Бакалавърска програма

Учител по природни науки в основната степен на образование

Педагогическа специалност за системата на основното образование.

Специалността Учител по природни науки в основната степен на образование е част от педагогическото направление и цели да подготвя възпитатели за основни училища.

Основната й цел е подготовка на учители по предметите човекът и природата и физика астрономия (7 клас), химия и опазване на околната среда ( 7 кл.) и биология и здравно образование- 7 кл.) в българското училище. За нуждите на обучението по природните науки студентите получават базисно образование по физика, химия и биология, както и по дисциплини, свързани с педагогиката и психологията, което е свързано с възпитателната роля на учителя. Учителите получават компетентности за преподавателска и административна дейност, академични умения, умения за оценяване и самооценяване, умения за учене през целия живот.

Завършилите тази специалност могат да работят в сферата на образованието в основен курс: възпитател, учител, преподавател, директор, изпълнителен или управленчески кадър в инспекторатите и учен – изследовател по въпросите на обучението.