Магистърска програма

Геофизика

Специализация в съвременната геофизика.

Магистърска програма Геофизика е изключително разнообразна по състав и възможна реализация. Геофизичната наука изучава процесите в Земята и космическото пространство около нея – гравитация, магнитно поле, тектоника, структура на планетата и взаимодействието ѝ със Слънцето, Луната, океанографски и атмосферни физични процеси, и много други.

Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в университети, научноизследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи – например в областта на сеизмологията, земния магнетизъм, отбраната и др. Част от подготовката е насочена към проблемите, свързани с търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, както и към инженерни и проучвателни работи, изпълнявани от различни фирми и институти.

Специалността е налична в редовна (2 семестъра) и задочна (4 семестъра) форма на обучение.