Магистърска програма

Микроелектроника и информационни технологии

Инженерна специалност за електрониката и комуникационната техника.

Магистърска програма Микроелектроника и информационни технологии е предназначена за студенти и специалисти с широк кръг от интереси – от физици до инженери в областта на електрониката и телекомуникациите.

Обучението е в три семестъра, през първите два студентите посещават лекции и упражнения, а през третия изработват дипломната си работа. Обучението включва 12 курса и преддипломен стаж с общ хорариум 750 часа. За изработване на дипломна работа се предвиждат 150 часа. Аудиторната заетост е 630 часа, от които лабораторни упражнения 195 часа. Завършилите специалността могат да намерят реализация във всички предприятия, занимаващи се с изследване, проектиране и производство на микроелектронни елементи и електронна апаратура, машиностроенето, и телекомуникационното оборудване. Завършилите тази магистърска програма имат възможността и да продължат своето образование като докторанти в Софийския университет и други акредитирани висши учебни заведения у нас и в чужбина. Програмата е налична в редовна и задочна форма.