Търсене
Close this search box.

Заповед на декана за достъпа до сградите

Заповед No 87 / 17.11.2021 г. на декана за достъпа до сградите 

  1. Считано от 22 ноември 2021 г. достъпът до сградите на Физически факултет да се осъществява единствено след представяне на валиден цифров COVID сертификат.
  2. Цифровият COVID сертификат се представя на портиерите на входа на корпус А на Физически факултет (при влизане в сгради А, Б и В) или на входа на Лабораторията по лазерна техника, като впоследствие остава в притежателя му.
  3. Лицата, предоставили сертификата, декларират собственоръчно валидността и достоверността на сертификата чрез вписване на името си и подпис в дневен списък при портиерите.
  4. С цел улесняване на достъпа на щатни преподаватели, служители, докторанти и студенти, притежаващи дългосрочни цифрови COVID сертификати, ръководителите катедри и звена да изготвят списъци на съответните лица, които заедно с копие от сертификатите да се депозират в Деканата до 20.11.2021 г. Списъците да са номерирани и да съдържат имената на лицето и дата на валидност на сертификата.
  5. При придобиване на дългосрочен цифров сертификат след 20.11.2021 г., преподаватели, служители, докторанти и студенти да уведомяват съответните ръководители на катедри и звена, списъците да се актуализират и да се изпратят в Деканата с копия от новите сертификати.
  6. За лицата, включени в списъците по точка 4, достъпът се осъществява като лицето заявява на портиера името си и номера, под които се намира в списъка на съответната катедра, звено или специалност.
  7. При осъществяване на контрола върху достъпа в сградите на Физическия факултет портиерите имат право по свое усмотрение да изискват документ за идентификация на лицата (студентска книжка, ISIC карта, карта за библиотеката, служебна карта или други подобни).
  8. При провеждане на присъствени занятия със студенти, преподавателите имат право да проверяват цифровите COVID сертификати на студентите.
  9. При установяване на влизане в сградите на Физически факултет в противоречие с процедурата по предходните точки портиерите и длъжностните лица да уведомяват своевременно органите на РЗИ и МВР.