ПРОФ. ДОБРОМИР ПРЕСИЯНОВ Е НОСИТЕЛ НА ОТЛИЧИЕТО „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. дфзн Добромир Пресиянов от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” е носител на отличието „Знак за качество“ на Софийския университет в категория „Значима иновация“.

Проф. Пресиянов води лекции по дозиметрия, радиационна защита, радиационна биофизика, радиоактивност в околната среда и радиоекология. Едно от основните направления на научната му дейност е по проблемите, свързани с радона, в което има над 30 години изследователски опит. Бил е експерт на Световната здравна организация. Автор е на над 120 научни публикации, повечето от които в авторитетни международни издания и на 6 патента, вкл. такива в САЩ и Германия.