Магистърска програма

Метеорология

Специализация в метеорологичните и климатични процеси

Магистърска програма Метеорология специализира познанията, придобити в бакалавърска програма Астрономия, метеорология и геофизика. Програмата се съсредоточава върху физиката на атмосферата и океаните.

След завършването си магистрите по физика с квалификация по метеорология могат да работят в изследователските и оперативните отдели (в София и страната) на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, в Геофизичния институт на БАН, като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиация, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите и в други организации, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология или климатични науки.

Специалността е налична в редовна (3 семестъра) и задочна (5 семестъра) форма на обучение.