Търсене
Close this search box.

Магистърска програма

Плазмени технологии и термоядрен синтез

Модулна специалност

Завършилите тази програма получават диплома за магистър по специалност Плазмени технологии и термоядрен синтез.

Условия за кандидатстване: В програмата могат да се обучават студенти,  завършили бакалавърска степен по физика, химия, биология, математика и информатика или инженерни специалности. Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).  Програмата започва през зимния семестър

Основна цел на обучението за образователно-квалификационната степен „магистър по Плазмени технологии и термоядрен синтез е подготовката на високо квалифицирани специалисти в два модула А) „Плазмени технологии“ и Б) „Термоядрен синтез“. Двата модула започват с обща подготовка, която е посветена на изучаване на физика на плазмата, на използваната вакуумна техника,  на методите за създаване на плазма и определяне на плазмените параметри.

Целта на обучението е студентите от модул „Плазмени технологии“ да получат задълбочени знания по газоразрядни плазмени източници, експлоатация и приложението им в екологията, медицината, индустрията, както и при отлагането на планарни и нано- структури за микроелектрониката. Практическите занятия се провеждат в модерно оборудвани лаборатории, като студентите имат възможност да се включат и в научно-изследователската работа. Студентите от модул „Термоядрен синтез“ получават знания в областта на физиката на високотемпературната плазма, конструкциите на термоядрените реактори и тяхната безопасност, позволяваща им успешна реализация в международни проекти и организации.

 Студентите-магистри по Плазмени технологии и термоядрен синтез имат обща подготовка през първия семестър на обучението, включваща дисциплините по физика на плазмата и основи на електродинамика на плазмата, в които изучават параметрите характеризиращи плазмата, основополагащите принципи и процеси в плазмена среда и нейното взаимодействие е електромагнитни полета. Подготовката включва и дисциплини за обучение по вакуумна техника, използвана в устройствата с ниско- и високотемпературна плазма и основните диагностични методи за определяне на плазмените параметри.

В модулното обучение се дава възможност за специализирана подготовка със задължителни и избираеми дисциплини съответно в областта на плазмените технологии или термоядрения синтез. В първият модул се изучават последователно плазмените източници на основата на постояннотокови, високочестотни и микровълнови разряди, техните специфични електрически схеми и устройство и  моделирането на плазмата в тези източници. Избираемите дисциплини са посветени изцяло на приложенията на плазмата в екологията, медицината, индустрията и отлагането на планарни и нано- структури за микроелектрониката.  

За успешна реализация в областта на термоядрения синтез, студентите от модул „Термоядрен синтез“ натрупват допълнителни теоретични знания и практическа подготовка през втория и третия семестър на  тяхното обучение. Основните дисциплини в обучението им са свързани с видовете термоядрени реактори, нагряването на термоядрената плазма и моделиране на процесите във високотемпературна плазма.   Избираемите дисциплини във втория модул им дават допълнителни знания по неутронна физика, взаимодействието на плазмата със стените и безопасност на термоядрените реактори, сондови и спектроскопски методи за диагностика на плазмата, както и възможност да разширят познанията си по програмиране с оглед на моделиране на плазмата.

Завършилите специалността магистри са подготвени да се реализират като: конструктори, проектанти или специалисти по поддръжка и сервиз на устройства в областта на съвременните плазмените технологии; специалисти по измерване на параметрите на нискотемпературна плазма и моделиране на процесите в нея; специалисти по изследване, измерване и моделиране на високотемпературна плазма; поддръжка на модули и устройства използвани в установките на термоядрен синтез; специалисти, експерти, консултанти в държавни и частни фирми, обществени институции и търговски дружества свързани с прилагането на плазмени технологии; научно-преподавателски и изследователски кадри във ВУЗ, както и да бъдат обучавани в ОНС „доктор“.

Обучението се осъществява основно от екип от преподаватели от катедра Радиофизика и електроника, Оптика и спектроскопия , Физика на твърдото тяло и микроелектрониката. Студентите имат възможност за практика не само в България, но и в Instituto Superior Technico (IST-Lisbon, Portugal), Бърно (Чехия) и други университети работещи в тази тематика.