Търсене
Close this search box.

Магистърска програма

Оптика и спектроскопия

Разбиране на физичните явления в пълния им спектър.

Магистърската програма Оптика и спектроскопия има специализирана насоченост. Тя надгражда получените в бакалавърската степен знания с цел подготовка на специалисти в следните области: физика на атомите и молекулите; физика на плазмата; оптични измервания и оптични технологии; оптична спектроскопия и спектрален анализ; органична оптоелектроника.

Обучението е с продължителност три семестъра и програмата започва от зимния семестър.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма Оптика и спектроскопия могат да се обучават студенти, които притежават:

–  образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по физика;

–  образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по природни или инженерни специалности;

–  образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност по физика, математика, химия и биология.

Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).

Широкият спектър от предложени избираеми курсове осигурява на магистрите солидна подготовка в желаните от тях области на обучение. Част от тях имат предимно фундаментален характер (физика на атомите и молекулите, физика на плазмата) и дават възможност на студентите за реализация у нас и в чужбина в научноизследователски центрове и висши учебни заведения. Други имат предимно приложен характер (оптични измервания и оптични технологии, оптична спектроскопия и спектрален анализ, органична оптоелектроника) и позволяват работа като експерти и специалисти в оптични и машиностроителни фирми, в метрологични, екологични, археологични, медицински и биологични институти, хигиенно­епидемиологични и ветеринарно-санитарни контролни организации, химическата промишленост и други.

Магистърската програма e неразривно свързана с научноизследователска работа. На студентите от тази магистърска програма се предлага работа в екипи по научни проекти на катедрата. Това позволява естествено преминаване в докторската степен на обучение.