COVID-19

COVID-19: ОБУЧЕНИЕТО Е В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА при строго спазване на противоепидемичните мерки. зеленият сертификат отпада като изискване за допуск във ФзФ. Молим всички въпроси по повод формата на обучение да се отправят единствено към деканското ръководство на факултета (decanat@phys.uni-sofia.bg)!

Ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19 във Физическия факултет през 2021/2022 учебна година

ЗЕЛЕНИЯТ СЕРТИФИКАТ ОТПАДА КАТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОПУСК ВЪВ ФЗФ!

Формата на обучение през летния семестър на учебната 2021/2022 г. се позовава на ЗАПОВЕД №9 / 16.02.2022 г., на Заповед РД-19-46 / 18.02.2022 на Ректора на СУ, както и на т.33 от Заповед РД-01-88/ 15.02.2022 на Министъра на здравеопазването.

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ОТ 16.02.2022 г:

В изпълнение на решение на Факултетния съвет на Физическия факултет от 09.11.2021 г. относно начина на провеждане на учебните занятия през летния семестър на учебната 2021 / 2022 година и във връзка със заповед № РД-01-88 / 15.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1) Считано от 21.02.2022 г., отменям заповед № 87 / 17.11.2021 г. на Декана на Физически факултет;

2) Учебните занятия през летния семестър на учебната 2021 / 2022 г. да се провеждат присъствено съгласно публикуваното седмично разписание и при спазване на всички противоепидемични мерки, описани в действащите заповеди на Министъра на здравеопазването (виж инструкциите на страницата на Факултета);

3) Всички преподаватели редовно да предоставят електронни учебни материали (в платформата Мудъл или облачното пространство на ФзФ, или http://elearningphys.uni-sofia.bg/) в достатъчен обем за самоподготовка на студентите по съответната дисциплина.

Общи положения

– Да се спазва дистанция от 1,5 метра!
– Носенето на предпазни маски в сградите на Физическия факултет е задължително.
– Да не се премахват и преместват средствата за хигиенизиране и дезинфекция от местата
им на предназначение!

Дезинфекцията на помещенията се извършва от:

– хигиенистите;
– преподавателите – при специфични изисквания.

При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други) у преподаватели, студенти или служители:

 • лицето със симптоми се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата на факултета;
 • след като лицето напусне помещението, преподавателят/началникът на отдела съобщава на управителя на сградата и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие;
 • лицата със симптоми са длъжни да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето даполучат указания според случая.

Лицата с потвърдено заразяване с COVID-19 предварително да се подготвят следната информация

 • име и фамилия;
 • курс, специалност и факултетен номер;
 • последни 3 дати на присъствие във факултета.

и информират деканатa по един от следните начини:

 • главен инспектор администрация във факултета - телефони (02) 962 31 57, (02) 8161 447;
 • администрация - decanat@phys.uni-sofia.bg.

Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се предприемат, включително лицата, които се поставят под задължителна карантина, се разпореждат от РЗИ.

Инструкции за:

Посетителите в сградите да спазват следните правила:

 1. Забранено е влизане в сградите на лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
 2. Задължително при първо влизане за деня в сградите на факултетa се извършва измерване на телесната температура с детекторната рамка на входа на корпус А;
 3. При влизане в сградите да се използват предоставените налични средства за дезинфекциране, поставени на входа или в тоалетните;
 4. При отсъствие на сапун в тоалетните да се информират отговорниците:
  -заместник-декан АСД - Виктор Гущеров, 02 8161 774, vd_admin@phys.uni-sofia.bg
  -управител сгради - Валентин Василев, 02 8161 441

Участниците в занятията спазват следните правила:

 1. Забранено е посещаване на занятия от лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
 2. Задължително е спазването на 1,5 метра дистанция;
 3. Задължително е носенето на защитни маски, които покриват устата и носа, в общите закрити части на учебните сгради. Допуска се говорещият преподавател или студент да е без маска по време на говорене в час;
 4. За постигане на максимална степен на защита, съобразена с индивидуалните разбирания и нужди, осигуряването на маските е отговорност на всеки техен ползвател;
 5. По време на работа да не се докосват очите, както и да се минимизира пипането на маската;
 6. При забелязани нередности своевременно да се уведомява преподавателят или отговорниците във факултета.

Осигуряващите учебния процес спазват следните правила:

 1. Да не се допускат в помещенията лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
 2. При случай на съмнение за заболяване да се следва документът Действия при установяване на лица със съмнения за заболяване;
 3. 10 минути преди началото на занятията и в почивките да се извършва проветряване на помещението, освен ако условията не позволяват това;
 4. Лекциите се провеждат при максимум 50% запълненост на местата в помещението.

Осигуряващите чистотата спазват следните правила:

 1. Да се почистват и дезинфекцират ежедневно двукратно по график в общите части всички подове и повърхности, дръжки на врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;
 2. Да се почистват и дезинфекцират помещенията по предоставения график в сграда А или при поискване от преподавателите;
 3. Да се следи за наличност и да се осигурява сапун в тоалетните и дезинфектант за ръце на входовете на сградите и етажите.

Предходни заповеди:

На заседание от 09.11.2021 Факултетният съвет реши:

Във връзка с заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и като отчита техническите възможности на Физически факултет и актуалната готовност на преподавателите, студенти и служители да се обучават и изпълняват задълженията си присъствено, представяйки валидни цифрови COVID сертификати, Факултетният съвет реши:

 1. От 15.11.2021 г. до 23.12.2021 г., лекциите и семинарните упражнение да се провеждат реално време в електронна среда по ново седмично разписание, от което са изключени лабораторните занятия.
 2. Учебното съдържание, включено в учебните програми под формата на лекции и семинарни упражнения, да бъде преподадено изцяло или в максимално пълен обем до 23.12.2021 г., с изключение за тези специалности, които нямат лабораторни занятия в учебния си план през текущия семестър.
 3. При желание от страна на студентите и със съгласието на преподавателя, лекции, семинарни упражнения и лабораторни практикуми може да се провеждат и присъствено, или в хибридна форма, в сградите на Физическия факултет от 22.11.2021 г. до 23.12.2021 г., при наличието на валидни цифрови COVID сертификати. Тези занятия да се насрочват във време, договорено между студентите и преподавателя така, че да не пречат на провеждане на останалите занятия на студентите.
 4. Ако в дадена група/поток 50% или повече от студентите изявят готовност и желание за присъствено обучение при спазване на изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати, преподавателят провежда обсъждане с групата/потока доколкото това е възможно да се случи в условията на т.3.
 5. Независимо от формата на провеждане на занятията до края на семестъра, всички преподаватели редовно да предоставят електронни учебни материали (в платформата Мудъл или облачното пространство на ФзФ, или http://elearning- phys.uni-sofia.bg/) в достатъчен обем за самоподготовка по съответната дисциплина.
 6. От 22.11.2021 г. достъпът до сградите на Физическия факултет да се осъществява само с валидни цифрови COVID сертификати.
 7. Лабораторните занятия да се проведат в периода от 03.01 до 21.01.2022 г. присъствено при спазване на изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати. Ръководителите на катедри, с помощта на деканското ръководство, да осигурят преподаватели за провеждане на присъствени лабораторните занятия по практикумите към съответните катедри.
 8. Деканското ръководство да предприеме необходимите организационни действия за присъствено обучение през летния семестър при спазване на изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати.
 9. Изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати и формата на провеждане на дейностите по точки 3, 4, 6, 7 и 8 да се актуализират периодично съгласно епидемичната ситуация и заповедите на компетентните органи.

Факултетният съвет и деканското ръководство изразяват съжаление за невъзможността към момента да се организира цялостно присъствено обучение и поднасят извиненията си към всички студенти и преподаватели, изразили готовност за бързо преминаване към присъствено обучение и работа.

Молим всички въпроси по повод формата на обучение след 22 ноември и свързаните с него COVID сертификати да се отправят единствено към деканското ръководство на факултета (decanat@phys.uni-sofia.bg)!

Заповед No 87 / 17.11.2021 г. на декана за достъпа до сградите

1. Считано от 22.11.2021 г. достъпът до сградите на Физически факултет да се осъществява единствено след представяне на валиден цифров COVID сертификат.

2. Цифровият COVID сертификат се представя на портиерите на входа на корпус А на Физически факултет (при влизане в сгради А, Б и В) или на входа на Лабораторията по лазерна техника, като впоследствие остава в притежателя му.

3. Лицата, предоставили сертификата, декларират собственоръчно валидността и достоверността на сертификата чрез вписване на името си и подпис в дневен списък при портиерите.

4. С цел улесняване на достъпа на щатни преподаватели, служители, докторанти и студенти, притежаващи дългосрочни цифрови COVID сертификати, ръководителите катедри и звена да изготвят списъци на съответните лица, които заедно с копие от сертификатите да се депозират в Деканата до 20.11.2021 г. Списъците да са номерирани и да съдържат имената на лицето и дата на валидност на сертификата.

5. При придобиване на дългосрочен цифров сертификат след 20.11.2021 г., преподаватели, служители, докторанти и студенти да уведомяват съответните ръководители на катедри и звена, списъците да се актуализират и да се изпратят в Деканата с копия от новите сертификати.

6. За лицата, включени в списъците по точка 4, достъпът се осъществява като лицето заявява на портиера името си и номера, под които се намира в списъка на съответната катедра, звено или специалност.

7. При осъществяване на контрола върху достъпа в сградите на Физическия факултет портиерите имат право по свое усмотрение да изискват документ за идентификация на лицата (студентска книжка, ISIC карта, карта за библиотеката, служебна карта или други подобни).

8. При провеждане на присъствени занятия със студенти, преподавателите имат право да проверяват цифровите COVID сертификати на студентите.

9. При установяване на влизане в сградите на Физически факултет в противоречие с процедурата по предходните точки портиерите и длъжностните лица да уведомяват своевременно органите на РЗИ и МВР.

Запознайте се със заповед No 82 / 20.10.2021г. на Декана на Физическия факултет:

1. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., всички учебни занятия във Физическия факултет да се
провеждат в дистанционна форма, като:

– се спазва седмичното разписание на занятията, валидно към 19.10.2021 г.;

– лабораторните практикуми се провеждат дистанционно под формата на
теоретична подготовка и фронтални упражнения, които да позволят по-бързото
провеждане на упражненията след възстановяване на присъственото обучение;

– при необходимост от материално-техническа помощ за провеждане на учебните
занятия, моля да се обръщате към членовете на Деканския съвет.

2. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., достъпът до сградите на Физическия факултет да се
осъществява единствено и само в условията на т.27 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г.
на Министъра на здравеопазването като ръководителите катедри създадат условия за
присъствие на не повече от 50% от щатния състав.

3. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., се отменят всички масови събития, всички форми на
присъствено обучение на студенти и се забранява достъпът на външни лица до
сградите на Физическия факултет. Планираните теренни практики и командировки с
участието на студентите, могат да се провеждат само и единствено в условията на т.
31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

4. На 22.11.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес в условията на т. 31 от
заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването. От 22.11.2021 г.
достъпа до сградите на Физически факултет ще бъде възможен само след представяне
на „зелен сертификат“.