Търсене
Close this search box.

Бакалавърска програма

Медицинска физика

Специалност за физиката на живите организми.

Специалността Медицинска физика запознава студентите с физичните процеси на висшите организми – механика на сърдечно-съдовата система и дишането, свойства на биологичните тъкани и телесните течности, биомеханика, електрофизиология, физика в неврологията, сетива и други. Специалността обръща особено внимание и на взаимодействията на организмите с физични явления, като взаимодействия с йонизиращо лъчение, физика на лъчелечението и образната диагностика, биомаркери, и микроскопия.

Завършилите специалността могат да се реализират в областта на образната диагностика и технологиите за образна диагностика в медицината, радиационна защита, различни дейности в областта на нуклеарната медицина, както и да провеждат научни изследвания, свързани с взаимодействието на живите организми и физични явления.