Търсене
Close this search box.

Магистърска програма

Геофизика

Специализация в съвременната геофизика.

Магистърската програма Геофизика с продължителност 2 семестъра, редовна и задочна форма на обучение, субсидирано обучение и платена форма, започва през зимния семестър. Програмата е със специализиращ характер и дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната геофизика.

Условия за кандидатстване: По МП Геофизика могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ по физика, физика и математика, физика и информатика, химия и физика, физика и биология, приложна геофизика и други подходящи геоинженерни специалности.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).

Обучението е с основна продължителност от два семестъра. Предвижда се усвояването на 3 задължителни дисциплини, които носят общо 16 кредита и 480 часа учебна заетост. Дипломната работа носи 15 кредита с еквивалентен хорариум от 450 часа учебна заетост през втория семестър. Избираемите дисциплини са общо 19, от които студентът трябва да избере дисциплини, които дават сумарно поне 29 кредита. 10 от избираемите дисциплини са от бакалавърската програма Астрофизика, метеорология и геофизика, като те не могат да бъдат избирани повторно от студенти, които вече са ги слушали в бакалавърската степен на обучение. На студентите, които  не са слушали избираемите курсове по геофизика от бакалавърската степен по физика, тези курсове се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен. Задължителните и изборните дисциплини обхващат всички дялове на фундаменталната и приложната геофизика. Предлагат се и курсове по сродни дисциплини като физическа океанография и физика на околоземното пространство.

МП Геофизика дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в университети, научноизследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи – например в областта на сеизмологията, земния магнетизъм, отбраната и др. Част от подготовката е насочена към проблемите, свързани с търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, както и към инженерни и проучвателни работи, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висши училища. Завършилите магистри могат да работят и като експерти в държавната и общинска администрация, застрахователни компании и др. Специалисти геофизици се търсят и в чужбина, където вече имат реализация значителен брой наши възпитаници.

Магистърската програма Геофизика с продължителност 4 семестъра, редовна и задочна форма на обучение, платен прием на обучение, започва през зимния семестър. Програмата е със специализиращ характер и дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната геофизика.

Условия за кандидатстване: По МП Геофизика могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ по природни, математически или инженерни специалности, както и други подходящи специалности.

Приемат се кандидати за обучение в платена форма. Кандидатстващите се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър). Програмата започва през зимния семестър.

Обучението е с основна продължителност от четири семестъра. През първите два семестъра студентите изучават базови физически и математически дисциплини в рамките на 11 задължителни курса, които носят общо 60 кредита и 1800 часа учебна заетост. Следващите два семестъра (3-ти и 4-ти) са посветени на специализиращо обучение по геофизика. През тях се усвояват още 3 задължителни дисциплини, които носят общо 16 кредита и 480 часа учебна заетост. Дипломната работа носи 15 кредита с еквивалентен хорариум от 450 часа учебна заетост през четвърти семестър. Избираемите дисциплини са общо 19, от които студентът трябва да избере дисциплини, които дават сумарно поне 29 кредита. 10 от избираемите дисциплини са от бакалавърската програма Астрофизика, метеорология и геофизика. Задължителните и изборните дисциплини обхващат всички дялове на фундаменталната и приложната геофизика. Предлагат се и курсове по сродни дисциплини като физическа океанография и физика на околоземното пространство.