Търсене
Close this search box.

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ КОВИД МЕРКИ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Заповед No 82 / 20.10.2021г. на декана на ФзФ за занятията и сесиите от зимния семестър на 2021/2022 уч. г.

 1. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., всички учебни занятия във Физическия факултет да се провеждат в дистанционна форма, като:
  се спазва седмичното разписание на занятията, валидно към 19.10.2021 г.;
  – лабораторните практикуми се провеждат дистанционно под формата на
  теоретична подготовка и фронтални упражнения, които да позволят по-бързото провеждане на упражненията след възстановяване на присъственото обучение;
  – при необходимост от материално-техническа помощ за провеждане на учебните занятия, моля да се обръщате към членовете на Деканския съвет.
 2. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., достъпът до сградите на Физическия факултет да се осъществява единствено и само в условията на т. 27 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването като ръководителите катедри създадат условия за присъствие на не повече от 50% от щатния състав.
 3. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., се отменят всички масови събития, всички форми на присъствено обучение на студенти и се забранява достъпът на външни лица до сградите на Физическия факултет. Планираните теренни практики и командировки с участието на студентите, могат да се провеждат само и единствено в условията на т. 31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 4. На 22.11.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес в условията на т. 31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването. От 22.11.2021 г. достъпа до сградите на Физически факултет ще бъде възможен само след представяне на „зелен сертификат“.

Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 на Министерстъра на здравеопазването

Цитирани точки:

    т. 27. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

    т. 31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26, може да не се прилагат при следните условия:

    а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са
ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

    б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

    аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

    бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/= мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

    в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.