Агенцията за ядрено регулиране обявява конкурс за платени студентски стажове в следните дирекции:

 • Главна дирекция „Ядрена безопасност“
 • Дирекция „Анализи и оценки на безопасността“
 • Дирекция „Радиационна защита“

Продължителност и период на провеждане на стажантската програма: един или два месеца в периода от юли до декември 2023г.
Брой стажантски места, за които е обявен конкурса: 3
Индивидуална месечна заплата: 780лв.
Начин за провеждане на конкурса: по документи
Допълнителни умения и опит, носещи предимство за кандидатите: ползване на английски език писмено и говоримо.

Минимални изисквания към кандидатите:

 • записан 3-ти курс в професионални направления: „Физически науки“, „Химически науки“, „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Химични технологии“
 •  минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година
 •  да са български граждани
 •  да са на възраст до 30 години

Необходими документи за кандидатстване:

 •  автобиография
 •  кратко мотивационно писмо, в което да се посочи областта на интереси
 •  уверение за среден успех от зимен семестър на настоящата учебна година
 •  уверение за записан летен семестър на настоящата учебна година

Място за подаване на документите: лично или чрез пълномощник в деловодството на АЯР на адрес София, бул. „Шипченски проход“ №69 или по електронен път на имейл careers@bnra.bg
Срок за подаване на документите: 31.05.2023г.

Контакти на Агенцията за ядрено регулиране:

02 94 06 934