Магистърска програма

Оптика и спектроскопия

Разбиране на физичните явления в пълния им спектър.

Магистърската програма Оптика и спектроскопия има специализирана насоченост. Тя надгражда получените в бакалавърската степен знания с цел подготовка на специалисти по физика на атомите и молекулите, физика на плазмата, оптични измервания и оптични технологии, оптична спектроскопия и спектрален анализ, и органична оптоелектроника.

Програмата има разнообразни свободноизбираеми курсове, част от тях с фундаментален характер (физика на атомите и молекулите, физика на плазмата) и даващи възможност на студентите за реализация у нас и в чужбина в научноизследователски центрове и висши учебни заведения като учени. Други имат предимно приложен характер (оптични измервания и оптични технологии, оптична спектроскопия и спектрален анализ, органична оптоелектроника) и позволяват работа като експерти и специалисти в оптични и машиностроителни фирми, в метрологични, екологични, археологични, медицински и биологични институти, хигиенно­епидемиологични и ветеринарно-санитарни контролни организации, и други.

Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър). На студентите от тази магистърска програма се предлага работа в екипи по научни проекти на катедрата. Това позволява естествено преминаване в докторската степен на обучение.