научно-изследователската си работа и оформят научните си трудове. Основно предимство на практикума е неговата широкопрофилност. Голямото разнообразие от проблеми, решавани чрез експерименталното обучение в практикума, дава много добра основа на студентите за подготовка на бакалавърски тези и за по-нататъшната им специализация и профилиране в по-горните степени на обучение, както и за бъдещата им работа с оглед на конкретните им интереси и възможности. Работата със специализирани компютърни програми за симулация и обработка на експерименталните резултати във всички лаборатории към практикума е допълнителна възможност за повишаване на компютърната грамотност и определен плюс за студентите, обучавани в него. Практикумът завършва с курсова работа (реферат), изготвен от студентите под ръководството на избрани от тях преподаватели. Рефератите се докладват на студентския научен семинар. По този начин се дава възможност студентите да развиват така необходимите за избраната професия умения да анализират, излагат и дискутират научни проблеми и факти. Дългогодишната практика в тази област показва, че в повечето случаи рефератите служат за основа на оформяне на бакалавърски тези, а често те са начало на бъдещи магистърски дипломни работи и докторски дисертации.
Теория на групитеВСИЧКИ без МФ533+0+0доц. д-р Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса се въвеждат основните понятия и конструкции използани най-често във физическите приложения. Целта е студентите да ги овладеят до ниво, позволяващо спокойно съсредоточаване върху собствените проблеми на курсовете, в които се използват елементи от теория на групите, както и създаване на общ поглед и ситуационна увереност за многобройните използвания на понятия и конструкции от теория на групите в литературата по физика.
Диференциална геометрияВСИЧКИ563+2+0доц. д-р Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВъпреки че изучаването на дисциплината „Диференциална геометрия” предполага наличието на солидни предварителни знания и в курса се разглеждат достатъчно много диференциално-геометрични понятия, направени са усилия навскъде в изложението максимално да бъдат прояснени главните геометрични идеи, които са в основата на изучаваните аналитични конструкции.
Раманова спектроскопияВСИЧКИ5, 752+1+1проф. дфзн Мирослав Абрашев, ФКММ, mvabr@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да въведе студентите в Рамановото разсейване и неговите особености, да ги запознае с основните части на апаратурата за Раманова спектроскопия, както и идеите за интерпретация на Рамановите спектри. Ще бъдат изучени класификацията на атомните трептения в молекулите, нормалните модове от точката Г на зоната на Брилуен на кристал, тяхната активност и правилата на подбор за различните геометрични конфигурации на разсейване. Ще бъдат представени възможностите на този експериментален метод за изследване на различни явления и вещества.
Лазерна физика: основиВСИЧКИ без ФЛФ5, 74.53+0+0проф. дфзн Александър Драйшу, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален, с хорариум от 3 часа лекции седмично или общо 45 часа. Задължителен е за студентите от БС “Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички други бакалавърски специалности. Естествено негово продължение е курсът е “Лазерна физика: Видове лазери”. Материалът е изложен в следните главни раздели: - процеси на взаимодействие на светлината с веществото; - условия и явления при кохерентното усилване на светлина; - оптични резонатори за лазери; - основни режими на работа на лазерите. Първият раздел дава основните познания за елементарните актове на взаимодействие на светлината с веществото. Въз основа на горното се разглеждат и обобщават макроявленията поглъщане и усилване на светлина. Така в края на втория раздел логично се стига до идеята, стояща в основата на оптичните квантови генератори. Третият раздел разглежда оптичните резонатори в светлината на ролята и използването им в областта на квантовата електроника. Предмет на изучаване са основните типове оптични резонатори, като първоначално само феноменологично, а с навлизането в материала детайлно се описва и извежда конфигурацията на светлинното поле в отделните типове оптични резонатори. В края на раздела се обсъждат техниките за селекция на модове. Четвъртият раздел запознава с различните режими на работа на лазерите. Започвайки с режима с непрекъснато действие последователно се описват импулсния режим на свободна генерация, режима на модулация на доброкачественотта на резонатора и режима на синхронизация на модовете. Разглеждания са подкрепени с конкретни примери. Курсът е подходящ за всички онези, за които познаването на физичните процеси и използването на лазери в една или друга област ще бъде от значение. При изпита студентът развива писмено две теми, след което излага устно написаното. В зависимост от представянето се поставят от два до пет допълнителни въпроса, на които студентът отговаря устно. Оценката се поставя въз основа на следните критерии: оценка 3 - при овладяване единствено на главните физични идеи; оценка 4 - при овладяване на основните физични идеи и добро познаване на съществената част от фактологичния материал; оценка 5 - при овладяване на основните физични идеи,и много добро познаване на фактологичния материали решена задача; оценка 6 - при овладяване на основните физични идеи, отлично познаване на фактологичния материал, решена задача и правилни отговори на допълнителните въпроси.
Оптоелектроника и интегрална оптикаВСИЧКИ без ФЛФ5, 77.54+0+2доц. д-р Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Оптоелектроника и интегралана оптика“ е задължителен за бакалаври от специалност „Фотоника и лазерна физика“ и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет. Курсът “Оптоелектроника и интегралана оптика“ ще позволи на студентите да получат системни знания по четирите групи оптоелектронни елементи: фотоприемници, източници на светлина, оптрони и световодни структури, вкл. оптични влакна. В курса се излагат и основните принципи и идеи на интегралната оптика. Курсът ще бъде полезен за запознаване с физическите принципи и характерните особености на основните елементи, изграждащи оптическите комуникационни системи.
Приложение на лазерите в медицинатаВСИЧКИ без МФ 5, 733+0+0гл. ас. д-р Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален, с хорариум от 3 часа лекции седмично или общо 45 часа. Задължителен е за студентите от БС “Медицинска физика” и е изборен за всички други бакалавърски специалности. Курсът се състои се от четири раздела: - лазерен инструментариум; - разпространение и въздействие на светлината в/върху биологичните тъкани; - диагностични приложения на лазерите в медицината; - терапевтични приложения на лазерите в медицината. Първият раздел е посветен на лазерния инструментариум, използван в медицинската практика. Последователно се разглеждат: основните свойства и характеристики на лазерното лъчение; видовете лазери, използвани в медицинската практика; системите за пренасяне на светлина. Във Втория раздел се излагат основните познания, необходими за разбирането на закономерностите за разпространение на светлината в мътни среди, каквито са биологичните тъкани. Въвеждат физични представите за биологичните тъкани като оптична среда. Следва детайлно запознаване с оптичните параметри и характеристики на биологичните тъкани. Накрая се разглеждат съвременните разбирания за типовете въздействия на светлината върху биологичните тъкани. Обсъждат се множество конкретни техники за въздействие. Материалът в Трети раздел излага основните методи и подходи за фото-диагностика в медицината, при които съществена роля играят уникалните свойства на лазерното лъчение. При това се използват и прилагат познанията и представите въведени в първия и втория раздели. Изложението на общите идеи за диагностика са придружени с конкретни и значими за медицинската практика примери и техники. В Четвъртия раздел на курса се излагат основните терапевтични приложения на лазерите, подредени съобразно медицинските дисциплини. Разглежданията се провеждат основно в рамките на физичните представи, използвайки съществено познанията от Втори раздел, а медицинската страна се засяга само феноменологично. Накрая накратко се излагат рисковете и мерките за безопасност при медицинските приложения на лазерите. Курсът е подходящ за онези, за които използването на лазери в областта на медицината ще представлява интерес. Оценката е текуща и се формира като средно-аритметична стойност от резултатите, показани на две контролни работи – една след средата на семестъра и друга през последната седмица от семестъра. Контролните се провеждат и оценяват от преподавателя, водещ лекциите. В първата контролна работа е обхванат материала от І, ІІ и от част от ІІІ раздели, а във втората - от ІІІ и ІV раздели. Контролните работи са под формата на отворени тестове, в които студентът отговаря най-често чрез изброяване, рисунка на схема или написване на формула и по-ряко чрез описания или извеждания. Всяко котролно се състои от девет въпроса, за всеки от които могат да бъдат получени 0, 1 или 2 точки. Оценката на резултатите от всяка работа се поставя въз основа на набрания брой точки, както следва: оценка 3 - 10 до 11 т.; оценка 4 - 12 до 13 т.; оценка 5 - 14 до 15 т.; оценка 6 - 16 до 18 т.
Експериментална фотоникаВСИЧКИ без МФ 5, 77.53+0+3доц. д-р Иван Стефанов, КЕ, lambrev@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да запознае студентите с най-често използваните техники и методи в научноизследователските лаборатории, използващи лазерни източници. Обърнато е специално внимание на методите за измерване и контролиране на параметрите на лазерните източници. Към курса има и практикум с интересни упражнения за определяне на различни характеристики ла лазерни източници, а също и запознаване с различни спектрални прибори и методи за измерване.
Увод в сист. за управление на експеримента LabVIEW ВСИЧКИ5, 733+0+0гл. ас. д-р Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да запознае студентите със среда за графично програмиране Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW). В рамките му те придобиват основни познания за нейните възможности при създаване на разнообразни софтуерни продукти. Проекти, изработени на LabVIEW, позволяват интегриране на различни типове задачи в една програма. Обработка и интерпретиране на експериментални данни може да се съчетава с физични симулации или управление и синхронизация на разнороден лабораторен хардуер. Това позволява създаването на удобен потребителски интерфейс за пълен контрол над работата по цялостни, специфични задачи и прави LabVIEW изключително популярен продукт в научноизследователските среди. Много сериозно е застъпена употребата му при създаване на софтуер за тест и автоматизация в индустрията от всякакъв мащаб, включително автомобилна и авиационна. Обучението преминава в специално оборудвана учебна зала, под формата на компютърно подпомогнати лекции, по три часа седмично (общо 45 часа).
Обща Метеорология I частВСИЧКИ5, 74.52+1+1доц. д-р Гергана Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg; доц. д-р Николай Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bg, гл. ас. д-р Венцислав Данчовски, МГ, danchovski@phys.uni-sofia.bg Курсът дава основите на обучението (специализацията) по метеорология на студентите физици в СУ на бакалавърско ниво. Акцентът е върху състава и структурата на атмосферата, радиационните процеси в нея, атмосферната статика и термодинамика, различните температурни режими. Материалът е класически, но на редица места са включени резултати от по-нови изследвания. Практическите упражнения целят да запознаят студентите със стандартните методи за измерване на метеорологичните елементи. Курсът е с текуща оценка.
Обща Геофизика I частВСИЧКИ5, 74.52+1+1гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg; гл. ас. д-р Гергана Георгиева , МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът „Обща геофизика – І част” е изборен за студентите от магистърската програма “Геофизика”. Целта на курса e да представи предмета на геофизиката като наука, даваща количествено описание на основните физически полета на Земята, разпространението им в пространството и времето. Обект на разглеждане са: произхода и еволюцията на Земята, и фундаменталните й физични полета – гравитационно, магнитно, топлинно и др. Особено внимание се обръща на мястото на геофизиката в съвременната система за научни знания. В курса се представят съвременните достижения за решаване на различни конкретни практически задачи в широк спектър на обществените потребности. Πървата част от курса по “Обща геофизика” се концентрира върху гравитационното и магнитното поле на Земята
Експериментална метеорология 1ВСИЧКИ5, 763+0+2гл. ас. д-р Венцислав Данчовски, МГ, danchovski@phys.uni-sofia.bg; физик Данко Иванов, МГ, danko@phys.uni-sofia.bgОсновната цел на курса е да бъдат запознати студентите със съвременното ниво на стандартните и специалните методи за всички видове измервания в приземния слой на атмосферата. Акцентувано е на физическата същност на методите за измервания и на получаването на метеорологична информация. Апаратурният аспект на всички тези измервания е изложен достатъчно подробно за стандартните измервания и в необходимия минимум за специалните измервания. Отделено е внимание на теорията на грешките при измерване от най-простите експериментални установки до съвременните комплексни автоматични системи за мониторинг, а също и на проблема за калибровката на средствата за измерване.
Синоптичен анализВСИЧКИ5, 744+0+0доц. д-р Гергана Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg В курса по Синоптичен анализ студентите се запознават със синоптичния метод за анализ и прогноза на времето, който е тясно свързан с другите два подхода за прогноза – статистическия и хидродинамичния (числения). Курсът съдържа знания за процесите на формиране на времето и за закономерностите на неговото изменение. Студентите получават умения да анализират синоптичната обстановка и се запознават с принципите на прогнозирането на различни метеорологични елементи. Курсът е изграден на основата на знанията, получени в курсовете по обща метеорология и динамична метеорология, а придобитите в него знания са полезни за курса по физика на климата и необходими за курса по числени методи за прогноза на времето, предвиден в магистърската степен. Материалът е класически, като в частта си за прогнозиране елементите на времето е свързан с постиженията на числените методи и развитието на статистическите методи за локална прогноза.
Практикум по Синоптичен анализВСИЧКИ слушали Синоптичен анализ5, 750+0+4доц. д-р Гергана Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg Целта на Практикума по синоптичен анализ е студентите да придобият умения за първичен анализ на синоптичните карти, които са основно средство в синоптичния метод за прогноза, да проследят особеностите на времето в различните синоптични обекти, еволюцията на тези обекти, особеностите на атмосферните процеси. За постигането на тази цел те се запознават с метеорологичните кодове и придобиват умения за нанасяне на метеорологичната информация върху синоптични карти, след което разработват и анализират синоптични карти.
Динамична метеорология 2ВСИЧКИ5, 753+1+0доц. д-р Ренета Димитрова, МГ, r.dimitrova@phys.uni-sofia.bgКурсът представлява увод в динамика на атмосферата. По-голямата част от движенията в атмосферата имат турбулентен характер, поради което в курса е акцентирано на изучаването на динамиката и процесите в турбулентна атмосфера, като се започне от локални (вертикални профили, турбулентни потоци, параметризационни схеми, енергиен баланс, денонощни вариации на метеоелементите и др.) и се стигне до глобални мащаби – двумерна и квазигеострофна турбулентност, увод в моделиране на общата атмосферна циркулация (ОАЦ). Материалът е класически, като са включени и редица резултати от нови изследвания. Наред с теоретичните схеми и подходи, системно се излагат и интерпретират и съвременни експериментални данни за изучаваните турбулентни характеристики.
Сеизмология I частВСИЧКИ5, 753+2+0доц. д-р Ренета Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bgПредлаганият курс има за цел да запознае студентите с основите на сеизмологията като наука за земетресенията, както и с вътрешния строеж на Земята, определен посредством изучаване на разпространението на сеизмични вълни. Разглеждат се елементи от сеизмичните източници, основни сеизмичните вълни, вълните цунами от сеизмичен произход, методите за определяне на основни земетръсни параметри (хипоцентър, епицентър, сила, фокален механизъм), магнитудните и макросеизмични скали, пространствените и времевите характеристики на сеизмичната активност, сеизмотектониката, прогнозирането на земетресенията, сеизмичният хазарт и сеизмичният риск, елементи на сеизмометрията. Разглеждат се земетресенията в България и на Балканския полуостров. Основно внимание се отделя на земетръсната сеизмология, докато вулканичната сеизмология се разглежда накратко.
Практикум по СеизмологияВСИЧКИ слушали Сеизмология5, 74.50+0+3гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgПрактикумът по сеизмология е предназначен да допълни познанията, получени по време на теоретичния курс по сеизмология. В рамките на практикума студентите работят с основните източници на сеизмична информация – сеизмограмите и земетръсните каталози. Предвидени са упражнения за идентифициране на основните сеизмични фази в сеизмограми на близки и далечни земетресения, оценка на земетръсни параметри (местоположение, сила, фокален механизъм) от сеизмограми и от макросеизмична информация, както и за определяне на статистически свойства на сеизмична активност по данни от локални и глобални земетръсни каталози. По-голямата част от практическите упражнения в този курс са взети от „Новото ръководство за сеизмични наблюдения“ (New Manual of Seismological Observatory Practice), издадено от Международната асоциация по сеизмология и физика на земните недра (IASPEI) с цел да се създадат международни стандарти за събиране, обработка, интерпретация и документиране на сеизмична информация. Въпросните упражнения са разработени от водещи немски сеизмолози и се използват при обучението на служители от национални сеизмични служби в цял свят.
ГравиметрияВСИЧКИ5, 753+1+0гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgНастоящата програма е предназначена за обучение на студенти IV курс от бакалавърска програма „Астрофизика, метеорология и геофизика”. Съставена с отчитане познанията придобити през време на базисното обучение, както и познания от курса “Обща геофизика” – I част , в която се разглеждат въпросите за земното гравитационно поле. Курсът Гравиметрия (гравиметрични методи за изучаване строежа на Земята) е едносеметриален и съдържа: теоретичен и приложен лекционен материал; гравиметрична апаратура, методика и работа с тях. Разглежда се проблема за редукциите, както и интерпретацията на физични аномалии при решаване на правата и обратна физична задача във връзка с търсене и проучване на полезни изкопаеми, както и изучаване дълбочинния строеж на земната кора. Разглежда се приложението на ЕИМ за изучаване на тела с неправилна форма. Разглежда се решаването на структурни и рудно-геоложки задачи и приложението на гравиметричния метод.
ПетрофизикаВСИЧКИ5, 762+0+3гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът има за задача да запознае студентите, изучаващи физиката на Земята, с основните физчни свойства на скалното вещество и скалоизграждащите флуиди. Тези знания са необходими при интерпретацията на резултатите от различните геофизични методи, прилагани при изучаване на Земята и нейната вътрешност, а също така и при търсенето и проучването на полезни изкопаеми. Те намират приложения и при планетофизичните изследвания. Цикълът от лабораторни упражнения има за задача да да запознае студентите с основните лабораторни методи за определяне физичните свойства на скалите. Повечето упражнения са уникални и не се провеждат в базовите курсове на специалността.
Софтуерни приложения в Астрофизиката, Метеорологията и Геофизиката в Линукс средаВСИЧКИ5, 7ФАК.2+0+3гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да създаде у студентите умения за работа с операционна система Linux и да ги запознае с някои широкоизползвани приложения за обработка и визуализация на данни, които се използват в астрофизиката, метеорологията и геофизиката. Тези знания ще им бъдат необходими за следващите курсове по специалността, когато при упражненията неизбежно ще се използват компютърни приложения като помощен материал и инструмент за решаване на различни задачи. Първоначално студентите ще получат някои основни знания за Linux/UNIX среди: навигационни команди, потребители, файлова структура, управление на процеси. Ще бъдат изградени умения за работа в командна обвивка (shell). След това студентите ще се запознаят с отделни приложения, като използват примерни задачи, често решавани в практиката. По този начин те ще се обогатят със знания и опит, които ще им бъдат от полза през следващите семестри, при по-задълбочената работа със съответното приложение. Курсът предвижда запознаване с основните езици за създаване на скриптове, които са неизменна част от научната работа. Големият брой практически упражнения за създаване на скриптове и за работа със специализираните приложения ще подпомогне усвояването на теоретичния материал. Обучението ще се провежда на системи Debian/Ubuntu. Оценката ще бъде формирана въз основа на цялостното представяне на студентите на практическите упражнения и на курсова работа. Курсовата работа представлява разработването на скрипт програма по зададена от преподавателя задача. Студентите ще имат възможност и сами да определят задачата, по която да работят, въз основа на личните си научни интереси или по проект, който вече разработват. Задачата трябва да бъде предварително одобрена и приета от преподавателя, а създаденият скрипт – да бъде демонстриран и обяснен на преподавателя и останалите студенти.
Ядрени реакцииВСИЧКИ74.53+1+0доц. д-р Мариян Богомилов, АФ, marian@phys.uni-sofia.bgПредмет на курса са основите на физиката на ядрените реакции при ниски енергии на взаимодействие, при които сеченията за раждане на пиони са малки. Курсът е експериментално ориентиран, като по съдържанието си заема междинно положение между феноменологичното и разширеното в теоретичен план изложение. Представят се съвременните експериментални методи за определяне на основните характеристики на ядрената реакция: функции на възбуждане, диференциални сечения, енергетични спектри на продуктите. Описани са най-известните моделни представи за механизма на реакциите.
Дозиметрия и лъчезащита - теоретични основиВСИЧКИ733+0+0проф. дфзн Добромир Пресиянов, АФ, pressyan@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален. Курсът е интегриран от две части – дозиметрия и лъчезащита. Целта на първата част е студентите да получат базови познания в областта на основните механизми, в резултат на които се формира биологичното действие на йонизиращите лъчения. Тъй като курсът е предназначен за физици, съществено са застъпени основните дозиметрични величини и единици, физическите основи на измерителните методи. В частта лъчезащита се разглеждат основните вредни за здравето последствия от облъчване, прави се преглед на базата данни, на които се опират съвременните представи за радиационен риск. На тази база се дефинира основният принцип на съвременната лъчезащита – “риск спрямо полза”. Разглежда се и действащата нормативна база у нас в областта на лъчезащитата.
Дозиметрия и лъчезащита - лабораторни и полеви методиВСИЧКИ760+0+5проф. дфзн Добромир Пресиянов, АФ, pressyan@phys.uni-sofia.bgКурсът „Дозиметрия и лъчезащита – лабораторни и полеви методи“ цели да запознае студентите с основни експериментални методи в дозиметрията и лъчезащитата. В практическите занятия се изучават методи за определяне на доза, методи за измерване на активност на радионуклиди, методи за измерване на поле на йонизращи лъчнеия и др. Темите на занятията са избрани така, че да покриват възможно най-широк кръг от проблеми в практическата работа с източници на йонизиращи лъчения.
Увод във физиката на елементарните частициВСИЧКИ753+2+0доц. д-р Мариян Богомилов, АФ, marian@phys.uni-sofia.bgНеобходима предпоставка за избирането на курса е усвояването на материала, преподаван в задължителните курсовете по Обща физика и „Квантова механика“. В предлагания курс се изучават фундаменталните микрообекти - лептони, кварки, глуони и пр. Излагат се основите на кинематиката и на експерименталните методи за изследване на свойствата на елементарните частици. Разглеждат се симетриите на взаимодействията на елементарните частици и следващите от тях закони за съхранение. Чрез калибровъчните групи на симетрия се описват фундаменталните взаимодействия.
Ядрена структураВСИЧКИ753+0+1проф. дфзн Георги Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за студентите 4 курс от бакалавърските програми по Физика, АМГ и ЯТЕ, но може да се посещава от всички студенти, положили изпитите по Физика на атомното ядро и елементарните частици, съответните лабораторни практикуми и квантова механика. Курса представя систематично основните експериментални методи и получените с тях резултати, свързани със структурата на атомните ядра. Основната цел на курса е да направи връзка между теоретичните модели за описание на атомните ядра и методите на експерименталната ядрена физика. Курсът е фокусира върху изследвания, провеждани с помощта на ускорители и може да бъде слушан паралелно с по-общите курсове по Теория атомното ядро, Теоретична ядрена физика, Увод в ядрените технологии, Физика на ядреното делене и Експериментална ядрена физика
Галактична астрономияАМГ752+2+0доц. д-р Петко Недялков, Астрономия, japet@phys.uni-sofia.bg Курсът по „Галактична астрономия“ обхваща основни знания, неоходими за разбиране на съвременното състояние на тази наука, занимаваща се с изучаване на строежа, кинематиката и динамиката на нашата галактика – Млечния път. Застъпени са нейните основни дялове – звездната статистика, звездната кинематика и частично – динамиката на звездните системи. Целта на курса е да въведе студентите в проблемите на галактичната астрономия и да ги запознае с основните методи на комплексен статистически анализ, основаващ се на данни за физическите, химическите, геометрическите и кинематическите параметри на обектите, изучавани в звездната астрономии.
Увод в космологиятаАМГ753+1+0гл. ас. д-р Георги Петров, Астрономия, g_petrov@phys.uni-sofia.bgКурсът обхваща наблюдателните основи на съвременната космология и възможните космологични модели, както и възникването и еволюцията на Вселената. Коментира се историческото развитие на космологичните идеи, разглеждат се възможните модели на Вселената в нерелативистична и в релативистична космология. Обсъжда се Стандартният модел и неговите параметри, наличието на тъмно вещество и на тъмна енергия. Курсът е поднесен в достъпна форма, с множество илюстрации от съвременни астрономически наблюдения.
Звездна фотометрияАМГ762+2+2доц. д-р Евгени Овчаров, Астрономия, evgeni@phys.uni-sofia.bg Първата цел на курса е въвеждането на студентите в съвременните методи и похвати, необходими за получаването на качествен астрономически материал в оптичния диапазон. Втората цел на курса е обучението на студентите в оптимална първоначална обработка на астрономически кадри. Третата и основна цел на курса е обучението на студентите в звездна фотометрия. Предвидено е практическото обучение в коректното фотометриране на звездните обекти на астрономически кадри посредством пакета DAOPHOT към широкоизползвания в астрономията софтуер IRAF.
Променливи звездиАМГ74.52+2+0гл. ас. д-р Георги Петров, Астрономия, g_petrov@phys.uni-sofia.bgКурсът разглежда основните типове променливи звезди. Описани са накратко класификацията и историята на откриването им. Търси връзката между променливостта и звездната еволюция, химическия състав, типът звездно население и положението в Галактиката. Подробно са разгледани ротационните, затъмнително-двойните, пулсиращите и избухващите променливи.
Компютърни методи за системи с много частициВСИЧКИ763+0+2доц. дфзн Цветан Велинов, ФКММ, tvel@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите на компютърното симулиране. Основният въпрос, на който той се стреми да отговори е: как да се определи колективното поведението на една многочастична система като познаваме силите действащи на отделните частици. За тази цел се разглеждат два метода: Монте Карло или стохастичен метод и метод на молекулярната динамика или детерминистичен метод. Приложенията са групирани в две области: поведение на твърди тела и флуиди (между тях класическите модел на Изинг и модел на меки сфери) и движение на частици (фотони, електрони, йони) в разсейващи среди. Курсът е подходящ за студенти интересуващи се от областите: физика на твърдото тяло, полупроводници, оптика, теоретична физика и числени методи. Той е изграден условно на три нива: теория, алгоритми и компютърни програми. Последните се реализират на упражненията към курса и в самостоятелна работа.
Приложна статистика с език за програмиране RКИ741+0+3гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg Курсът запознава студентите с езика за програмиране R, който е дефакто стандарт при обработката и статистическия анализ на данни. Едновременно с усвояването на R студентите се запознават с основните и най-често използвани методи на дескриптивната статистика, дедуктивната статистика и регресионния анализ. Студентите се запознават и с графичните ресурси на R, както и с подходите за създаване на висококачествени и информативни графики. Курсът е практически ориентиран, като усвояването на съответните статистически методи става посредством конкретни примери за анализ на данни.
Увод в нелинейната динамикаВСИЧКИ без МФ74.53+1+0доц. д-р Димитър Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса широко се използва формализма на Хамилтон. Този подход позволява да се изследва динамиката във фазовото пространство на системата, която може да има както регулярно така и хаотическо поведение. Поради спецификата на курса основното внимание е насочено към концепцията за хаос, тъй като усвояването и съществено помага да се разбере и динамиката на интегрируемите системи. Важните въпроси свързани с изследването на интегрируемостта на динамическите системи са оставени за други специални курсове.
Теория на твърдото тялоФ, ККТФ744+0+0доц. д-р Цанко Иванов, ТФ, tzanko@phys.uni-sofia.bgКурсът излага основните идеи в квантово-механичното описание на твърдото тяло, въвежда концепцията за квазичастици и разглежда основни теоретични подходи за описание на електрони/дупки, фонони, магнетизъм и свръхпроводимост. Изложението е основано на знанията и уменията придобити в курсовете по Електродинамика, Квантова механика, Термодинамика и статистическа физика и приложение на теория на групите в квантовата механика.
Компютърни методи във физикатаВСИЧКИ 74.50+0+3ас. Петър Славов, ТФ, petersl@phys.uni-sofia.bgЗапознаване и работа с програмния пакет Maple, който е утвърден световен стандарт за символично пресмятане, основан на лесен за усвояване език от високо ниво. Целта е да приложим множество теми от материала по ММФ към конкретни физически задачи - от класически динамични системи с фазови портрети до задачи от квантовата механика с използване на специaлни функции. Курсът предвижда напсване на процедура за Maple, влючваща логически операции и цикли, както и построяване на графики на функции и векторни полета с красиво оформление. Не се изисква предварително владеене на програмни езици. Възможно е курсът да бъде полезен и за студенти/докторанти по химия.
ИконофизикаВСИЧКИ743+0+0гл. ас. д-р Генко Василев, ТФ, gvasilev@phys.uni-sofia.bg Иконофизиката е една от най-актуалните интердисциплинарни области, иницирана в средата на 90-те години на миналия век и прилагаща най-общо казано физични модели към икономиката. Изборният специализиращ курс е предназначен за студенти, обучаващи се в образователната степен "бакалавър", интересуващи се от моделирането на финансови пазари, чрез използването на физични модели и свързаните с тях математични методи. Конвергенцията на модели от физиката и икономиката датираща от времето на Нютон, продължава и до днес. По тази причина курсът цели запознаване с някои от основните и най-актуални насоки в моделирането на финансовите пазари, използвайки утвърдена терминология от различни области на физиката. Достатъчна аргументация за важността на застъпените модели е твърдението, че ежедневните числени симулации за различни финансови деривативи, водят до използването на формулата на Блек-Шоулс на милиони компютри по света, което я прави по-използвана дори от Питагоровата формула или уравненията на Шрьодингер и Нютон.
Лазерна техника ІВСИЧКИ без ФЛФ7, 533+0+0доц. д-р Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Лазерна техника 1” е задължителен за бакалаврите от специалност „Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет на СУ. Целият курс по „Лазерна техника” се състои от две части и включва следните основни раздели: 1. Твърдотелни лазерни системи; 2. Газови лазери; 3. Лазерни резонатори; 4. Пренастройваеми лазери; 5. Селекция и стабилизация на модовия състав; 6. Методи за преобразуване и управление на параметрите на лазерното лъчение; 7. Нелинейно-оптични явления и устройства. За бакалаври се чете курса „Лазерна техника 1”, която включва разделите от 1 до 4. Разделите 5-7 се изучават в курса „Лазерна техника 2” в магистърската степен на обучение. По темите на курса „Лазерна техника 1” има организиран практикум, който е много полезен за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника и за затвърдяване на знанията, преподавани в лекциите. Практикумът е организиран по темите на лекциите. Теоретичната част към практическите упражнения е написана достатъчно подробно (книгата „Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазерна техника” с автори Г. Георгиев и С. Салтиел), така че студентите да могат достатъчно добре да разберат разглежданите проблеми и успешно да направят лабораторните упражнения, залегнали в програмата на курса. Практикумът е много полезен и за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника.
Лазерна техника І-практикумВСИЧКИ без ФЛФ7, 54.50+0+3доц. д-р Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bgКурсът „Лазерна техника 1 – практикум” е задължителен за бакалаврите от специалност „Фотоника и лазерна физика” и е изборен за всички останали специалности във Физически факултет на СУ. Практикумът е организиран по темите на лекционния курс „Лазерна техника 1”. Макар и да е препоръчително да се посещава лекционния курс, практикумът може да бъде избиран и самостоятелно без задължително да се посещава лекционната част на курса (за тези студенти, за които този курс е изборен). Теоретичната част към практическите упражнения е написана достатъчно подробно (книгата „Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазерна техника” с автори Г. Георгиев и С. Салтиел), така че студентите да могат достатъчно добре да разберат разглежданите проблеми и успешно да направят лабораторните упражнения, залегнали в програмата на курса. Практикумът е много полезен и за усвояване на практически навици за работа с лазерна техника.
Биофизика на фотосинтезата. Приложения в медицината и енергетиката.ВСИЧКИ752+0+2доц. д-р Катерина Стоичкова, ФКММ, katys@phys.uni-sofia.bgЦелта на курса е да запознае студентите с трансформацията на светлинната енергия, осъществяваща се във фотосинтезиращите организми, водеща до синтез на различни биохимични компоненти за медицината, фармацията, хранителната и енергийната индустрии. Последователно е представено съвременното познание за структурата на фотосинтетичния апарат при висши растения, бактерии и водорасли. Описани са светлинните и тъмнините етапи на фотосинтезата. Представени са най-новите данни за влиянието на факторите на средата, както и за механизмите на адаптация и фотозащита. Изучават се и основни съвременни методи за анализ на състоянието на фотосинтезиращия апарат и процесите, протичащи в него. Анализирана е ролята на фотосинтезиращите организми за баланса на въглеродния двуокис. Разгледани са спецификите в структурата и функцията на растителните и дървесните видове, които имат потенциал и/или се използват за производство на енегия. Представени са приложенията в медицината, фармацията, хранителната и енергийната индустрия на някои структурни компоненти на фотосинтезиращите организми, както и на такива, които се синтезират от тях под действие на конкретни фактори. Изложени са известните механизми за синтеза на отделните биохимични компоненти. Разгледаните приложения на процеса фотосинтеза се съпътстват с икономическа оценка за тяхното използване. Лабораторните упражнения целят постигане на практически умения, специфични за биофизичната експериментална работа.