Търсене
Close this search box.

Бакалавърска програма

Физика и информатика

Педагогическа специалност за системата на средното образование.

Специалността Физика и информатика е част от педагогическото направление и цели да подготвя възпитатели в гимназиалния и прогимназиалния етап на средното образование.

Студентите придобиват умения да бъдат възпитатели и да познават основите на алгебрата, геометрията, анализа, съвременните методи на компютърната техника и информатика, аудиовизуални технологии, компютърни мрежи, информационни технологии и бази данни; обща и теоретична физика – механика, електродинамика и оптика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика; физика на твърдото тяло, основите на радиоелектрониката, педагогика, психология, методика на преподаването по съответните предмети, да владеят поне един чужд език, до степен да ползват специализирана литература.

Завършилите тази специалност могат да работят в сферата на образованието, на всички нива: възпитател, преподавател, директор, изпълнителен или управленчески кадър в инспекторат, и учен – изследовател.