Магистърска програма

Физика на ядрото и елементарните частици

Специалност за явленията на атомно и суб-атомно ниво.

Магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици е предназначена за специалисти с бакалавърска степен по физика, особено в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици. Програмата дава познания за състава и свойствата на атомното ядро, елементарните частици и всички свързани с тях процеси, както и умения за научно-изследователска дейност в тази област.

Завършилите програмата ще са в състояние да работят с ядрено-физична апаратура, ще могат да ползват съвременен софтуер за компютърно моделиране, обработка и анализ на експериментални данни. Реализацията е широка – в ядрената, медицинската и софтуерната индустрия, както и в научно-изследователски институти у нас и в чужбина.

Магистърската програма е подходяща и за неспециалисти, като продължителността в този случай е 5 семестъра.