Магистърска програма

Оптометрия

Интердисциплинарна специалност с фокус върху човешкото зрение.

Магистърска програма Оптометрия е предназначена за дипломирани бакалаври със специалност Оптометрия. Целта на програмата е да задълбочи познанията на студентите в областта на диагностиката, оптометричната апаратура и методите на корекция на зрителни смущения. Студентите се подготвят за работа в екип с лекари-офталмолози за организиране и провеждане на специализирани и профилактични прегледи, за изследване на нови материали и средства за корекция, за разработване, провеждане и интерпретация на резултати от безконтактни методи за диагностика на предна очна повърхност.

Обучението завършва с държавен изпит. На студентите с успех от следването след първия семестър над 5.00 се предлага възможност държавният изпит да е под формата на защита на дипломна работа. Програмата е налична и в задочна форма за 6 семестъра платено обучение. Задочната форма е предназначена за студенти, които нямат бакалавър по оптометрия.