Бакалавърска програма

Оптометрия

Интердисциплинарна специалност с фокус върху човешкото зрение.

Дипломираните бакалаври по Оптометрия могат да се реализират като очни специалисти – оптометристи в оптични магазини и в промишлени предприятия, специализирани в производство на изделия за корекция на дефектите на зрението (очила с различно предназначение, контактни лещи и др.), както и в колективи, разработващи нови технологии в областта на оптометрията и очната оптика.

Интердисциплинарният характер на специалността я отличава от другите специалности във Физическия факултет. Бакалаврите от специалността „Оптометрия“ трябва да имат основни знания по експериментална физика, неорганична и органична химия, биология, биофизика и биохимия, за да могат задълбочено да изучават специализиращите дисциплини в областта на оптиката, медицината и фармакологията.

Студентите преминават задължителна професионална учебна практика по оптометрия. Част от лекциите и практическите занятия се провеждат в Биологическия факултет, Химическия факултет, клинични бази на Медицинския факултет на Софийския университет – Университетска болница “Царица Йоана”, Института по биофизика и Института по невробиология на БАН.