Магистърска програма

Теоретична и математическа физика

Фундаментална специалност за света около нас.

Магистърската програма Теоретична и математическа физика е фундаментална специалност, насочена изцяло към научно-изследователска работа. Знанията и уменията, придобити в рамките на магистърската програма, позволяват на завършилите я студенти успешно да се включат в научноизследователския процес и да работят по задачи и проекти в най-съвременните области на квантовата теория на полето, гравитацията, космологията, атомната физика, физиката на частиците, кондензираната материя, квантовата оптика и други перспективни области на модерната теоретична и математическа физика.

Особеност на дадената магистърска програма е, че няма задължителни курсове, а всички са избираеми. Студентите имат право след съгласуване с ръководителя на магистърската програма да заменят два от избираемите курсове с курс от друга действително провеждаща се магистърска програма във Физическия факултет. Студентите имат на разположение и изчислителния клъстер PHYSON – суперкомпютъра на Физическия факултет.