Бакалавърска програма

Ядрена техника и ядрена енергетика

Интердисциплинарна специалност за приложните аспекти на ядрената физика.

В специалност Ядрена техника и ядрена енергетика студентите се подготвят в две основни направления: приложна ядрена физика и ядрени технологии и ядрена енергетика.

В тази специалност студентите придобиват фундаментални и приложни знания едновременно по ядрена техника и ядрена енергетика. Завършилите специалността получават квалификацията на физик – специалист по ядрена техника и енергетика. Работят като експерти по реакторен анализ (изчислително моделиране на неутроннофизични процеси), ядрен горивен цикъл, ядрена безопасност (контролиращ физик), по ядрена спектроскопия, дозиметрия и лъчезащита. Те могат да работят и като оператори на ядрен реактор. Част от завършилите тази специалност работят в научноизследователски институти.

Интердисциплинарните специалисти с висше образование, успешно завършили бакалавърска програма, са подготвени да решават проблеми в областта на ядрената енергетика, радиационната защита и радиоекология, в създаването, детекцията и използването на йонизиращите лъчения и радионуклиди в науката, техниката и медицината.