Докторантска програма

Физика на плазмата и газовия разряд