Търсене
Close this search box.
Катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“ е наследник на най-старата катедра „Експериментална физика“ във Физическия факултет на Софийския yниверситет „Св. Климент Охридски“, създадена през 1890г. от професор Бахметиев, по-късно преименувана на катедра  „Опитна физика“. През 1972 г. катедра „Опитна физика“ се преименува на катедра „Физика на твърдото тяло“.   
 
По случай 50 г. от приемането на името „Физика  на твърдото тяло“  катедрата организира тържествена сесия, която се състоя във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на 02.12.2022г. Тържествената сесия започна с приветствие по случай юбилея от декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски. Поздравителен адрес от името на Института по физика на твърдото тяло, БАН прочете неговият заместник директор проф. дфзн Албена
Паскалева. Ръководителят на катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“ доц. дфзн Веселин Дончев направи кратко представяне на катедрата като наблегна на нейната учебна и научна дейност.  
 
Представени бяха следните доклади:
– проф. дфзн Иван Лалов: 50 години катедра по Физика на твърдото тяло.  
– проф. дфзн Стоян Русев: Лаборатории „Технология на материалите“ и „Елипсометрия“.  
– проф. дфзн Мирослав Абрашев: Лаборатория „Спектроскопия на кристали“ 
– доц. дфзн Веселин Дончев: Фотоелектрични изследвания в катедрата 
– инж. Петър Тодоров: Завърших МП МЕИТ. А сега накъде? 
– проф. д-р инж. Георги Ангелов: Приоритетите на микроелектрониката в
България. 
 
Докладите бяха последвани от дискусия относно ролята на материалознанието за развитието на микроелектрониката, важността на обучението по физика на кондензираната материя  и задачите на колегите от катедрата в това отношение. Припомниха се и различни спомени за историята и развитието на катедрата. Разговорите продължиха в неформална обстановка по време на последвалия коктейл.