Търсене
Close this search box.

ОТКРИВАНЕ НА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА НА АНГЛИЙСКИ

На 21.10.2022 г. от 14:30 часа на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 5, зала А315 ще се състои официалното отркиване на учебната година за първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език. 

Магистърската програма е осъществена с подкрепата на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта й за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тя е съвместна програма на СУ „Климент Охридски“, гр. София, и ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Партньор на проекта е Българска стопанска камера. 

Медицинските физици са специалисти с образование и специализирано обучение за концепциите и техниките за приложение на физиката в медицината. Медицинските физици работят в клиника, академична или научно-изследователска институция.

През 2008 г. професионалното  направление „Медицински физик“  е включено в в Международната стандартна класификация на професиите, ISCO-08 в две подгрупи: “Специалисти по природни и технически науки”  и “Специалисти в здравеопазването”.

При разработването на новата магистърска програма по Медицинска физика на английски език в Министерството на труда и социалната политика беше внесено и одобрено предложение за вписване в Националния класификатор на професиите и длъжностите – 2011 г. на две нови длъжности – „физик, медицинска физика“ и „физик, експерт по медицинска физика“. Първата от тях отговаря на Образователно-квалификационната степен „Магистър“ по медицинска физика, която ще придобият студентите, които ще се дипломират по новата магистърската програма. Тази длъжност може да бъде заемана и от завършилите сходните магистърски програми на български език, водени в двата универистета – СУ „Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“.