Търсене
Close this search box.

Магистърска програма

Квантова информатика

Единствената програма по квантова информатика в България.

Магистърската програма Квантова информатика е предназначена за студенти с бакалавърска степен и придобити базови познания в областта на квантовата физика. Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в бурно развиващите се области на квантовата информатика и квантовите технологии – квантови компютри, квантови симулации, квантови комуникации, квантова криптография, квантова метрология и квантови сензори..

Условия за кандидатстване: Кандидатите трябва да имат бакалавърска степен по някоя от специалностите от направления физика, инженерна физика, математика, информатика, инженерни науки или химия. Те трябва да са слушали курсове по квантова механика, статистическа физика и атомна физика, както и базови познания по математика и информатика. Могат да бъдат приемани и бакалаври, които не са слушали или са слушали в по-малък обем подобни курсове. Те допълнително ще трябва да прослушат като факултативни съответните специализиращи курсове, предлагани в бакалавърските програми във Физическия факултет.

Магистърската програма започва през зимния семестър (субсидирано от държавата обучение и обучение срещу заплащане). Приемът на студенти за субсидирано обучение става с приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).

Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели от Физическия факултет и Българската академия на науките, които имат дългогодишен опит в научни изследвания по квантова информатика и квантови технологии. Още при записването на всеки студент ще бъде определен академичен наставник измежду преподавателите в програмата.

През първия и втория семестър на магистърската програма студентите трябва да изслушат и положат изпити по 5 задължителни курса (включващи Методи за квантов контрол, Увод в квантовите технологии, Съвременна атомна физика, Квантови компютри и квантови алгоритми и Квантови симулации и квантова метрология) и 3 избираеми учебни дисциплини (вж. съдържанието на учебния план), от които да наберат по 30 кредита на семестър. Студентите могат да избират курсове и измежду тези, предлагани в останалите магистърски програми във Физическия факултет и Факултета по математика и информатика. Третият семестър на програмата включва 2 изборни курса и е посветен на изследователска работа под ръководството на преподавател и подготовката на дипломна работа (общо 30 кредита).

Освен базови теоретични познания за квантовите технологии, студентите ще се запознаят и с основните експериментални достижения, на които ще бъдат посветени значителен дял от лекциите по Съвременна атомна физика и Увод в квантовите технологии, както и някои от изборните курсове. В рамките на курса по Квантови компютри и квантови алгоритми студентите ще придобият и практически умения на практически занятия с писането на квантов софтуер за онлайн квантовия компютър на IBM.

Завършилите програмата ще получат образователно- квалификационна степен „магистър“ и ще придобият базисни познания в областта на съвременни квантови технологии. Завършилите обучението си по програмата ще притежават необходимите знания и умения, за да започнат успешна кариера в тази област в България или в чужбина. Знанията  и уменията на завършилите програмата имат и практичен характер, което ще им позволи да се реализират професионално в нововъзникващи фирми, развиващи квантовите технологии или в софтуерната индустрия.

Възможна реализация на завършилите магистри: в университети,  научни институти и лаборатории в страната и чужбина, извършващи фундаментални изследвания в областта на квантовите технологии, както и в софтуерната индустрия – разработване на квантов софтуер, моделиране на системи и анализ на данни.

Магистърската програма e неразривно свързана с научноизследователска работа. На студентите от тази магистърска програма се предлага работа в екипи по научни проекти, ръководени от преподавателите в програмата. Това позволява естественото преминаване на завършилите в докторската степен на обучение, която е най-логичната следваща стъпка в развитието на завършилите програмата. Доколкото магистърската програма напълно съответства на световните тенденции в тази бурно развиваща се област на науката и технологиите, завършилите програмата ще имат възможност да започнат докторантура