Резултати от Рейтинговата система на висшите училища в България през 2021 г.

Министерството на образованието и науката представи в началото на месец декември т.г. 11-ото издание Рейтинговата система на висшите училища в България. Тя е изготвена по поръчка на МОН от Консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество – София“ и „Сирма Солюшънс“.

Според тазгодишната класация най-голямото висше училище е Софийският
университет „Св. Климент Охридски“, в който се обучават 22 250 студенти от общо 202 605 за страната. На второ и трето място са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и УНСС, съответно с 16 580 и 14 600 студенти.

Макар най-масовото професионално направление все още е „Икономика“,
изучавано от 29 321 души, на второ място е „Педагогика“ с 16 719 бъдещи абсолвенти, в резултат на държавната политика за повишаване на привлекателността на учителската професия.

Данните от Рейтинговата система показват повишаване на броя на научните публикации на висшите училища в международните библиографски бази данни. Броят им в Web of Science за периода 2016-2020 г. е приблизително 19 000 и надхвърля с 1400 публикациите през предходния изследван петгодишен период. Броят на публикациите в Scopus е 18 400 – с над 2400 повече от периода 2015-2019 г. В професионално направление „Физически науки“ по този критерий Университетът е класиран на първо място с 100 т., следван от Пловдивския университет със 61 т.

В стандартизираните класации за 2021 г. Софийският университет е първи в 23 от общо 30 професионални направления, по които предлага обучение. Сред тях са обученията във Физическия факултет по професионално направление „Физически науки“ за образователните степени бакалавър, магистър и доктор, по което Университетът е класиран е на първо място с 70 т., следван от Техническия университет с 50 т. и професионално направление „Педагогика на обучението по …“, по което Университетът е класиран е първо място с 53 т., следван от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ с 47 т. По професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника“ Университетът е на второ място с 64 т., след Техническия университет в София със 74 точки.