Магистърска програма

Метеорология

Специализация в метеорологичните и климатични процеси

ЗА ТРИ СЕМЕСТЪРА ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма по „Метеорология“ в специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ със срок на обучение три семестъра  има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната метеорология и физиката на атмосферата и океана. Програмата е предназначена за обучение на лица притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от областите на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 5. Технически науки, или по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: природни науки, математика и информатика.

Обучението е с продължителност три семестъра. В първия и втория семестри се предвиждат минимум 645 часа аудиторна заетост. Задължителните дисциплини за двата семестъра са 6 с общ хорариум 375 часа. Избираемите дисциплини са минимум 6 с общ хорариум 270 часа. На студентите, които не са изучавали метеорологични дисциплини, аналогични на тези от бакалавърската степен на специалността „Астрофизика, метеорология и геофизика“, тези дисциплини се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен. В третия семестър се предвиждат 165 часа аудиторна заетост за две задължителни дисциплини. Обучението завършва със защита на дипломна работа. При задочната форма на обучение аудиторната заетост е намалена с до 50% спрямо тази на редовното обучение.

Приемат се кандидати за обучение в субсидирана от държавата и в платена форма.

Условия за кандидатстване и приемни изпити:

  1. Приемът на студенти се извършва след успешно полагане на конкурсен изпит;
  2. Без полагане на конкурсен изпит (прием по документи), в платената форма на Програмата могат да кандидатстват лица, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 Физически науки или по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: Физика и математика, Физика и информатика или Химия и физика;
  3. Лицата притежаващи или обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър“, субсидирана от държавата, могат да кандидатстват само в платена форма на обучение;
  4. Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да имат среден успех от диплома за завършено висше образование не по-нисък от „добър“.

Магистърската програма започва от зимния семестър.

ПЕТ СЕМЕСТЪРА ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Метеорология“ в специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ със срок на обучение пет семестъра е предназначена за лица притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от областите на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 5. Технически науки, по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: природни науки, математика и информатика или по други подходящи специалности, определени от Програмния съвет на магистърската програма (например: от професионални направления 6.1. Растениевъдство, 6.5. Горско стопанство; 7.1. Медицина; 9.2. Военно дело).

Първият и вторият семестри са предвидени за дисциплини от базисното обучение по физика и математика, които са задължителни. Общият хорариум за двата семестъра е 825 часа. Обучението в трети, четвърти и пети семестри е идентично с обучението в 3 семестриалната програма. При задочната форма на обучение аудиторната заетост е намалена с до 50% спрямо тази на редовното обучение.

Приемат се кандидати в платена форма на обучение (прием по документи – без полагане на конкурсен изпит). Необходимо условие е средният успех от диплома за висше образование да не е по-нисък от „добър“.

Магистърската програма започва от зимния семестър.

След завършването си магистрите с квалификация по Метеорология могат да работят в изследователските и оперативните отдели на Националния институт по метеорология и хидрология, в Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиации, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите, в обществените медии и в други организации, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат към преподавателска дейност във висшите училища. Възможна е и успешна професионална реализация в чужбина.