COVID-19

COVID-19: Въведена е дистанционна форма на обучение до 22 ноември 2021 г.

Ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19 във Физическия факултет през зимния семестър на 2021/2022 учебна година

Запознайте се със заповед No 82 / 20.10.2021г. на Декана на Физическия факултет:

1. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., всички учебни занятия във Физическия факултет да се
провеждат в дистанционна форма, като:

– се спазва седмичното разписание на занятията, валидно към 19.10.2021 г.;

– лабораторните практикуми се провеждат дистанционно под формата на
теоретична подготовка и фронтални упражнения, които да позволят по-бързото
провеждане на упражненията след възстановяване на присъственото обучение;

– при необходимост от материално-техническа помощ за провеждане на учебните
занятия, моля да се обръщате към членовете на Деканския съвет.

2. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., достъпът до сградите на Физическия факултет да се
осъществява единствено и само в условията на т.27 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г.
на Министъра на здравеопазването като ръководителите катедри създадат условия за
присъствие на не повече от 50% от щатния състав.

3. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., се отменят всички масови събития, всички форми на
присъствено обучение на студенти и се забранява достъпът на външни лица до
сградите на Физическия факултет. Планираните теренни практики и командировки с
участието на студентите, могат да се провеждат само и единствено в условията на т.
31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

4. На 22.11.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес в условията на т. 31 от
заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването. От 22.11.2021 г.
достъпа до сградите на Физически факултет ще бъде възможен само след представяне
на „зелен сертификат“.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
– Постоянно да се спазва задължителната дистанция от 1,5 метра!
– Носенето на предпазни маски в сградите на Физическия факултет е задължително!
– В съвременните условия премахването на поставените на общодостъпни места средства за хигиенизиране и дезинфекция се счита за огромно нарушение и при установяване ще се прилагат най-строги наказания.

Дезинфекцията на помещенията се извършва от:

При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други) у преподаватели, студенти или служители:

 • лицето със симптоми се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата на факултета;
 • след като лицето напусне помещението, преподавателят/началникът на отдела съобщава на управителя на сградата и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие;
 • лицата със симптоми са длъжни да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето даполучат указания според случая.

Лицата с потвърдено заразяване с COVID-19 предварително да се подготвят следната информация

 • име и фамилия;
 • курс, специалност и факултетен номер;
 • последни 3 дати на присъствие във факултета.

и информират деканатa по един от следните начини:

 • главен инспектор администрация във факултета - телефони (02) 962 31 57, (02) 8161 447;
 • администрация - decanat@phys.uni-sofia.bg.

Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се предприемат, включително лицата, които се поставят под задължителна карантина, се разпореждат от РЗИ.

Инструкции за:

Посетителите в сградите да спазват следните правила:

 1. Забранено е влизане в сградите на лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
 2. Задължително при първо влизане за деня в сградите на факултетa се извършва измерване на телесната температура с детекторната рамка на входа на корпус А;
 3. Неучастващите в учебните занятия се регистрират при охраната с име и фамилия, посещавани помещения, часове на първо влизане и последно излизане за деня;
 4. При влизане в сградите да се използват предоставените налични средства за дезинфекциране, поставени на входа или в тоалетните;
 5. При отсъствие на сапун в тоалетните да се информират отговорниците:
  -заместник-декан АСД - Виктор Гущеров, 02 8161 774, vd_admin@phys.uni-sofia.bg
  -управител сгради - Валентин Василев, 02 8161 441

Участниците в занятията спазват следните правила:

 1. Забранено е посещаване на занятия от лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
 2. Задължително е спазването на 1,5 метра дистанция;
 3. Задължително е носенето на защитни маски, които покриват устата и носа, в общите закрити части на учебните сгради. Допуска се говорещият преподавател или студент да е без маска по време на говорене в час;
 4. За постигане на максимална степен на защита, съобразена с индивидуалните разбирания и нужди, осигуряването на маските е отговорност на всеки техен ползвател;
 5. По време на работа да не се докосват очите, както и да се минимизира пипането на маската;
 6. При забелязани нередности своевременно да се уведомява преподавателят или отговорниците във факултета.

Осигуряващите учебния процес спазват следните правила:

 1. Да не се допускат в помещенията лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
 2. При случай на съмнение за заболяване да се следва документът Действия при установяване на лица със съмнения за заболяване;
 3. 10 минути преди началото на занятията и в почивките да се извършва проветряване на помещението, освен ако условията не позволяват това;
 4. Занятия се допускат при запълненост до 30% от капацитета на помещението и не повече от 30 присъстващи при дистанция най-малко 1,5 м.

Осигуряващите чистотата спазват следните правила:

 1. Да се почистват и дезинфекцират ежедневно двукратно по график в общите части всички подове и повърхности, дръжки на врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;
 2. Да се почистват и дезинфекцират помещенията по предоставения график в сграда А или при поискване от преподавателите;
 3. Да се следи за наличност и да се осигурява сапун в тоалетните и дезинфектант за ръце на входовете на сградите и етажите.