Магистърска програма

Квантова електроника и лазерна техника

Следващото ниво на електрониката, физиката и оптиката.

Магистърска програма Квантова електроника и лазерна техника осигурява задълбочаване на познанията и уменията в областта на квантовата електроника, лазерната физика и оптиката. Програмата акцентира силно върху лазерните технологии и техните разнообразни приложения в науката и индустрията.

Изучаваните дисциплини през втория семестър са изцяло избираеми, което позволява мобилност на магистърското обучение. Ако студентите изберат да слушат предложените курсове, тези курсове автоматично стават задължителни и осигуряват необходимите 30 кредита.

Завършилите магистри могат да работят като научни работници във висшите училища и научни институти в страната и чужбина, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, в областта на метрологията, и в иновативни компании с предмет на дейност лазерна техника, оптични комуникации и оптика. Завършилите програмата имат възможността и да продължат своето образование като докторанти в СУ и други акредитирани висши учебни заведения у нас и в чужбина, а също и в научно-изследователските институти на БАН.