Търсене
Close this search box.

НА 31 ОКТОМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ФАКУЛТЕТЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ESSnuSB: НАЙ-МОЩНИЯТ НЕУТРИНЕН СНОП В СВЕТА“ ОТ ДОЦ. МАРИЯН БОГОМИЛОВ

На 31 октомври (вторник) от 16:00ч. до 17:00ч. в зала А315 на Физическия факултет ще се проведе факултетен семинар на тема „ESSnuSB: най-мощният неутринен сноп в света“ от доц. Мариян Богомилов. 

Целта на проекта ESSnuSB (European Spallation Source neutrino Super Beam) е да изследва възможността как протонният линеен ускорител на European Spallation Source (ESS) в Лунд, Швеция, може да се използва за създаването на най-интензивния неутринен сноп в света. 

Високата интензивност на снопа ще позволи измерване на осцилациите на неутриното близо до втория осцилационен максимум, в който сигналът за нарушение на CP симетрията е близо три пъти по-висок, отколкото в първия максимум, където измерват други експерименти. Това ще позволи да се открие нарушение в лептонния сектор за по-широк диапазон от стойности на фазата на нарушаване δCP с по-висока точност. В лекцията се описва концептуалният дизайн на линейния ускорител ESS, на акумулиращия пръстен, използван за компресиране на импулсите на линейния ускорител и на мишената, която трябва да поеме мощност от 5 MW протонен сноп. Ще бъде представен дизайнът на близкия детектор, който се използва за мониторинг и за измерване на сеченията за взаимодействие на неутриното, както и дизайнът на далечния детектор, разположен на 360 km от ESS, в който се регистрира появата на νе, получено при осцилиране на νμ. 

Мариян Богомилов завършва магистратура в специалност „Физика на ядрото и елементарните частици“ през 1999 г. във Физическия факултет на Софийския университет. През 2006 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ в специалност „Физика на елементарните частици и високите енергии“ в Софийския университет. От 2011 г. е главен асистент, а от 2016 г. е доцент в катедра „Атомна физика“, където чете лекции, води семинари и практикуми по Атомна и ядрена физика, Физика на елементарните частици, Експериментална ядрена физика и Ядрени реакции. 

Научно-изследователските интереси и дейности са в областта на физиката на елементарните частици с фокус върху неутринната физика, детектори на елементарни частици, анализ и обработка на масиви данни. Работи като постдокторант и изследовател на изследователските комплекси в CERN, Швейцария и RAL, Великобритания в рамките на експериментите HARP, NA61/SHINE, SND@LHC и MICE. Участва в концептуалното разработване на следващо поколение неутринни снопове и експерименти.