Бакалавърска програма

Физика

Фундаментална специалност за експериментатори и изследователи.

В специалност Физика изборните курсове са в областта на вълновата физика и нейното приложение, кондензираното състояние на материята, атомната физика, атомното ядро и елементарните частици, теоретичната и математична физика, лазерната физика, оптика, спектроскопия, фотонни технологии, физична електроника и други области.

Завършващите специалност “Физика” по – конкретно са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на механиката и молекулната физика, на електрическите и магнитните явления, на физическата и геометричната оптика, на атомната и ядрената физика, елементарните частици, радиоелектрониката, теоретичната физика, физиката на твърдото тяло.

Специалистите от специалност Физика са предназначени да работят предимно в системата на МОН, БАН, енергетиката, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и други министерства като аналитични специалисти с висше образование. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области на познанието, а така също да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес.