Бакалавърска програма

Астрофизика, метеорология и геофизика

Комплексна специалност за физичните процеси на Земята и отвъд нея.

Завършващите специалността Астрофизика, метеорология и геофизика са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на астрономията, астрофизиката, метеорологията, океанографията и геофизиката.

Специализацията е на модулен принцип според избора на едната от трите науки, която интересува студента. В зависимост от избрания модул студентите, завършили специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика”, се дипломират с образователно-квалификационна степени „бакалавър по физика – астрофизик”, „бакалавър по физика – метеоролог” или „бакалавър по физика – геофизик”.

Завършилите бакалавър могат да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложна астрономия, астрофизика, метеорология, океанография и геофизика; да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории; да извършват наблюдения на обекти в Космоса, атмосферата, хидросферата и земната кора; да използват съвременната електронно-изчислителна техника за провеждане и обработка на резултатите от измерванията, и други.