Магистърска програма

Методология на обучението по физика и астрономия

Специализирана педагогическа програма за физика и астрономия.

В програма Методология на обучението по физика и астрономия е предназначена за бакалаври, завършили специалностите Физика и математика, Физика и информатика, Химия и физика, Физика, Химия, Биология, Инженерна физика, Ядрена техника и енергетика, Астрофизика, метеорология и геофизика, и някои инженерни специалности.

Магистърската програма има за цел да даде разширени познания в широк спектър от областта на преподаване на физиката и астрономията. От една страна, в учебния план са застъпени курсове от почти всички основни области на съвременната физика и астрономия, а от друга – дисциплини с методологическа и дидактическа насоченост. Завършилите специалността магистри са квалифицирани за преподаватели по физика и астрономия.

Програмата завършва с два държавни изпита – дипломна работа и практически държавен изпит в училище. Налична е в редовна и задочна форма, съответно за 3 и 4 семестъра.

Внимание! Учебният план претърпява промени. Свържете се с нас при въпроси.