Магистърска програма

Метеорология

Специализация в метеорологичните и климатични процеси

Магистърската програма Метеорология – 3 семестъра в специалност Астрофизика, метеорология и геофизика има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната метеорология и физиката на атмосферата и океана.

Обучението е с продължителност три семестъра, всеки по 15 седмици. В първия и втория семестър се предвиждат минимум 645 часа аудиторна заетост, които трябва да носят минимум 60 кредита, като минималният брой кредити за един семестър е 30. Задължителните дисциплини за двата семестъра са 6 с общ хорариум 375 часа; те носят общо 36 кредита. Избираемите дисциплини са  минимум 6 с общ хорариум 270 часа и носят 24 кредита. На студентите, които не са слушали избираемите курсове по метеорология от бакалавърската степен по специалността Астрофизика, метеорология и геофизика, тези курсове се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен. В третия семестър се предвиждат 75 часа аудиторна заетост за 1 задължителна дисциплина (6 кредита), 90 часа задължително метеорологична практика (9 кредита) и 200 часа за подготовка на дипломна работа (15 кредита). При задочната форма на обучение аудиторната заетост е намалена с до 50% спрямо тази на редовното обучение.

Условия за кандидатстване: По програмата могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 Физически науки, или по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: Физика и математика, Физика и информатика или Химия и физика.

След завършването си магистрите по физика с квалификация по метеорология могат да работят в изследователските и оперативните отдели (в София и страната) на Националния институт по метеорология и хидрология към МОН, в Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиация, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите и в други организации, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висшите училища. Много наши възпитаници имат добра реализация в чужбина.

Приемат се кандидати за обучение в субсидирана и в платена форма. Всички кандидатстващи за места, субсидирани от държавата, трябва да положат конкурсен изпит. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (ако успехът е не по-нисък от Добър).

Магистърската програма започва от зимния семестър.

Магистърската програма Метеорология – 5 семестъра в специалност Астрофизика, метеорология и геофизика е предназначена за лица, които нямат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 Физически науки, или по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: физика и математика, физика и информатика или химия и физика.

По нея могат да се обучават лица, които:

а) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в направленията Природни науки (химия, биология, науки за Земята), Математика и информатика или други подходящи специалности (например, от областта 5. Технически науки, професионални направления 3.9. Туризъм, 6.1. Растениевъдство, 6.5. Горско стопанство);

б) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност по природни науки и/или математика и информатика.

Първият и вторият семестър са предвидени за дисциплини от базисното обучение по физика, които са задължителни. Общият хорариум за двата семестъра е 825 часа, които носят 60 кредита (по 30 на семестър). В третия и четвъртия семестър са предвидени минимум 645 часа, които да носят минимум 60 кредита, като минималният брой кредити за един семестър е 30. Задължителните дисциплини за двата семестъра са 6 с общ хорариум 375 часа и носят общо 36 кредита. Избираемите дисциплини са минимум 6 с общ хорариум минимум 270 часа и трябва да осигурят минимум 24 кредита. Като приоритетно избираеми дисциплини се препоръчват и дисциплините от бакалавърската степен на специалност Астрофизика, метеорология и геофизика. В пети семестър се предвиждат 75 часа аудиторна заетост за 1 задължителна дисциплина (6 кредита), 90 часа задължителна метеорологична практика (9 кредита) и 200 часа за подготовка на дипломна работа (15 кредита). При задочната форма на обучение аудиторната заетост е намалена с до 50% спрямо тази на редовното обучение.

След завършването си магистрите по физика с квалификация по метеорология могат да работят в изследователските и оперативните отдели (в София и страната) на Националния институт по метеорология и хидрология към МОН, в Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиация, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите и в други организации, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във висшите училища. Много наши възпитаници имат добра реализация в чужбина.

Кандидатстващите за 5-семестриалния курс на обучение се приемат по средния успех от дипломата за висше образование (ако успехът е не по-нисък от добър). Приемат се кандидати само в платена форма на обучение. Магистърската програма започва от зимния семестър.