Избираеми курсове - РЕДОВНО - зимен и летен семестър

Процедурата по записването на избираеми и факултативни курсове може да намерите в подсекцията “Студентска администрация”.

Избираемите курсове от списъка се отнасят за БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.

Списъкът с избираемите и факултативните курсове съдържа информация какво представлява курсът, от кой преподавател се води, какъв е хорариумът и кой семестър може да бъде записан.

Буквените обозначения “Л”, “С”, “П” съответстват на какъв вид часове се полагат на всеки от предметите (“Л” за лекции, “С” за семинарни упражнения “П” за практикуми).

Избираемите курсове притежават ECTS кредити, които се пресмятат към необходимите кредити, посочени в учебния план на дадената специалност. Чисто факултативните курсове също притежават кредити, но те са отбелязани в таблицата с “ФАК.”, защото техните кредити не се пресмятат към необходимия брой кредити и така се избягва излишно объркване. В допълнение е важно да се знае, че всеки студент има право да запише всеки избираем курс като “факултативен”.

Катедри

ФКММ – Физика на кондензираната материя и микроелектроника
ОФ – Обща физика
АФ – Атомна физика
МОФ – Методика на обучението по физика
РФЕ – Радиофизика и електроника
ТФ – Теоретична физика
ОС – Оптика и спектроскопия
Астр. – Астрономия
КЕ – Квантова електроника
МГ
– Метеорология и геофизика

Препоръчваме на студентите, които се интересуват от даден курс, който не е посочен за тяхната специалност, да се свържат с преподавателя за допълнително обсъждане на възможността за записване. При разминаване на курсовете в таблицата по-долу и в системата СУСИ, молим студентите да се обърнат към преподавателя на дадения курс.

Последни редакции: 21.09.2022 г.

При проблеми с търсачката, презаредете страницата (F5).

ИМЕ НА КУРСАСПЕЦ. СЕМ.ECTS КРЕДИТИХОРАРИУМ Л+С+ППРЕПОДАВАТЕЛ, КАТЕДРА, E-MAILАНОТАЦИЯ
Programming in Unix environmentNPP14,52+0+2доц. д-р Венелин Кожухаров, АФ, Venelin.Kozhuharov@cern.chThe goal of the course is to provide basic knowledge of the UNIX-based working environments. A short description of the history of the operating systems is provided and the initial focus is on the text based user interface. It is used both as a command interpreter and as a scripting environment. During the course the students will understand the guiding principles of the file system, security and networking. The basic principles of programming are revealed. During the second half of the course the main focus is the C programming language with the attempt to get a working knowledge of the GCC compiler (including the preprocessor, the compiler, and the linker) and the basic algorithmic structures used within C.
История на науките за Космоса и Земята ВСИЧКИ164+1+0доц.д-р Н.Рачев, доц. д-р Т.Велчев, гл.ас.д-р М.Цеков, МГ, nick@phys.uni-sofia.bgКурсът е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика” и изборен за студентите от останалите специалности. В курса се излага систематично информация за еволюцията на познанието за Космоса и Земята от древността до наши дни. Разглеждат се основните етапи от оформянето на съвременните научни представи в астрономията, метеорологията и геофизиката. Дискутират се факторите, които определят натрупването на информация и напредъка на познанието в тези научни дисциплини, както и приложението им при решаването на важни обществени и икономически задачи. Обръща се внимание на развитието на астрономията, метеорологията и геофизиката в България.
Увод в университетската математикаВСИЧКИ1ФАК.0+3+0доц. д-р Елисавета Пенева, МГ, elfa@phys.uni-sofia.bgКурсът цели да подпомогне плавното преминаване от математиката в училище към университетската математика, да запознае студентите с основите на висшата математика и да развие умения за решаване на задачи от анализ на функция на една променлива. Подпомага качественото усвояване на методите и приложенията на диференциалното и интегрално смятане.
Основни понятия в механикатаВСИЧКИ1ФАК.0+3+0гл. ас. д-р Милен Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg Целта на курса е да подпомогне тези първокурсници, чиято подготовка е недостатъчна за безпроблемно приобщаване към университетските курсове по физика и на първо място – по механика, която в средния курс не се изучава системно и достатъчно. Курсът е насочен към първокурсници, изучавали физика на първо ниво, както и към приетите с изпит или матура по математика. Съдържанието обхваща кратко въвеждане на основните понятия, величини и закони в основните дялове на механиката и онагледяването им с подходящи примери и задачи, които ще подпомогнат осмислянето им. Обръща се внимание на самостоятелната работа на студентите, вкл. домашни работи и индивидуални консултации при необходимост. Успоредно с това се предлага включване на някои необходими в първи курс математически знания, част от които се изучават на второ ниво в средния курс. Последните три часа от курса включват основни понятия, величини и закони от топлинни явления и молекулна физика. Оценката от този курс е текуща и той завършва с тест върху изучавания материал за проверка на усвоените знания и умението те да се прилагат към конкретни случаи.
Основи на програмирането с PythonВСИЧКИ1, 3, 531+0+1гл.ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg Курсът има за цел да въведе бързо студентите от началните курсове в програмирането. Избран е Python заради възможностите, които предлага за бърза и лесна обработка на данни и графичното им изобразяване, както и заради големия брой модули, които имат приложение в различни области на естествените науки. В курса подробно се разглежда синтаксисът на езика, създаването на структури от данни, условия, цикли и функции – всички базови теми, необходими за свободната употреба на един език за програмиране. Предвидено е да се работи както в средата на Python, така и да бъдат създавани работещи програми/скриптове за решаване на конкретен проблем, които в последствие да бъдат използвани и в други курсове от обучението на студентите. След завършване на курса се очаква студентите да имат добра основа от знания за Python и да могат да създават прости програми за обработка на данните от практикумите и за решаване на конкретни задачи в други курсове от обучението им.
Основи на програмирането с PythonВСИЧКИ1, 3, 5ФАК.1+0+2гл. ас. д-р Гергана Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgКурсът има за цел да въведе бързо студентите от началните курсове в програмирането. Избран е Python заради възможностите, които предлага за бърза и лесна обработка на данни и графичното им изобразяване, както и заради големия брой модули, които имат приложение в различни области на естествените науки. В курса подробно се разглежда синтаксисът на езика, създаването на структури от данни, условия, цикли и функции – всички базови теми, необходими за свободната употреба на един език за програмиране. Предвидено е да се работи както в средата на Python, така и да бъдат създавани работещи програми/скриптове за решаване на конкретен проблем, които в последствие да бъдат използвани и в други курсове от обучението на студентите. След завършване на курса се очаква студентите да имат добра основа от знания за Python и да могат да създават прости програми за обработка на данните от практикумите и за решаване на конкретни задачи в други курсове от обучението им.
Обща и художествена фотографияВСИЧКИ1, 3, 5ФАК.2+0+1доц. д-р Явор Шопов, ОФ, yyshopov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Обща и художествена фотография” има за цел студентите да овладеят познания и практически умения в областта на фотографията. Курсът дава и задълбочени познания в областта на графичния дизайн. Студентите, завършили курса придобиват значителни работни умения в областта на фотографията и на графичния дизайн, които могат да бъдат прилагани в бъдещата им работа по специалността, както и при реализация в други области. Курсът е с общ хорариум 45 часа (30 ч. лекции и 15 ч. практикум (упражнения по фотографиране)) в един семестър. Всички разходи за практическите занятия са за сметка студентите. Курсът завършва с изпит и практически изпит (защита на курсова работа). Курсът по „Обща и художествена фотография” е факултативен за всички специалности във физически факултет. Необходимият минимум от предварителни знания е в рамките на базисното обучение по физика.
Интердисциплинарни връзки в обучението по физика и астономияМП "Методология на обучението по физика"222 + 0 + 0Весела Димова, МОФ, vdimova@phys.uni-sofia.bgКурсът е надграждащ - предоставя възможност да се разширят познанията и да се изгради отношение у студентите по въпроса за мястото и ролята на физиката сред другите дисциплини, изучавани в училище. Целта на курса е да очертае не просто фундаменталния характер на физичното знание сред другите природонаучни дисциплини – в съдържателен и методологически аспект, но и да разкрие възможности за осъществяване на малко разглеждани връзки на физиката с учебни предмети от общественонаучния и хуманитарния цикъл – философия, история, език и литература, с изкуствата и средствата за комуникация. Разглежда се и въпросът за условията и начините за реализиране на интердисциплинарни връзки при обучението по физика и астрономия в средното училище.
Основи на астрофизиката, метеорологията и геофизикатаВСИЧКИ210.53+2+3доц.д-р Т.Велчев, доц. д-р Е.Овчаров,доц. д-р Р.Райкова, доц.д-р Р.Димитрова, гл.ас. д-р В.Данчовски, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bgКурсът „Основи на астрофизиката, метеорологията и геофизиката” е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика” и изборен за студентите от останалите специалности. Целта на курса e да представи предмета на астрофизиката, метеорологията и геофизиката като науки, даваща количествено описание на основните физически полета и величини в изследването на Космоса и в частност на Земята. Въвеждат се основните понятия и дефиниции, както и зависимости, описващи вариациите на физичните характеристики в пространството и времето. В курса се представят съвременните достижения в отделните области на науките за Космоса и Земята.
Физични изследвания на Слънчевата системаВСИЧКИ35.53+1+0доц.д-р Е.Пенева, доц. д-р Р.Райкова, доц.д-р А. Вълчева, гл.ас. д-р О.Станчев, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bgKурсът е задължителен за студентите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ и избираем за студенти от другите специалности. Той излага съвременната информация от изследванията на телата от Слънчевата система, като ги разглежда от астрономическа, метеорологична и геофизична гледна точка. Планетите са разгледани като астрономични тела, които са система от газова, течна и/или твърда материя, където се извършват различни физични процеси. Дискутира се влиянието на Слънцето при формиране на физичните характеристики на отделните тела от слънчевата система. Акцентира се на сравнението и аналогията със съответните процеси на Земята.
Аудио системиВСИЧКИ3315+0+30гл. ас д-р Николай Зографов, ФККМ, zoggy@phys.uni-sofia.bghttps://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=29519
Биомембрани и биосензориМФ, всички (Р.О.)3, 5, 752+0+2гл. ас. д-р Лилия Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът по “Биомембрани и биосензори” има за цел да запознае студентите със структурата и действието на естествените сензорни комплекси, тясно свързани с организацията на биомембраните и да им даде представа за основните принципи и проблеми в разработването на изкуствени детектиращи устройства имитиращи дизайна и функциите на природните системи – едно бурно развиващо се интердисциплинарното направление в зоната на “трифазен контакт” между физиката, химията и биологията. В тази връзка програмата включва като семинарни занятия и упражнения някои фундаментални въпроси от термодинамиката, физикохимията и електрохимията на интерфейсите, необходими за навлизане в областта. Основно внимание в лекциите е отделено на строежа и функциите на биологичните мембрани, като във всички подходящи случаи е акцентирано на физиологичните и медицински аспекти. Биосензорните устройства са разгледани в контекста на приложение на биомиметичния подход.
Оптическа спектроскопия в медицинатаМФ, всички (Р.О.)3, 5, 752+0+2гл. ас. д-р Лилия Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с физичните основи на спектралните методи в медицината и биологията, препаративните и измервателни методики; източници на грешки и инструментална база. Основното внимание е обърнато върху спектралните методи, т.к. методите за събиране, обработка, анализ и разпознаване на оптичната информация, както и оптоелектронните методи, са засегнати в други курсове.
ОБЩА И НАУЧНА ФОТОГРАФИЯ изборен за специалност биология и факултативен за всички останали специалности в Биологически факултет 422+0+1Явор Шопов, ОФ, yyshopov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Обща и научна фотография” има за цел студентите да овладеят познания и практически умения в областта на научната фотографията и нейните приложения в практиката на научните изследвания. Студентите, завършили курса ще придобият значителни работни умения в областта на фотографията, които могат да бъдат прилагани в бъдещата им работа по специалността, както и при реализация в други области. Те придобиват умения да използват съвременни цифрови технологии, да създават фотодокументация и фототворби.
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизикатаВСИЧКИ48.53+3+0доц. д-р Е. Овчаров, доц. д-р Г. Герова, гл.ас. д-р Георгиева, ас. М. Минев, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg Курсът е задължителен за студентите от бакалавърската специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика” и изборен за студентите от останалите специалности. Той има за цел представяне на прилаганите в астрофизиката, метеорологията и геофизиката съвременни методи за събиране и анализиране на информация, необходима за разбирането на процесите в миналото, настоящето и бъдещето на Земята и Космоса.
Памети и съхранение на данниКИ43.52+0+1доц. д-р В. Тончев, гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bg Курсът „Памети и съхранение на данни” е изборен за бакалавърската програма “Компютърно инженерство”. В него се разглеждат: (1) компютърните памети и (2) методите и технологиите за съхранение на данни. Паметите стоят в основата на съвременните цифрови технологии: персонални компютри, таблети, смартфони, сървъри и др. Разбирането на дейността на различните видове памети и технологиите, които стоят зад тях е от съществена важност за много приложения. От друга страна, в много области от науката, технологиите, бизнеса, администрацията се налага събиране, обработка и анализ на (понякога много големи количества) информация. Съхранението и организацията на тази информация е от фундаментално значение за много човешки дейности и е свързано с множество технологични и организационни предизвикателства. В рамките на курса студентите се запознават различните типове памети – техните организация и характеристики, както и с физичните принципи и техологиите, стоящи зад тяхната реализация. В курса се дискутират технологията, ограниченията и предизвикателствата при различните среди и системи за съхранение на данни. Студентите се запознават също с принципите на работа на компютърните системи за съхранение на данни.
Програмиране на PythonВСИЧКИ 441+0+2гл.ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
Програмиране на PythonВСИЧКИ 4, 6415+0+30доц. д-р Гичка Цуцуманова, гл.ас. д-р Гергана Георгиева, ФККМ, ggt@phys.uni-sofia.bg, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bgPython е интерпретируем и обектно-ориентиран език за програмиране, който има все по-широка употреба. Той предлага добра структура и поддръжка за разработка на различни приложения, а като език, който се интерпретира, спестява много време при създаването им. Курсът "Програмиране на Python" дава основни знания на студентите за използване на езика за програмиране Python.
Програмиране в UNIX средаКИ51+0+2доц. д-р Б. Павлов, АФ, pavlov@phys.uni-sofia.bg
Обща АстрономияВСИЧКИ 563+2+0гл.ас. д-р Орлин Станчев, Астр., o_stanchev@phys.uni-sofia.bg Главна задача на курсът по „Обща астрономия“ е въвеждане на студентите във основните понятия и съдържание на класическите дялове на астрономията. Направен е плавен преход към астрофизиката на звездите и нашата Галактика – Млечния Път. Следва запознаване с астрофизиката на космическите обекти и тяхната еволюция – най-актуалният раздел на съвременната астрономия. Разглеждат се въпроси като: вътрешен строеж на звездите – в частност изродени звезди, релативистки изродени обекти – неутронни звезди и черни дупки; нестационарност на космическите обекти и нейното място в еволюцията; явленията радио- и рентгенови пулсари, еволюция в тесни двойни системи, увод в извънгалактичната астрономия. Това са базисни знания, без които е невъзможно разбирането на другите предлагани астрономически курсове.
История на астрономиятаВСИЧКИ 533+0+0доц. д-р Владимир Божилов, Астр., vbozhilov@phys.uni-sofia.bgКурсът „История на астрономията“ разглежда развитието на астрономията като природна наука. Тя е тясно свързана с развитието на математиката, физиката, геодезията, биологията и археологията. Курсът започва с научните знания на човека през палеолита, мезолита, неолита. Появата на лунния и лунно-слънчевия календар за периоди от 8 и 19 години. Разглеждат се постиженията на астрономията на Вавилон, Египет, Китай и Индия, девногръцката астрономия. Аристарх Самоски – Метод за определяне на разстоянието до Слънцето. Ератостен – Метод за определяне радиуса на Земята. Хипарх - Определяне разстоянието до Луната. Прецесия. Птолемей, Хелиоцентрична теория на Коперник. Календар. Метонов цикъл, Юлиански и Грегориански календар, Тихо Брахе. Квадрант. Наблюдения на Марс. Геохелиоцентрична система на Тихо Брахе. Йохан Кеплер, първи закон на Кеплер. Орбитален период. Метод за изчисление на планетните орбити. Трети закон. Рудолфови таблици. Телескопостроенето през 17 век. Закон за гравитацията, Парижка и Гринуичка обсерватории, Метод на Халей. Небесна механика. Ойлер, Клеро, Даламбер, Лагранж и Лаплас. Закон на Тициус-Боде. Телескопи и открития на Хершел. Модел на Млечния път. Астрономически уреди през 19 век. Измерване на времето, Лондонско и Гринуичко време. Морски алманах. Поясно време.
Спецпрактикум по ФТТ и МЕвсички560+0+75доц. д-р Кирил Кирилов, ФККМ, kirilowk@phys.uni-sofia.bg http://fkm.phys.uni-sofia.bg/izborni/Spec_praktikum_FTT_i_ME.docx
Теория на групитеВСИЧКИ без МФ533+0+0Димитър Магдалинов Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса се въвеждат основните понятия и конструкции използани най-често във физическите приложения. Целта е студентите да ги овладеят до ниво, позволяващо спокойно съсредоточаване върху собствените проблеми на курсовете, в които се използват елементи от теория на групите, както и създаване на общ поглед и ситуационна увереност за многобройните използвания на понятия и конструкции от теория на групите в литературата по физика.
Диференциална геометрияККТФ, всички53+2+0Димитър Магдалинов Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВъпреки че изучаването на дисциплината „Диференциална геометрия” предполага наличието на солидни предварителни знания и в курса се разглеждат достатъчно много диференциално-геометрични понятия, направени са усилия навскъде в изложението максимално да бъдат прояснени главните геометрични идеи, които са в основата на изучаваните аналитични конструкции.
Раманова спектроскопиявсички5, 7530+15+15проф. дфн М. Абрашев, ФККМ, mvabr@phys.uni-sofia.bghttp://phys.uni-sofia.bg/~mvabr/konspekti/Raman.pdf
Обща Метеорология I частВСИЧКИ5, 74.52+1+1доц. д-р Г. Герова, доц. д-р Н. Рачев, гл. ас. д-р В. Данчовски, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OM1.pdf
Обща Геофизика I частВСИЧКИ5, 74.52+1+1гл. ас. д-р М. Цеков, гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OG1.pdf
Софтуерни приложения в Астрофизиката, Метеорологията и Геофизиката в Линукс средаВСИЧКИ5, 762+0+3гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_Linux.pdf
Методика на профилираното обучение по физикаФМ, ФИ5, 742 + 2 + 0Весела Димова, МОФ, vdimova@phys.uni-sofia.bgКурсът е насочен към студенти, подготвящи се за учители, и разглежда основни моменти от методика на обучението по физика, свързани с изучаване на физичните явления, включени в профилираната подготовка по физика и астрономия в средното училище. Обръща се по-специално внимание на физичния експеримент и решаването на физични задачи. Студентите изготвят курсов проект, като използват основно учебниците по физика и астрономия за 11. и 12. клас (ПП).
3D моделиране със SolidWorksИФ, КИ, ЯТЯЕ, ФЛФ, КФЕ5, 73.53 + 0 + 1доц. д-р Христо Илиев, ОФ, h_iliev@phys.uni-sofia.bgКурсът, цели да запознае студентите, с една от най-широко разпространените в съвременната индустрия, среди за проектиране и 3D моделиране на механични компоненти и конструкции SolidWorks. В рамките на курса студените ще придобиват основни познания за възможности на средата за създаване на триизмерни детайли, както и за сглобяване им в по-сложни конструкции (assembly). Те ще придобият основни умения за изработка и оразмеряванто на двумерни производствени чертежи от готови модели, както и за създаването на различни специфични файлове, подходящи за 3D-принтери, цифрови фрези, лазерно рязане и други цифрови машини за механична обработка. Повече информация, както и актуалната програма може на намерите на страницата на курса. Връзка: https://hliliev.phys.uni-sofia.bg/bg/SoWo
Увод в теорията на функционала на плътносттаФизика, ККТФ, ФЛФ, ИФ5, 75.02+0+2Проф. дфзн Виктор Иванов, ОФ, vgi@phys.uni-sofia.bgwww.phys.uni-sofia.bg/~vgi/DFT/DFT.html
Лазерна физика: основиИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ5, 74.53+0+0проф. Александър Драйшу, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Лазерна техника ІИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ5, 733+0+0доц. Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Лазерна техника І-практикумИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ5, 74.50+0+3доц. Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Приложение на лазерите в медицинатавсички без МФ 5, 733+0+0гл. ас. Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Обща и художествена фотографияФАК.5,732 + 0 +1Явор Шопов, ОФ, yyshopov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Обща и художествена фотография” има за цел студентите да овладеят познания и практически умения в областта на фотографията. Курсът дава и задълбочени познания в областта на графичния дизайн. Студентите, завършили курса придобиват значителни работни умения в областта на фотографията и на графичния дизайн, които могат да бъдат прилагани в бъдещата им работа по специалността, както и при реализация в други области.
Компютърно проектиране на електронни схемиВСИЧКИ5,762+0+3доц. д-р Станимир Колев, РФЕ, skolev@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава с основите на компютърното проектиране на електронни схеми и различните методи за числено моделиране и анализ. Курсът включва и техники за осигуряване на добра електромагнитна съвместимост на проектите и представяне на основните електронни компоненти. Лабораторните упражнения са базирани на програмния пакет Cadence Orcad Demo включващ SPICE симулатор. Изисквания: студентите трябва да са преминали успешно курсовете по основи на електрониката и радиоелекторниката. Програма: http://www.phys.uni-sofia.bg/~skolev/data/CDEC_2019-2020_St_Kolev.pdf
Обща АстрофизикаВСИЧКИ663+2+1доц. д-р Тодор Велчев, Астр., eirene@phys.uni-sofia.bgКурсът Обща астрофизика има за цел е да запознае задълбочено и последователно студентите с физическите основи и методология на астрофизиката, както и с моделирането на физическите процеси, характерни за различни космически обекти и среди. Полезен е и за студенти от други специалности, желаещи да повишат общата си култура с познаване на приложението на важни физични теории в космически условия. В хода на курса се въвеждат специфичните астрофизически конвенции и величини и се коментират в астрофизичен контекст отчасти познати на студентите концепции като моделите на идеален и изроден газ, понятията за статистическо и локално термодинамично равновесие, пренасяне на лъчението, чернотелно излъчване. Представена е наблюдателната методология на съвременната астрофизика.
Звездна АстрофизикаАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя663+2+0доц. д-р Антония Вълчева, Астр., valcheva@phys.uni-sofia.bgКурсът Звездна астрофизика има за цел е да направи един широкообхватен преглед на физиката на звездите - техния вътрешен строеж, атмосфери, еволюция и взаимодействие с междузвездната среда. Уводните теми са посветени на фундаменталните параметри на звездите, които могат да се оценят от наблюдения, и на условията в звездните недра. След това последователно са представени генерирането на енергия в звездите, нейното пренасяне към повърхността им и процесите в звездните атмосфери. Запознаването с физиката на Слънцето служи като своеобразно онагледяване на темите от първата част на курса. Във втората част се разглеждат въпроси на образуването и еволюцията на звездите: от условията в междузвездната среда до крайните стадии на техния живот.
Основи на наблюдателната астрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя652+2+0доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bg „Основи на наблюдателната астрономия“ е първия от серията специализирани курсове по наблюдателна астрономия за специалност АМГ, които имат за цел да подготвят напълно студентите в тънкостите на наблюдателната астрономия. Настоящият курс дава основната база от необходими знания за излъчването от астрономическите обекти, наблюдателните ограничения, видовете наблюдателни системи и вида и съдържанието на получените данни. Нещо повече — предвидено е решаването на редица важни типични и интересни наблюдателни задачи, като за целта ще се използват астрономически изображения от НАО Рожен и някои чуждестранни обсерватории, общодостъпни архивни данни и свободен софтуер.
Математическо моделиране с MatlabКИ631+0+2доц. д-р Г. Герова, доц.д-р В. Тончев, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bg
Радиоелектроника-практикумККТФ640+0+45гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bg
Симетрия на молекулите и кристалитеВСИЧКИ6, 83.530+15+0проф. дфн М. Абрашев, ФККМ, mvabr@phys.uni-sofia.bghttp://phys.uni-sofia.bg/~mvabr/konspekti/Symmetry.pdf
Обща Метеорология II частВСИЧКИ6, 84.52+1+1доц. д-р Г. Герова, доц. д-р Р. Димитрова, гл. ас. д-р В. Данчовски, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OM2.pdf
Обща Геофизика II частВСИЧКИ6, 84.52+1+1доц. д-р Р. Райкова, гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_OG2.pdf
Динамична метеорология 1ВСИЧКИ6, 864+1+0доц. д-р В. Тончев, МГ, tonchev@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_DM1.pdf
Атмосферна оптика, електричество и акустикаВСИЧКИ6, 853+1+0гл. ас. д-р. С. Петрова, МГ, asavita@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_AOEA.pdf
ГеологияАМГ6, 863+2+0проф. дгн Н. Бонев, МГ, niki@gea.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GL.pdf
Експериментални методи във физиката на твърдото тялоВСИЧКИ6, 8645+0+30доц. д-р Гичка Цуцуманова, доц. д-р Кирил Кирилов, ФККМ, ggt@phys.uni-sofia.bg, kirilowk@phys.uni-sofia.bgКурсът разглежда основни експериментални методи, за изследване и характеризиране на твърдотелни материали. Микроскопски методи – оптична микроскопия и разновидности, електронна микроскопия и разновидности, и базирани на тях методи като EDXS, WDXS. Оптични спектрални методи – UV/VIS/IR спектроскопия, раманова спектроскопия, фото- и катодо луминесценция, поляриметрия и елипсометрия. Mетоди за определяне на електрични характеристики – специфично съпротивление, концентрация и подвижност на токоносители и др. Методи за изследване структурата на материалите.
Газови разряди и технологичното им приложениеВСИЧКИ6, 852+0+2доц. д-р Живко Кисьовски, РФЕ, kissov@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с физичните процеси в постоянно-токовите разряди, ВЧ капацитивни и индуктивни разряди, микровълновите разряди и тяхното приложение при плазмени екрани, ракетните двигатели, отлагане на слоеве, осветителните безелектродни лампи, ICP емисионен анализ и др. Получените знания биха подпомогнали бъдеща работа в областта на плазмените технологии, на екологията (унищожаване на вредни газове и вещества) и екологично чисти производства, микроелектрониката и оптоелектрониката.
Физика на плазматаКФЕ, Ф, ИФ, ККТФ6, 863+0+2доц. д-р Цветелина Паунска, РФЕ, cwalchew@phys.uni-sofia.bghttp://www.phys.uni-sofia.bg/~cwalchew/UP/FPl.pdf
Вакуумни прибори и технологииВСИЧКИ6, 863+1+1доц. д-р Стилиян Лишев, РФЕ, lishev@phys.uni-sofia.bgКурсът има за задача да запознае студентите с физиката на явленията и процесите в разредените газове (вакуум), създаване и измерване на вакуума, вакуумните прибори и вакуумните технологии. Курсът се състои от три части части. В първата част се разглеждат кинетичната теория на разредените газове и връзката между кинетичните коефициенти и молекулните параметри на газа, както и физико-химичните явления на границата твърдо тяло -газ. Втората част е фокусирана върху електронната и йонната оптика, емисионните явления от повърхността на метали, както и основните принципи на работа на вакуумните прибори. В третата са представени базови и съвременните вакуумни технологии.
Вакуумна техникаВСИЧКИ6, 862+0+2гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bgЛекционният курс се състои от три части: 1. Физически основи на вакуума и вакуумната техника. 2. Вакуумни елементи. 3. Вакуумни технологии. Първата част на лекционния курс, заедно с лабораторните занятия, има за задача да запознае теоретично и експериментално студентите с: физика на явленията и процесите в разредените газове (вакуум), създаване, подържане и измерване на вакуума, с акцент върху вакуумните помпи и вакуумметри. Втората част на курса е предназначена да запознае студентите с вакуумните елементи и приложението им във вакуумните прибори. В третата част на курса студентите се запознават със съвременните приложения на вакуумните технологии.
Медицински електронни уредиМФ, ВСИЧКИ6, 852+0+2гл. ас. д-р Марио Илиев, РФЕ, ozo@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава с модерни електронни уреди, използвани в медицината за диагностика, лечение и физиотерапия. Измерването на витални параметри като температура, кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация на кръвта, както и снемането на електрокардиограма, електроенцефалограма и следене на издишвания въглероден двуокис са неотменими помощници в диагностиката и лечението. Модерните електроножове в съчетание с видеоендоскопска апаратура и уреди за аргон-плазмена коагулация са част от оборудването на всяка съвременна операционна зала. Курсът разглежда и уреди, предназначени за физиотерапия - галванотерапия, магнитна и радарна терапия. Съвременните диагностични уреди са снабдени с модул за комуникация - с възможност за избор - Bluetooth, Zigbee, RF, WiFi. Предпоставка за доброто разбиране на материала е интерес към електрониката и комуникациите.
МикроскопияОПТОМЕТРИЯ6, 842+0+1гл. ас. д-р Лилия Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основните оптични и електронни прибори, които дефинират разделителната способност на микроскопите. Специално внимание е обърнато на отделните възли и агрегати на микроскопския експеримент. Описани са екпериментите, водещи до преодоляване на дифракционното ограничение. Илюстрирани са постиженията на оптичната технология, дискутирани са съществуващите проблеми и технологични ограничения.
Методология на физиката в училищеВСИЧКИ6, 842 + 2 + 0Весела Димова, МОФ, vdimova@phys.uni-sofia.bgКурсът представя методологията на физиката като характерно направление, кореспондиращо с история и философия на физиката. Избраните въпроси от методология на физиката - методологични принципи, методи на изследване, развитие на физичните понятия, структура на физичното знание и др. - се разглеждат в контекста на обучението по физика и астрономия в средното училище. В края на обучението си по тази учебна дисциплина студентите изготвят курсов проект върху конкретно учебно съдържане от учебниците за средното училище според действащата към момента учебна програма.
Основи на акустикатаФЛФ6, 82.02+0+0доц. д-р Гергана Алексиева, ОФ, gerry@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/photonics/programs/oa-H147.html
Лазерна физика: видове лазериИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 862+0+3проф. Александър Драйшу/гл. ас. Николай Димитров, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Лазери и приложенияИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 833+0+0гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Лазерна физика: видове лазери–практикумИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 830+0+2гл. ас. Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Компютърни методи в оптикатаВСИЧКИ6, 83.51+0+2гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Матрична оптикаИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 832+0+0гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Матрична оптика - лабораторен практикумИФ,ФИ и ВСИЧКИ останали без ФЛФ6, 830+0+2гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Оптична обработка на информацияВСИЧКИ6, 84.53+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
- “Експериментална ядрена физика – лекции”ВСИЧКИ6, 833+0+0проф. дфзн Г. Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bg
- “Експериментална ядрена физика – практикум”ВСИЧКИ6, 860+0+5проф. дфзн Г. Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bg
Моделиране на взаимодействието на биологични молекулиВСИЧКИ6, 852+0+2доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgКурсът представлява въведение в съвременните методи за компютърно моделиране на взаимодействието на биологични молекули и разработване на лекарствени препарати. Целта на курса е да запознае студентите с методите на молекулната динамика и квантово-механично описание на взаимодействията между активните центрове на биологични молекули. Лабораторните упражнения включват работа със софтуер за визуализиране на 3D структури на протеини и резултати от молекулно-динамични симулации, работа с PDB (Protein Data Bank) за протеинови структури, запознаване с програмни пакети за симулиране на междуатомни и междумолекулни взаимодействия.
Програмиране в UNIX средаВСИЧКИ6, 822+0+0доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgКурсът по “Програмиране в UNIX среда” е свързан с “Практикума по програмиране в UNIX среда“. Целта му е да изгради практически умения за програмиране на компютри работещи с UNIX операционна система. В лекциите е впредставена работа в команден шел, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. По време на курса ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера. Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.
Практикум програмиране в UNIX средаВСИЧКИ6, 84.50+0+3доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bgПрактикумът по “Програмиране в UNIX среда” е неразделна част от курса лекции по “Програмиране в UNIX среда. Целта му е да изгради практически умения за програмиране на компютри работещи с UNIX операционна система. В упражненията е включена работа в команден шел, работа в мрежа, скриптово програмиране, използване на компилаторите от GCC, създаване и използване на динамични и статични библиотеки. Ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения. Дават се основите за програмиране на ФОРТРАН и C. По време на упражненията ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера. Целева аудитория: студенти от бакалавърските програми на ФМИ, ФзФ, ХФ и други, интересуващи се и/или нуждаещи се от работа в UNIX/LINUX среда.
Физични фактори – биологично действие и защитаВСИЧКИ6, 852+0+2проф. М. Израел, АФ, michelisrael@abv.bgФизичните фактори се класифицират по категории, в зависимост от частта от физиката, която ги изучава и изследва. Специално внимание се обръща на разпространението на физичните фактори в средата на труд и обитаване на човека, на източниците – естествени и техногенни, на методите за измерване и оценка на всеки един от факторите на средата, вредните им ефекти, здравните норми и критерии за нормиране, методите и средствата за защита от тяхното въздействие. Студентите се обучават за оценка на въздействието и риска от шум, вибрации, микроклимат, нейонизиращи лъчения – електрически, магнитни, електромагнитни, оптични полихроматични и лазерни.
Методи за неразрушаващ контрол на материалитеВСИЧКИ6, 863+0+1доц. д-р Й. Иванова, ЯТЯЕ, yonivan@phys.uni-sofia.bgКурсът „Методи за безразрушителен контрол на материалите” е теоретико-приложна дисциплина за всички специалности във Физическия факултет. Целта на курса е да даде на студентите основни знания за методите, средствата и технологиите за безразрушителен контрол. Ще бъдат изучавани най-често използваните в практиката методи за намиране и оценяване на несъвършенства (дефекти) в процеса на производство и експлоатация на конструкции и съоръжения. Ще бъде демонстрирано прилагането на капилярни, магнитно-прахови, ултразвукови и топлинни методи.
Луминесцентни методи за анализ в медико-биологичните изследванияВСИЧКИ6, 8 (9 за“Опто-метрия”- з.о.)52+0+2гл. ас. д-р Елица Павлова, ОС, ellipavlova@phys.uni-sofia.bghttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove/2013_03_08_2_luminescent_metodidi_vsichki_e_pavlova.doc/view
Ядрени реакцииВСИЧКИ74.53+1+0доц. д-р М. Богомилов, АФ, marian@phys.uni-sofia.bgПредмет на курса са основите на физиката на ядрените реакции при ниски енергии на взаимодействие, при които сеченията за раждане на пиони са малки. Курсът е експериментално ориентиран, като по съдържанието си заема междинно положение между феноменологичното и разширеното в теоретичен план изложение. Представят се съвременните експериментални методи за определяне на основните характеристики на ядрената реакция: функции на възбуждане, диференциални сечения, енергетични спектри на продуктите. Описани са най-известните моделни представи за механизма на реакциите.
Дозиметрия и лъчезащита - теоретични основиВСИЧКИ733+0+0проф. дфзн Добромир Пресиянов, АФ, pressyan@phys.uni-sofia.bgКурсът е едносеместриален. Курсът е интегриран от две части – дозиметрия и лъчезащита. Целта на първата част е студентите да получат базови познания в областта на основните механизми, в резултат на които се формира биологичното действие на йонизиращите лъчения. Тъй като курсът е предназначен за физици, съществено са застъпени основните дозиметрични величини и единици, физическите основи на измерителните методи. В частта лъчезащита се разглеждат основните вредни за здравето последствия от облъчване, прави се преглед на базата данни, на които се опират съвременните представи за радиационен риск. На тази база се дефинира основният принцип на съвременната лъчезащита – “риск спрямо полза”. Разглежда се и действащата нормативна база у нас в областта на лъчезащитата.
Дозиметрия и лъчезащита - лабораторни и полеви методиВСИЧКИ760+0+5доц. д-р Страхил Георгиев, АФ, strahilg@phys.uni-sofia.bgКурсът „Дозиметрия и лъчезащита – лабораторни и полеви методи“ цели да запознае студентите с основни експериментални методи в дозиметрията и лъчезащитата. В практическите занятия се изучават методи за определяне на доза, методи за измерване на активност на радионуклиди, методи за измерване на поле на йонизращи лъчнеия и др. Темите на занятията са избрани така, че да покриват възможно най-широк кръг от проблеми в практическата работа с източници на йонизиращи лъчения.
Увод във физиката на елементарните частициВСИЧКИ753+2+0 доц. д-р М. Богомилов, АФ, marian@phys.uni-sofia.bgНеобходима предпоставка за избирането на курса е усвояването на материала, преподаван в задължителните курсовете по Обща физика и „Квантова механика“. В предлагания курс се изучават фундаменталните микрообекти - лептони, кварки, глуони и пр. Излагат се основите на кинематиката и на експерименталните методи за изследване на свойствата на елементарните частици. Разглеждат се симетриите на взаимодействията на елементарните частици и следващите от тях закони за съхранение. Чрез калибровъчните групи на симетрия се описват фундаменталните взаимодействия.
Ускорители и детектори на йонизиращи лъчения в медицинатаВСИЧКИ763+2+0доц. д-р П. Петков, АФ, peicho@phys.uni-sofia.bg
Ядрена структураВСИЧКИ753+0+1проф. дфзн Г. Райновски, АФ, rig@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за студентите 4 курс от бакалавърските програми по Физика, АМГ и ЯТЕ, но може да се посещава от всички студенти, положили изпитите по Физика на атомното ядро и елементарните частици, съответните лабораторни практикуми и квантова механика. Курса представя систематично основните експериментални методи и получените с тях резултати, свързани със структурата на атомните ядра. Основната цел на курса е да направи връзка между теоретичните модели за описание на атомните ядра и методите на експерименталната ядрена физика. Курсът е фокусира върху изследвания, провеждани с помощта на ускорители и може да бъде слушан паралелно с по-общите курсове по Теория атомното ядро, Теоретична ядрена физика, Увод в ядрените технологии, Физика на ядреното делене и Експериментална ядрена физика
Изчислителни методи в ядрените технологииВСИЧКИ763+0+2доц. д-р Ивайло Христосков, ЯТЯЕ, i.christoskov@phys.uni-sofia.bgУчебното съдържание обхваща основни изчислителни методи за решаване на често срещани задачи в приложната ядрена физика и ядрените технологии. Лекционният материал и практическите упражнения са подкрепени с примери за прилагане на разглежданите методи. Компютърният практикум следва лекционното съдържание и се фокусира върху създаване на програмни реализации, изследване на приложимостта и точността на разглежданите методи, анализ и интерпретация на получаваните резултати.
Галактична астрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя752+2+0доц. д-р Петко Недялков, Астр., japet@phys.uni-sofia.bg Курсът по „Галактична астрономия“ обхваща основни знания, неоходими за разбиране на съвременното състояние на тази наука, занимаваща се с изучаване на строежа, кинематиката и динамиката на нашата галактика – Млечния път. Застъпени са нейните основни дялове – звездната статистика, звездната кинематика и частично – динамиката на звездните системи. Целта на курса е да въведе студентите в проблемите на галактичната астрономия и да ги запознае с основните методи на комплексен статистически анализ, основаващ се на данни за физическите, химическите, геометрическите и кинематическите параметри на обектите, изучавани в звездната астрономии.
Увод в космологиятаАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя753+1+0гл.ас. д-р Георги Петров, Астр., g_petrov@phys.uni-sofia.bgКурсът обхваща наблюдателните основи на съвременната космология и възможните космологични модели, както и възникването и еволюцията на Вселената. Коментира се историческото развитие на космологичните идеи, разглеждат се възможните модели на Вселената в нерелативистична и в релативистична космология. Обсъжда се Стандартният модел и неговите параметри, наличието на тъмно вещество и на тъмна енергия. Курсът е поднесен в достъпна форма, с множество илюстрации от съвременни астрономически наблюдения.
Звездна фотометрияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя762+2+2доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bg Първата цел на курса е въвеждането на студентите в съвременните методи и похвати, необходими за получаването на качествен астрономически материал в оптичния диапазон. Втората цел на курса е обучението на студентите в оптимална първоначална обработка на астрономически кадри. Третата и основна цел на курса е обучението на студентите в звездна фотометрия. Предвидено е практическото обучение в коректното фотометриране на звездните обекти на астрономически кадри посредством пакета DAOPHOT към широкоизползвания в астрономията софтуер IRAF.
Променливи звездиАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя74.52+2+0гл.ас. д-р Георги Петров, Астр., g_petrov@phys.uni-sofia.bgКурсът разглежда основните типове променливи звезди. Описани са накратко класификацията и историята на откриването им. Търси връзката между променливостта и звездната еволюция, химическия състав, типът звездно население и положението в Галактиката. Подробно са разгледани ротационните, затъмнително-двойните, пулсиращите и избухващите променливи.
Училищен курс по физика и астрономияУПНОСО742 + 0 + 1Весела Димова, МОФ, vdimova@phys.uni-sofia.bgКурсът има за цел да представи физиката като водеща в природонаучната област на човешкото познание със своя подход към изучаване на основните природни явления, които са застъпени в учебните дисциплини „Човекът и природата“, 5. – 6. клас и „Физика и астрономия“, 7. – 10. клас. Курсът е предназначен за студенти, подготвящи се за учители по природни науки в основната степен на образование. Акцентът се поставя върху: описание и обяснение на изучаваните природни явления по класове, систематизиране на физичните знания, разкриване на връзката между теория и експеримент. Семинарните занятия са свързани с определяне на основните структурни елементи на физичното знание по раздели, решаване на физични задачи от различните области на физиката, набелязване на етапите при планиране, подготовка и провеждане на физичен експеримент и наблюдение. В края на обучението си по тази учебна дисциплина студентите изготвят и представят курсов учебен проект върху конкретно учебно съдържание по физика, използвайки учебниците за средното училище по действащата към момента учебна програма.
Приложна статистика с език за програмиране RКИ75.51+0+3гл.ас. д-р М.Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с езика за програмиране R, който е дефакто стандарт при обработката и статистическия анализ на данни. Едновременно с усвояването на R студентите се запознават с основните и най-често използвани методи на дескриптивната статистика, дедуктивната статистика и регресионния анализ. Студентите се запознават и с графичните ресурси на R, както и с подходите за създаване на висококачествени и информативни графики. Курсът е практически ориентиран, като усвояването на съответните статистически методи става посредством конкретни примери за анализ на данни.
Компютърни методи за системи с много частициВСИЧКИ7645+0+30доц. дфн Цветан Велинов, ФККМ, tvel@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите на компютърното симулиране. Основният въпрос, на който той се стреми да отговори е: как да се определи колективното поведението на една многочастична система като познаваме силите действащи на отделните частици. За тази цел се разглеждат два метода: Монте Карло или стохастичен метод и метод на молекулярната динамика или детерминистичен метод. Приложенията са групирани в две области: поведение на твърди тела и флуиди (между тях класическите модел на Изинг и модел на меки сфери) и движение на частици (фотони, електрони, йони) в разсейващи среди. Курсът е подходящ за студенти интересуващи се от областите: физика на твърдото тяло, полупроводници, оптика, теоретична физика и числени методи. Той е изграден условно на три нива: теория, алгоритми и компютърни програми. Последните се реализират на упражненията към курса и в самостоятелна работа.
Увод в нелинейната динамикаВСИЧКИ без МФ74.53+1+0Димитър Магдалинов Младенов, ТФ, dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bgВ курса широко се използва формализма на Хамилтон. Този подход позволява да се изследва динамиката във фазовото пространство на системата, която може да има както регулярно така и хаотическо поведение. Поради спецификата на курса основното внимание е насочено към концепцията за хаос, тъй като усвояването и съществено помага да се разбере и динамиката на интегрируемите системи. Важните въпроси свързани с изследването на интегрируемостта на динамическите системи са оставени за други специални курсове.
Теория на твърдото тялоФ, ККТФ744+0+0Цанко Иванов Иванов, ТФ, tzanko@phys.uni-sofia.bgКурсът излага основните идеи в квантово-механичното описание на твърдото тяло, въвежда концепцията за квазичастици и разглежда основни теоретични подходи за описание на електрони/дупки, фонони, магнетизъм и свръхпроводимост. Изложението е основано на знанията и уменията придобити в курсовете по Електродинамика, Квантова механика, Термодинамика и статистическа физика и приложение на теория на групите в квантовата механика.
Компютърни методи във физикатаВСИЧКИ74.50+0+3Петър Иваанов Славов, ТФ, petersl@phys.uni-sofia.bgЗапознаване и работа с програмния пакет Maple, който е утвърден световен стандарт за символично пресмятане, основан на лесен за усвояване език от високо ниво. Целта е да приложим множество теми от материала по ММФ към конкретни физически задачи - от класически динамични системи с фазови портрети до задачи от квантовата механика с използване на специaлни функции. Курсът предвижда напсване на процедура за Maple, влючваща логически операции и цикли, както и построяване на графики на функции и векторни полета с красиво оформление. Не се изисква предварително владеене на програмни езици. Възможно е курсът да бъде полезен и за студенти/докторанти по химия.
ИконофизикаВсички743+0+0Генко Свтославов Василев, ТФ, gvasilev@phys.uni-sofia.bgИконофизиката е една от най-актуалните интердисциплинарни области, иницирана в средата на 90-те години на миналия век и прилагаща най-общо казано физични модели към икономиката. Изборният специализиращ курс е предназначен за студенти, обучаващи се в образователната степен "бакалавър", интересуващи се от моделирането на финансови пазари, чрез използването на физични модели и свързаните с тях математични методи. Конвергенцията на модели от физиката и икономиката датираща от времето на Нютон, продължава и до днес. По тази причина курсът цели запознаване с някои от основните и най-актуални насоки в моделирането на финансовите пазари, използвайки утвърдена терминология от различни области на физиката. Достатъчна аргументация за важността на застъпените модели е твърдението, че ежедневните числени симулации за различни финансови деривативи, водят до използването на формулата на Блек-Шоулс на милиони компютри по света, което я прави по-използвана дори от Питагоровата формула или уравненията на Шрьодингер и Нютон.
Увод в общата теория на относителносттаККТФ,Ф, всички743+0+0Стойчо Стоянов Язаджиев, ТФ, yazad@phys.uni-sofia.bgЦелта на този изборен курс е да даде съвременен и систематичен увод в Общата теория на относителността (ОТО). Въвеждат се и се разглеждат основни понятия. Систематично се разглеждат уравненията на Айнщайн и тяхната редукция при наличие на Килингови симетрии. Извеждат се основните решения на уравненията на Айнщайн и се разглеждат основните астрофизични и космологични приложения на ОТО
Експериментална метеорология 1ВСИЧКИ7, 563+0+2гл. ас. д-р В. Данчовски, физик Д. Иванов, МГ, danchovski@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_EM1.pdf
Синоптичен анализВСИЧКИ7, 544+0+0доц. д-р Г. Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_SA.pdf
Практикум по Синоптичен анализВСИЧКИ, слушали Синоптичен анализ7, 550+0+4доц. д-р Г. Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PSA.pdf
Динамична метеорология 2ВСИЧКИ7, 553+1+0доц. д-р Р. Димитрова, МГ, r.dimitrova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_DM2.pdf
Сеизмология I частВСИЧКИ7, 553+2+0доц. д-р Р. Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_SL1.pdf
Практикум по СеизмологияВСИЧКИ, слушали Сеизмология7, 54.50+0+3гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PSL.pdf
ГравиметрияВСИЧКИ7, 553+1+0гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GM.pdf
ПетрофизикаВСИЧКИ7, 562+0+3доц. д-р Р. Райкова, гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PF.pdf
Оптоелектроника и интегрална оптикаИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ7, 57.54+0+2доц. Стоян Куртев, КЕ, skourtev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Експериментална фотоникаИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ7, 57.53+0+3доц. Иван Стефанов, КЕ, lambrev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Увод в сист. за управление на експеримента LabVIEW ВСИЧКИ 7, 533+0+0гл. ас. Николай Димитров, КЕ, nrd@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Учебен практикум по съвременни експериментални методиККТФ,КФЕ,КИ,ЯТЯЕ7, 8 4.50+0+45доц. дфн Цветан Велинов, ФККМ, tvel@phys.uni-sofia.bgЛабораторния практикум по съвременни експериментални методи е самостоятелна учебна дисциплина, имаща за цел да запознае студентите бакалаври от горните курсове с някои от най-широко използваните във физичните експерименти методи и апаратура. Упражненията, предлагани в него са от общофизичен интерес и обхващат следните области на физиката: спектроскопия, магнетизъм, съвременни ядренофизични методи за анализ, лазери и лазерна техника, акустика и акустооптика, рентгеноструктурен анализ, микроскопия
Увод в теорията на елементарните частициВСИЧКИ833+0+0проф. дфзн Л. Литов, АФ, Leandar.Litov@cern.chКурсът е естествено продължение на курса по “Увод във Физика на Елементарните Частици”, слушан от студентите в рамките на бакалавърската програма. Целта му е да даде задълбочено описание на основните типове взаимодействия на елементарните частици в рамките на квантовата теория на полето. Разглеждат се различните типове симетрии на фундаменталните взаимодействия. Излага се описанието на взаимодействията с помощта на локални (калибровъчни) групи на симетрия. Излагат се основите на Квантовата Хромодинамика, описваща силните взаимодействия на кварките, основните следствия и нерешени проблеми. Обширен материал е посветен на единното описание на електромагнитните и слабите взаимодействия в рамките на модела на Глешоу-Вайнберг-Салам. Обсъждат се резултатите от прецизната експериментална проверка на неговите предсказания. Очертават се основните проблеми и направления на развитие на Физиката на Елементарните Частици.
Метрология на нейонизиращите лъченияВСИЧКИ852+0+2проф. М. Израел, АФ, michelisrael@abv.bgКурсът подготвя студентите по проблемите на измерването и хигиенната оценка на различни нейонизиращи лъчения: електрически и магнитни полета, радиочестотни и микровълнови лъчения, оптични полихроматични и лазерни лъчения. Студентите се запознават с методите за измерване, дозиметрия, както и с методите за оценка риска от въздействието на нейонизиращите лъчения върху човека в производствени условия и в населените места. Основна част в курса са хигиенните нормативи за нейонизиращи лъчения, физическите и биологични параметри, които трябва да бъдат определяни при оценката на въздействие им върху човека и околната среда. В курса студентите се запознават със съществуващата апаратура за хигиенен контрол, с методите за калибрирането им.
"Ядрени симетрии"ВСИЧКИ853+0+2доц. д-р Калин Гладнишки, АФ, kag@phys.uni-sofia.bghttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove/2013_03_08_2_yadreni_simetrii_vsichki_k_gladnishki.doc/view
Вселена и елементарни частициВСИЧКИ84.53+1+0доц. д-р Венелин Кожухаров, АФ, Venelin.Kozhuharov@cern.chСтандартния модел на елементарните частици е една от най-добре проверените теории във физиката. Описанието на микросвета от своя страна води до следствия върху параметрите на Вселената като цяло. Въпреки многобройните експериментални и теоретични модели, цялостно описание, включващо в себе си както макроскопичните наблюдение, така и резултатите по физика на елементарните частици, липсва. Курсът има за цел да предаде как съвременните резултати по ФЕЧ се отразяват на космологията. Дадена е накратко основата на двете дисциплини, които са обединени в курса – космология и елементарни частици. В детайли са разгледани асиметрията между материя и антиматерия във Вселената, наличието на тъмна материя, както и възможните интерпретации и следствия от наличието на тъмна енергия. Показана е информацията, която ни носи съотношението на леките химични елементи и техните изотопи, както е обърнато внимание на реликтовите компоненти – микровълново излъчване и неутрина. В рамките на изложението експерименталните и наблюдателните резултати са доминиращи, като е наблегнато на феноменологичното им интерпретиране.
Ядрена астрофизикаВСИЧКИ84.53+1+0доц. д-р Стефан Лалковски, ЯТЯЕ, s.lalkovski@phys.uni-sofia.bghttp://nsg.phys.uni-sofia.bg/courses/
Палеофизика на Земятаизборен за студентите от бакалавърската степен във физически факултет842 л.+1 у.Явор Шопов, ОФ, yyshopov@phys.uni-sofia.bgКурсът по „Палеофизика на Земята” има за цел студентите да овладеят познания за механизмите на глобалните процеси на въздействие на космическите фактори върху физическите процеси на Земята в миналото и да усвоят методите за регистрацията и датирането им. Курсът дава задълбочени познания и в областта на глобалните изменения на околната среда, с което може да бъде полезен и за смесените специалности. Студентите, завършили курса ще придобият значителни работни умения, които могат да бъдат прилагани в бъдещата им работа по специалността, както и при реализация в други области.
Оптични инструменти и измервания в медицинатаМФ, ВСИЧКИ863+0+2гл. ас. д-р Лилия Владимирова - Михалева, ОС, vladimirova@phys.uni-sofia.bgКурсът запознава студентите с основите и практическото използване на оптичните и спектрални методи в биологията и медицината. Ще се разгледат принципите и приложенията на основни диагностични и терапевтични оптични техники. Знанията се надграждат върху получените от общите, базови курсове от бакалавърската програма (Оптика и Електричество и магнетизъм) като са разгледани най-широко прилаганите съвременни методи. Показано е многостранното приложение на физичните знания, методи и апаратура в медицината. Основно са разгледани принципите на работа на оптико-поляриметричните методи за диагностика. Представени са биофизичните основи на терапевтичното действие на оптичните взаимодействия и въздействието им на клетъчно, тъканно, органно и системно ниво върху живите организми.
Увод в биофизикатаВСИЧКИ, без МФ822+0+0гл. ас. д-р Елица Павлова, ОС, ellipavlova@phys.uni-sofia.bgКурсът “Увод в Биофизиката” е предназначен за студентите от всички специалности на ФЗФ. Това е базисна, общобиологична дисциплина, която има за предмет въвеждането при изучаването на физичните и физикохимични процеси, които са в основата на теоретичната и практическа клинична медицина. Основна цел на биофизичното изследване е изясняването на детайлните механизми на биологичните процеси. Получените в процеса на обучение най-общи фундаментални знания ще помогнат на бъдещите специалисти при изграждането на взаимни и обратни връзки при изучаване на задължителните биологични, химични и физични дисциплини в хода на университетското им обучение. Част от лекционния материал е посветен на най-често използваните и/или специализирани методи за измерване и изследване на физичните параметри в биологични системи и обекти.
Извънгалактична астрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя842+1+0доц. д-р Антония Вълчева, Астр., valcheva@phys.uni-sofia.bgКурсът е предназначен за студенти, интересуващи се от основните характеристики и свойства на галактиките, които се срещат във Вселената. Той запознава студентите в детайли с елиптичните, спиралните, неправилните галактики и АГЯ. Разглеждат са техните звездни населения, междузвездна среда, спектрални особености, структура, звездна динамика, галактични форми и т.н., като е обърнато съществено внимание на наблюдателните резултати.
Увод в радиоастрономиятаАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя863+0+3доц. д-р Росица Митева, Астр., rmiteva@nao-rozhen.orgРадиоастрономията използва уникални техники за наблюдение, които все още са единствените, чрез които могат да се изследват множество феномени във Вселената. Настоящият курс има за цел да запознае студентите с основите на радиоастрономията. Първата част на този курс разглежда методите на работа на радиотелескопите – от единичните апертури до големите интерферометрични мрежи, както и методите за радионаблюдения и техния анализ. Третират се и основните процеси на излъчване и разпространение на радиовълни. Втората част на курса прави обзор на радиоизточниците във Вселената (звезди, планети, Нашата галактика, междузвездната среда, пулсари, радиогалактики и квазари, и микровълновото фоново излъчване) и техните радионаблюдения. Резултатите се разглеждат и в контекста на интердисциплинарното изследване на тези обекти в целия електромагнитен спектър.
Практика АстрономияАМГ, За студенти от други специалности - обърнете се към преподавателя850+0+4доц. д-р Евгени Овчаров, Астр., evgeni@phys.uni-sofia.bg Практиката по Астрономия за бакалаврите от специалност АМГ се провежда главно в НАО Рожен за срок от поне една седмица. Обучението обхваща всички практически аспекти на наблюдателната астрономия — изготвяне на план за наблюдения, работа с телескоп (различни системи — Шмид, Касегрен, Куде, Нютон и др.), специализиран софтуер за получаване на наблюдателни данни от CCD камера, първоначална обработка, фотометрия и астрометрия, както и първи стъпки в спектралните наблюдения. В рамките на практиката студентите извършват, по групи и самостоятелно, цялостна наблюдателна задача — от дефинирането й до получаването на данни под формата на фигури и таблици, годни за публикация.
Молекулна биофизикаВСИЧКИ8645+0+30доц. д-р К. Стоичкова, ФККМ, katys@phys.uni-sofia.bghttp://fkm.phys.uni-sofia.bg/izborni/Molecular_BIOPHYSICS_Annot_KVSt_BG.docx
Технологии в микроелектроникатаВСИЧКИ85.560+0+15проф. дфн Евгения Вълчева, ФККМ, epv@phys.uni-sofia.bghttp://fkm.phys.uni-sofia.bg/izborni/Tehnologii_v_ME.docx
Физика на климата 1ВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Е. Пенева, МГ, elfa@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FK1.pdf
Физическа океанографияВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Н. Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FOk.pdf
Сеизмология II частВСИЧКИ8, 653+2+0доц. д-р Р. Райкова, МГ, rraykova@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_SL2.pdf
ГеомагнетизъмВСИЧКИ8, 653+1+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GMag.pdf
Физика на околоземното пространство ВСИЧКИ8, 653+1+0доц. д-р Н. Рачев, МГ, nick@phys.uni-sofia.bghttp://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_FOP.pdf
ГеоелектричествоВСИЧКИ8, 663+2+0гл. ас. д-р М. Цеков, МГ, tsekov@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_GE.pdf
Запознаване и работа с LaTeXВСИЧКИ8, 62.51+0+1доц. д-р Г. Герова, МГ, guerova@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_Latex.pdf
Практика ГеофизикаВСИЧКИ, слушали Обща Геофизика8, 650+0+4гл. ас. д-р Г. Георгиева, МГ, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PG.pdf
Практика МетеорологияВСИЧКИ, слушали Обща Метеорология8, 650+0+4гл.ас. д-р С. Петрова, МГ, asavita@phys.uni-sofia.bg http://mg.phys.uni-sofia.bg/BakAMG/bak_PM.pdf
Основи на нелинейната оптикаИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 644+0+0доц. Иван Стефанов, КЕ, lambrev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Оптични вълни в линейни и нелинейни средиИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 654+0+0проф. Александър Драйшу, КЕ, ald@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Технологични приложения на лазеритеВСИЧКИ 8, 652+0+2гл. ас. Александър Гайдарджиев, КЕ, a.gaydardzhiev@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Захранващи устройства за лазериВСИЧКИ 8, 643+0+0гл. ас. Наско Горунски, КЕ, naskog@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Фотоволтаични устройства и системиИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 643+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML
Оптични комуникации ИФ,ФИ и всички останали без ФЛФ8, 64.53+1+0доц. Иван Бъчваров, КЕ, ibuch@phys.uni-sofia.bghttp://quantum.phys.uni-sofia.bg/Programs/BS/Phys/UP-2.HTML