Бакалавърска програма

Квантова и космическа теоретична физика

Фундаментална специалност за физичната същност на явленията във всеки мащаб.

Бакалаврите от специалността „Квантова и космическа теоретична физика“ ще придобият фундаментални знания в основните области от теоретичната физика, експерименталната физика, приложната математика, изчислителната физика и информационните технологии. Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация във всяка една високотехнологична област, е възможно само въз основа на фундаментални знания за физичната същност на явленията и математичното им описание.

Специалистите, придобили степента „бакалавър” по специалност „Квантова и космическа теоретична физика“, ще са подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни области на теоретичната физика. Те трябва да познават и прилагат на практика основните теоретични, математични и изчислителни методи във физиката и да познават експерименталните техники и методи на изследване. Те трябва да владеят поне един чужд език до степен да ползват специализирана литература, да имат висока езикова култура и да притежават способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация. Бакалаврите трябва да могат да използват специализиран софтуер за аналитично и числено изследване на теоретични модели от различни области във физиката въз основа на задълбочените си познания върху физичните процеси и явления, да могат да разработват методи и средства за изследване и моделиране в производствени и научни лаборатории, да могат да участват в извършване на проучвания, експертизи и прогнози за развитие на дейности в областта на фундаменталната и приложната физика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на физиката са приложими и необходими, да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрофизиката, космическите изследвания и математиката.